Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. október (65. évfolyam, 223-249. szám)

1931-10-01 / 223. szám értesítője

Budapest, 1931. 223. szám. ’­­ Csütörtök, október 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magán­hirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem mag­negyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 791078/1931. szám. Dr. Spitzer József 11. vév által képviselt Hutter és Lever Rt. javára hátr. 1 21 ,76 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a bud pesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 128397. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­­■ in végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 4. napján lefoglalt és 1230 pengőre becsült ingóságokra , budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­­arási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok .Asvára is az árverés megtartását elrendelem, de csak a­ra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha smak halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Ruda­st..., VIII. ker., József utca 74. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 5. nap­ának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig efoglalt bútorok, pult, jégszekrény, fali tükör s egyéb íróságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyil­vánít. Budapest, 1931. évi szeptember hó 10. napján. Dr. Csiky László, kir. bír. végrehajtó. O­F 19583 •­verés. Pk. V. 650550/1930. szám. Dr. Balla Ignác budapesti ügyvéd által képviselt Vidor József és Fia fi­vára 794,65 pengő és több követelés és járulékai ere­­i­ig a budapesti központi kir. járásbiróság 1929. évi .,­6­0. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi június l­ó 25. napján lefoglalt és 2260 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. g-a­lapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tak,­.. javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Csengeri­ utca 24. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1931. évi október hó 2. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróikig lefog­lalt fintorok, zongora, szőnyeg, csillár, dísztárgyak és eg­yéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés k 1t­önében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1931. évi szeptember hó 5. napján. Báthor József, ki­r. kir. végrehajtó. O­F 19585 Árverés. Pk. IX. 690994/1930. szám. Dr. Mandorff E­mil ügyvéd által képviselt Pl­ebus Műszaki és Olaj­­k­ercsi­. Rt. javára 460 pengő tőke és több követelés és já­­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság ifj­anki számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás f­olytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi ,szeptember hó­­ 4. napján lefoglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra 1 budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i vég­­ésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi LI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak ra az esetre, ha kielégítési joguk 111a is fennáll és ha lent­k halasztó hatályú igénykereset folyamatban nős, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­­■sten, X. ker., Zalán-utca 2. szám alatt leendő meg­írására határidőül 1931. évi október hó 2. napjának­­utáni K6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt automobil s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi szeptember hó 6. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. D­F 1958. Árverés. Pk. 438669/1931. szám. Dr. Csernyánszky Aladár ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazdák Szö­vetkezete javára 1000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 1931. évi 438669. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 10. napján lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a tiszafüredi királyi járás­biróság fenti számni végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatól; javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, Tiszaörsön leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 8. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, traktor, traktoroke s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Tiszafüred, 1931. évi szeptember hó 9. napján. Rákóczy János, kir. kir. végrehajtó. O­F 19587 Árverés. Pk. I. 64899/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság P. III. 08449/4. 1930. számú végzésével dr. Dusóczky Károly ügyvéd által képviselt Pannónia Evezős Club végrehaj­tató részére végrehajtást szenvedő ellen 180 pengő kö­vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1430 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, L. Budafoki­ Ut 14. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi október hó 2. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből f­i nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi szeptember hó 7. napján. Dr. Szi­lágyi Imre, kir. bír. végrehajtó. O­V 19595 Árverés. Pk. IX. 777107/1931. szám. Dr. Róna Ödön ügyvéd által képviselt Brünn Jenő javára 600 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 427431. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi május bó 11. napján le­foglalt és 14239 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapestéi), VII., Rákóczi-út 56. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi október hó 1. napjának délutáni fél 7 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt fintorok, berendezés, áru s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi szeptember hó 9. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O­F 19598 Árverés. Pk. VII. 795287/1931. szám. Dr. Jobbágy Sándor ügyvéd által képviselt Messer és Guszmann jav. 40 pengő követelés és járulékai, valamint az alant fel­sorolt követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930 évi október hó 3. napján lefoglalt és 3210­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási­­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igén­ykere­­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. ker., Muzeum-körut 29. szám, III. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1931. évi október hó 13. napjának délutáni 7 órája, tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Dr. Fekete Dezső ügyvéd javára 249,50 pengő és já­rulékai. Budapest, 1931. évi szeptember hó 16. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 19576 Árverés. 3050/1931. szám. Dr. Boroslánykői Weisz László ügyvéd által képviselt Magyar Földhitelintézet bej. cég javára 114.500 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a nagykanizsai kir. járásbiróság 1931. évi 3050. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi július hó 23. napján lefoglalt és 6550 pengőre becsült ingóságokra a nagykanizsai kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Ilakóton, a majorban, a netán fizetett összeg levonásával, leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 13. napjá­nak délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt 300 kereszt­búza, 1 kazal széna és egyéb­ ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, eset­leg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Nagyka­nizsa, 1931. évi szeptember hó 4. napján. Haán Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 19365 Árverés. Pk. IX. 794462/1931. szám Dr. Richter Béla budapesti ügyvéd által képviselt Globus Nyomdai Mír­­intézet Rt. javára 255 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 326630. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 4. napján lefoglalt és 8178 pengőre be­csütt ingóságokra a budapesti­ központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogul, ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, VI. ker., Paulay Ede­ utca 12. szám, I. emelet 1. ajtószám illást leendő megtartására határ­időül 1931. évi október hó I. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, üzletberendezés, írógép, szőnyegek, könyvek, különféle vászonáruk és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi szeptember hó 1. napján. Báthor József, kir. bírósági végrehajtó. ___________________________________ C­F 19397 Árverés. Pk. VII. 626839/1930. szám. Dr. Láng Béla ügyvéd által képviselt Waldsteiner F. javára 471.68 P követelés és járulékai, valamint az alant felsorolt köve­telés s járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság ugyanazon szám­i végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi június hó 14. napján lefoglalt és 2510 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi k­ ir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megneve­zett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VII. ker., Városliget, Artézi fürdőben leendő megtartására határidőül 1931. évi október hó 1. napjá­nak délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Dr. Linksz Jenő ügyvéd által képviselt Phóbusz Mű­szaki javára 1000 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi szeptember hó 9. napján. Gombos­ Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­E 19596 Árverés. Pf.. IX. 797318/1931. szám. Dr. Barta Ferenc ügyvéd által képviselt Phönix Életbiztosító Társaság ja­vára 861/92 pengő és járulékai. Pl.. IX. 694523. dr. Gel­lért Gyula ügyvéd által képviselt N­. W. Guger javára 1712.30 pengő és járulékai, PU. IX. 799523. dr. Schneller György ügyvéd javára 172.93 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi 10. 40409. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 19. napján lefoglalt és 3375 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogal, ma is fennáll és ha ellenál, halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. Pannonia­ utca 18. szám alatti pincében leendő megtar­tására határidőül 1931. évi október hó 14. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ebédlőberendezés, lakberendezés, festmények, konyhaberendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi szeptember hó 16. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 19558 Egye­j­ szám 20 fillér. -i,. .. b­ir .ársítVTÁRA.

Next