Budapesti Közlöny, 1931. október (65. évfolyam, 223-249. szám)

1931-10-01 / 223. szám

Budapest, 1931. 223. szám. Csütörtök, október I­­UDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. A magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak „...................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . .­­. . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 , „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 9 Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak..........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ: A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy tíz. báró Szalay Gábor postavezérigazgatónak és Kol Ferenc helyettes államtitkári címmel és jelleg­gel felruházott postaműszaki főigazgatónak hű és buzgó szolgálataikért elismerésem tudtul adassák. Kelt Gödöllőn, 1931. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k.­­dr. Kenéz Béla s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére dr. Gyulay Lajos és dr. Árkai­ Ferenc miniszteri osztálytanácsosoknak a mi­niszteri tanácsosi címet, Hindy Kálmán, dr. Gyulay Ákos és dr. Zsámár József miniszteri segédtitkároknak a miniszteri titkári címet és jelleget adományozom. Kelt Gödöllőn, 1931. évi szeptember hó 25. napján. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére Heil Kelmán miniszteri segéd­­hivatali főigazgatói címmel felruházott minisz­teri segédhivatali igazgatónak a miniszteri segédhivatali főigazgatói jelleget, Pillonkay Béla és Bíró Mihály miniszteri irodafőtisztek­nek pedig a miniszteri segédhivatali igazgatói címet és jelleget adományozom. Kelt Gödöllőn, 1931. évi szeptember hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Kenéz Béla s. k. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a szén­ellátás tárgyában 5.210/1931. M. E. szám alatt kiadott rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tóth Tibor máv. felügyelőt szék­ellátási miniszteri biztossá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának­ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján dr. Schwantzerné Hanák Erzsébet balkányi-megyerytanyai köz­ségi elemi népiskolai tanítónőt a rákoskeresz­­turi ev. elemi népiskola VI. szám­i állására ren­des tanítónővé kinevezte. róm. kath. vallásu, egri lakos, épitész, vala­mint az 1927. évben született Éva Ilona nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Miklós“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 189.332/1931. B. M. számú határozatával R­a­u­m János Haj­máskér községben 1912. évben született, ág. h. ev. vallásu, zirci lakos, honvéd akadémikus családi nevét „Regős“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 189.334/1931. B. M. számú határozatéval Lüdecke- G­res­ka Gyula- Nyíregyházán 1909. évben született, róm. kath. vallásu,­­tóvárosi lakos, m. kir. honvéd-akadémikus családi nevét „Labore“ névre változtatta át. .4 m­. kir. belügyminiszter a 189.954/1931. 13. M. szám­i határozatával­­V­­­e­­­a­n­d Mátyás Lajoskomárom községben 1­907. évben szüle­tett, ág. h. ev. vallásu, makói lakos, próba­csendőr családi nevét „Völgyes“ névre változ­­tatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 189.691/1931. B. M. szám­i határozatával Scherer Márton Kislőd községben 1898. évben született, róm. kath. vallásu, veszprémi lakos, m. kir. rendőr­törzsőrmester, valamint Erzsébet, Márton, Anna nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Seregélyes“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 189.768/1931. B. M. szám­i határozatával Kannengieser János Szeged városban 1895. évben született, róm. kath. vallásu, szegedi lakos. Máv. irodai segédtiszt családi nevét „Keresztes“ névre vál­toztatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 195 858/1931. B. M. számú határozatával Havranek Ká­roly Debrecen városban 1908. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, próbaidős rendőr kérelmére családi nevét „Öszény“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 195.859/1931. B. M. szám­i határozatával Kendrusz Sán­dor József Makó városban 1903. évben szüle­tett, ref. vallásu, budapesti lakos, m. kir. II. oszt. pénzügyőri vigyázó kérelmére családi ne­vet „Kutas“ névre változtatta át. A m. kir. minisztérium 1931. évi 5.210/M. E. számú rendelete a szénellátás tárgyában. A m. kir. minisztérium a szénszükséglet za­vartalan kielégítése érdekében a vámjog sza­bályozásáról szóló 1924: XIX. t.-c. 5. §-ában, valamint a gazdasági és hitelélet rendjének, to­vábbá az államháztartás egyensúlyának bizto­sításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. és 3. § alban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli : Horthy s. k. Dr. Kenéz Béla s. k. 1­ §• * A külföldi fizetési eszközök forgalmára vo­natkozó korlátozások hatályosságának bizto­sítása érdekében az 1924 : XXI. t.-c. mellékle­tét képező vámtarifa 299., 300., 301. és 315. tételszáma alatt felsorolt kőszenet, barnászenet, brikettet és kokszot Magyarország területére e korlátozások fennállásának tartama alatt csak a kereskedelemügyi miniszter engedélye alap­ján szabad behozni. A m. kir. belügyminiszter a 189.963/1931. B. M. szám­i határozatával M­i­k­­­n­a Ferenc Döbrőköz községben 1902. évben született, róm. kath. vallásu, gyönki lakos, m. kir. csendőrőrmester családi nevét ,,Király“ névre változtatta át. A m. kir. minisztérium felhatalmazza a ke­reskedelemügyi minisztert, hogy az országnak kőszénnel, barnaszénnel, brikettel és koksszal való ellátása, valamint e termékek fogyasztói­nak az árak indokolatlan emelésével szemben való megvédése érdekében szükséges rendelke­zéseket megtegye. 3. §. A kereskedelemügyi miniszter a 2. §. alapján kiadott rendelkezéseinek foganatosítására mi­niszteri biztost és helyettes miniszteri biztost nevez ki. A miniszteri biztos a m. kir. államvasutak szénellátásának ügyét is intézi. A miniszteri biztos és helyettese a kereske­delemügyi miniszter felügyelete alatt áll és utasításai szerint jár el. A miniszteri biztos és helyettese az ügy­körükbe utalt tennivalókban a büntetőtörvé­nyek alkalmazása és a titoktartás szempontjá­ból a közhivatalnokokkal esnek egy tekintet. 77­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Juhász Ilona tolcsvai helyettes állami kisded­­óvónőt ugyanezen kisdedóvódához állami kis­dedóvónővé kinevezte. .4 777. kir. belügyminiszter a 188.876 1931. B. M. szám­i határozatával I­v­ó­c­s Gyula Jó­zsef Egerbocs községben 1901. évben született. A mn. kir. belügyminiszter a 191.990 1931. B. M. szám­i határozatával Ivanics Béla Malonya községben 1894. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, m. kir. honvéd távirász gyakornok családi nevét ..Ijjas“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 195.840/1931. B. M. számú határozatával Benyus István Balassagyarmat városban 1901. évben született, róm­. kath. vallásu, balassagyarmati lakos, m. kir. államrendőr kérelmére saját, valamint István, Anna Irén és János nevű kiskorú gyer­mekei családi nevét „Benkő“ névre változ­tatta át. alá. Amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki a kereskedelemügyi miniszternek a je­len rendelet 2. §-a alapján kiadott rendelkezé­sét megszegi vagy kijátssza. 4­ §­ Egyes szám­ai*a 10 fillér*.

Next