Budapesti Közlöny, 1931. november (65. évfolyam, 250-273. szám)

1931-11-03 / 250. szám

Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztráni-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első­ 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak ...................3 ., 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 ., 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ ., „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 ., .... VjL> v* J]V sNISdIAC 11 v Budapest) 1931, 250. szám. Kedd) november 3. BUDAPESTI • • •• KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Negyedévre: Hatóságoknak...........................8 F 84 f. Magánosoknak...........................9­60. Az „Országos Törvénytár1 *-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ: A m. kir. belügyminiszter a 191.1­ 14/1931. B. M. számú határozatával Kulin­a Ferenc József Pozsony városban az 1886. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, szombathelyi lakos, altanácsnok kérelmére saját, valamint az 1916. évben született Gábor és az 1919. évben szüle­tett Dezső nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Korponcny“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 193.137/1931. B. M. számú határozatával Vl­a­­­t István Kis­­berény községben 1906. évben született, róm. kath. vallásu, gödöllői lakos, inas családi nevét „Völgyi“ névre változtatta át.­­A m. kir. belügyminiszter a 193.422/1931. B. M. számú határozatával Reichbauer Gottfried Limpák községben 1893. évben szüle­tett, ág. h. ev. vallásu, budapesti lakos, főelőadó családi nevét „Rom“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 193.531/1931. B. M. számú határozatával D­­­e­s­s­­ Károly Pola városban 1882. évben született, róm. kath. vallásu, szombathelyi lakos, ny. ezredes kérel­mére, saját, valamint Gertrud Ernesztine Anna nevű kiskorú gyermeke, családi nevét ,,Delre“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 193.565/1931. B. M. számú határozatával Kuzmics Dezső Kéthely községben 1888. évben született, róm.­i kath. vallásu, soproni lakos, m. kir. őrnagy kérelmére saját, valamint Dezső (1924.), József István (1926.) és Mária Terézia (1928.) nevű kiskorú gyermekei családi nevét ,,Darás“ névre változtatta át. ,4 m. kir. belügyminiszter a 194.035/1931. B. M. számú határozatával Rozlozsnik Károly Győr városban 1913. évben született, ág. h. ev. vallásu, jutási lakos, honvéd altiszt­­képző intézeti növendék családi nevét „Rozsos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 195.555/1931. R. M. számú határozatával Mi­kus Mátyás Kétegyháza községben 1900. évben született, róm. kath. vallásu, alsoki lakos, tejgazdasági ellenőr családi nevét „Mátrai“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 196.662/1931. B. M. számú határozatával K­o­c­s­á­n György (Nagykároly városban 1892. évben született, gör. kath. vallásu, debreceni lakos, kereskedősegéd kérelmére saját, valamint György (1920.) nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Varga“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 197.058/1931. B. M. számú határozatával Giljum József Szaniszló Szeged városban 1908. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, szegedi lakos, máv. nb. állomásfelvigyázó családi nevét „Gellért“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 197.069/1931. B. M. számú határozatával Gadanecz Mihály Babócsa községben 1902. évben született, róm. kath. vallásu, mosdósi lakos, m. kir. csendőr­őrmester családi nevét „Gazdag“ névre változ­tatta át. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 13.671/1931. Vil­. N. M. M. számú rendelete a lakásügyi végrehajtások lebonyolításával meg­bízott miniszteri biztos hatáskörének Győr városába való kiterjesztése tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 2.222/1931. M. E. szám alatt kibocsátott (a Budapesti Közlöny 1931. évi április hó 30.-án megjelent 97. számá­ban kihirdetett) rendeletének 34. §. 4. bek.-ben nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : A lakásügyi végrehajtások lebonyolításával megbízott miniszteri biztos hatáskörét Győr városára kiterjesztem. 2. §• Ez a rendeletem kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1931. évi október hó 31.-érk . Dr. Ernszt Sándor s. k. m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter. A m. kir. belügyminiszter a Budapesten, „Magyar Hétfő“ címmel hétfőn megjelenő politikai hetilap országos utcai terjesztésének megtiltása tárgyában folyó évi október hó 3-án 135.407/1931. VII. B. M. szám alatt kelt rende­letét hatályon kívül helyezte s így a lap országos utcai terjesztéséhez legutóbb folyó évi augusztus hó 22-én 133.924/1931. VII. B. M. szám alatt kiadott rendelete — mellyel e lap országos utcai terjesztését 1931. évi november hó 30-ig terjedő időtartamra engedélyezte — ismét hatályba lép. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 161.069/1931. XIV. szám alatt kelt rendele­tével megengedte, hogy a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közigazgatási területéhez tartozó Budaörs község az eddig pénteken tartani szo­kott állatfelhajtás nélküli heti kirakóvásárát ezentúl állandóan szombaton tarthassa meg. Amennyiben szombat keresztény ünnepnapra esnek, úgy a hetivásár az előtte való hétköz­napon tartandó meg. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 162.803/1931. XIV. szám alatt kelt rendele­tével megengedte, hogy a Heves vármegye köz­­igazgatási területéhez tartozó Kisköre község az eddig április hó második vasárnapját követő hétköznapon, július hó negyedik hétfőjén, októ­ber hó harmadik vasárnapját követő hétköz­napon tartani szokott országos állat, és kirakó­vásárait ezentúl állandóan Szent György (április hó 24.) hetében. Szent István (augusztus hó 20.) 132.751/1931. Vili. a. szám. Hirdetmény. (Számlailleték pénzben lerovásának megengedése.) Az illetékszabályok hivatalos összeállítása 58. §-ának a) pontja alapján a Pannónia Áram­szolgáltató Rt. veszprémi bej. cég engedélyt nyert arra, hogy a villanyáramot fogyasztók részére az 1931. évi november hó 1. napjától kezdve kiállított áramfogyasztási számlái után az 1931 : XXVI. t.-c. 4. §. 1. bekezdésében fog­lalt felhatalmazás alapján kiadott 1931. évi 5.100/M. E. számú rendelettel megállapított illetéket az illetékes veszprémi m. kir. adóhiva­tal postatakarékpénztári csekkszámlájára pénz­ben befizetés útján róhassa le. Budapest, 1931. évi október hó 29-én. A m. kir. pénzügyminiszter rendeletéből: Dr. Csekő Béla s. k.­­ miniszteri tanácsos. A budapesti ügyvédi kamara közhitre teszi, hogy I. a kamara fegyelmi bírósága az 1931. évi április hó 13. napján F. 1206/3. 1931. szám alatt hozott és a m. kir. Kúria ügyvédi tanácsa, mint fegyelmi bíróságnak 1931. évi október hó 3-án kelt Üft. 261/5. 1931. számú határozatával helybenhagyott, tehát jogerős határozatával dr. bülgezdi Nagy Zoltán budapesti ügyvédet az 1887 : XXVIII. t.-c. 4. §-ának b) pontja alapján az ügyvédség gyakorlatától felfüggesztette. A felfüggesztés a Budapesti Közlönyben való közzététel napját követő napon veszi kezdetét. II. a kamara fegyelmi birósága az 1931. évi május hó 27. napján F. 1176/5. 1931. szám alatt hozott és a m. kir. Kúria ügyvédi tanácsa, mint fegyelmi bíróságnak 1931. évi október hó 17-én kelt kft. 307/7. 1931. számú ítéletével helyben­hagyott, tehát jogerős ítéletével dr. Szepesi Mihály budapesti ügyvédet vétkesnek mondotta ki az 1874 : XXXIV. t.-c. 69. §. b) pontjába ütköző fegyelmi vétség miatt s ezért őt a 70. §. 3. pontja alapján az ügyvédség gyakorlatától három havi felfüggesztésre ítélte. A felfüggesztés a Budapesti Közlönyben való közzététel napját követő napon veszi kezdetét. III. a kamara fegyelmi birósága az 1931. évi junius hó 24. napján F. 530/14. 1930. szám alatt hozott ítéletével dr. Wladár Tivadar budapesti ügyvédet vétkesnek mondotta ki az 1874. évi XXXIV. t.-c. 68. §. b) pontjába ütköző fegyelmi hetében és Szent Mihály (szeptember hó 29.) hetében eső hétfői napon tarthassa meg. Ha a fenti napok valamelyike keresztény ünnep­napra esnék, úgy a vásár a rákövetkező hétköz­napon tartandó meg. Egyed szám ára 16 fillér.

Next