Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. szeptember (65. évfolyam, 198-222. szám)

1931-09-01 / 198. szám értesítője

ISudsspesti 1931 198. szám. Kedd, szeptember . A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY "-ben és mellékdlapjában a „HIVATALOS ÉRTESITŐ"-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Versenytárgyalási hirdetés: 77338/1931. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 20 nagyon kalcium karbid szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f. é. szeptember hó 25-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 óráig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltéte­lek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető aján­lati űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI. ker., Andrássy­ ut 75., III. em. 378.) tekinthetők meg, illetve vehetők át. Budapest, 1931. évi szeptember hó. Az igazgatóság. (Utánnyomást nem díjazunk.) *7611 leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 4. napjának délutáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 2 drb személyautó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi julius hó 24. napján. Véniss Béla, kir. bírósági végrehajtó. O­F 17205 Árverés. Pk. V. 347128/1928. szám. Dr. Beck István ügyvéd által képviselt Reg. Unió Magyar Vill. Rt. javára 179,52 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1928. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi augusztus hó 21. napján lefoglalt és 1970 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendelte Ivén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Csáky­ utca 30. szám, földszint 6. ajtószám alatt és folytatva V. ker., Csanády­ utca 18. szám alatti üzlet­ben leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptem­ber hó 3. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, festmény, írógép, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi julius hó 29. napján. Dr. Papp Ist­ván, kir. kir. végrehajtó. O­F 17186 Árverés. Pk. VII. 767852/1931. szám. Dr. Bürger Ká­roly ügyvéd által képviselt Ádám Miklós javára 110­0 követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 48561. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi március hó 30. napján lefoglalt és 1215 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő la­kásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Bulyovszky­ utca 40. szám, IV. emelet, 7. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1931. évi szeptember hó 2. napjának délutáni fél 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi július hó 20. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 17154 Árverés. Pk. IX. 788435/1931. szám. Dr. Kátai Jenő ügyvéd által képviselt Puchművek Rt. javára 3520 P tőke és járulékai erejéig a pestvidéki kir. törvényszék 1929. P. V. 14431. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 4. napján lefoglalt és 3500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, Budapesten, VI. kerület, Lehel­ utca 25. szám alatt (garage) leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 1. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt személyautó s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Buda­pest, 1931. évi julius hó 28. napján. Dr. Forgács Tiva­dar, kir. kir. végrehajtó. C­OF 17155 Árverés: 695/1931. vghtói szám. Ügyvéd által képviselt dr. Tótth Gy. Béla vm. t. főügyész mint özv. Molnár Antalné gondnoka és kisk. Molnár Antal és Ferenc gyámja javára 400 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a veszprémi kir. járásbíróság 1928. évi 434. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi julius hó 30. napján lefoglalt és 5590 pengőre becsült ingóságokra az enyingi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Küngösön leendő megtar­tására határidőül 1931. évi szeptember hó 11. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 1 cséplő, 1 benzinmotor, 1 csikó, rozs és ten­geri s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Enying, 1931. évi augusztus hó 11. napján. Kele­­csényi Károly, kir. kir. végrehajtó. O 13439 Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 772061/1931. szám. Dr. Krémer Artur ügyvéd által képviselt Polgári Gazd. Szöv. javára 607,97 és 525 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 15178/1., 103492. számú végzéseivel elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi ápri­lis hó 18. napján és 1931. évi julius hó 11. napján le­foglalt és 2230 + 1390 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra­ az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. ker., Berlini­ tér 3., II. emelet 20. ajtószám alatt és folytatva V. ker., Tátra-utca 20. szám, IV. emelet 2. ajtószám­ alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember bő 3. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, írógép, számoló­gép, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi augusztus hó 3. napján. Joó Károly, kir. bírósági végrehajtó. O­F 17218 Árverés. Pk X. 787545/1931. szám. Dr. Kartsoke Ala­jos ügyvéd által képviselt Bosch Róbert k. f. javára 126 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 429538. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 1. nap­ján lefoglalt és 10.380 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, IX. ker., Erkel-utca 13. szám, földszint 2. ajtószám alatt és foly­tatva IX. ker., Erkel-utca 14. szám alatti garageban Árverés. 588/1930. vght. szám. Dr. Polgár Ferenc ügyvéd által képviselt ifj. Kemény Gyula javára 150­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a kaposvári kir. járásbíróság 1930. évi 7748/2. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 13. napján lefoglalt 8239 P 70 fillérre becsült ingóságokra a lengyeltóti kir. járásbíróság 5104/2. 1930. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árve­rés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Öreglak községben leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 5. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt traktor, cséplő, motorkerékpár, daráló, mérleg, hordók, takaréktűzhely s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­áron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kí­vánságot írásban nem nyilvánít. Lengyeltóti, 1931. évi augusztus hó 5. napján. Zvomlenecz Pál, kir. bírósági végrehajtó. O 13448 Árverés. Pk. V. 793675/1931. szám. Dr. Sándor Ala­dár ügyvéd javára 400 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíró­ság 1929. évi 130154. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi február hó 18. napján lefoglalt és 2755­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VII. kerület, Nürnberg­ utca 29. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptem­ber hó 4. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, perzsaszőnyegek, csillár, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1931. évi augusztus hó 14. napján. Dr. Papp Ist­ván, kir. kir. végrehajtó. O­F 17187 Árverés. VII. 790616/1931. szám. Dr. Brüll Dániel budapesti (IV., Deák Ferenc­ tér 3.) ügyvéd által kép­viselt Deutsch Mór és Jenő javára 80 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1931. évi 426022. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 14. napján lefoglalt és 1440 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk­ ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VII. kerület. Károly ki­­rály-ut 9. szám, II. emelet 40. ajtószám­ alatt és foly­tatólag Károly király-ut 5. szám alatti pincében leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 18. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Pk. 784410. szám. Dr. Darvas Béla ügyvéd által kép­viselt Simon János javára 110 pengő és járulékai. Pk. 781184. szám. Dr. Takács Sándor ügyvéd által képviselt Külföldi Dohányáru javára 483 pengő 90 fillér és já­rulékai. Budapest, 1931. évi augusztus hó 22. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 17174 Árverés. Pk. V. 679562/1930. szám. Dr. Riegler Bernét ügyvéd által képviselt Taussig Gusztáv javára 1821 P 49 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti királyi törvényszéknek 1928. évi 32188 számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 6. napján lefoglalt és 4310 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályu igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, VI. kerület, Aradi­ utca 14. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbbet ígérőnek, készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi julius hó 29. napján. Dr. Schweitzer Brúnó­­ : dr. Konkoly Iván, kir. kir. végre­hajtó.­­ OF 17142 Egyes szám­­ára: SO filler.

Next