Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. november (65. évfolyam, 250-273. szám)

1931-11-03 / 250. szám

Budapest, 1931. 250. szám. Kedd, nevemben* 3. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE mmmzmmm—wil............■■-■ ■■ ■■■ ■ »■ ■■ — A „BUDAPESTI KÖZLÖN­Y”-ben és melléklapjában * „H­IV­AT­A­LOS ÉRTE­S­ÍT­Ő ’’-ben — mmmm———————■—^ közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és * ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (vert haditermé­yű épület) levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új h­atodh­asábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés u­tán, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. *­­ * A hiatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyetmek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. M­­gyar Királyi Államvasutak. Versenytárgyalási­ hirdetés. 78472/1931. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 3100 kg grafitos albest tömítés szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi, november hó 28-án déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 óráig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati, űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag­ét« felt «beszerzési G. f. osztályánál (Budapest, VI., An­drássy­ ut 76. szánt, Ill.1­878.) ’ tekinthetők meg, illetve vehetők át. ,r ■ ■ Budapest, 1981. évi október hó. 10170*’" . . "...Az igazgatóság. (Utánnyomást, nem díjazunk.) A­pesten, VI. kerület, Lovag­ utca 7. szám, I. emelet 10. s­ajtószám­­alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi s november hó 3. napjának délelőtti fél 11 órája tűzetik­­ ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, csili­i-­i­rok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kösz­­i pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul­ is el fogom­­ adni. Budapest, 1931. évi október hó 8. napján. Dr.­­ Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 21943 Árverés. Pk. VII. 789034/1931. szánt. Dr. Hajdú Artur ügyvéd által képviselt Continentes Caputchus míg Gutta­perdia Co. javára 760 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 101233. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi julius hó 10. napján lefoglalt és 21.220 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az­ árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­e. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő, lakásán, üzletében Buda­pesten, VI. kerület, Nagymező-utca 23. szám alatti üz­letben és folytatva VI. kerület, Izabella-utca 84. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi novem­ber hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, szénpapír, festmény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem je­lenne m­eg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi szeptember hó 28. nap­ján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 21981 Árverés. Pk. X. 373419/1928. szám. Dr. Karnhauser Pál ügyvéd által képviselt G. Rodenstock müncheni cég javára 4143,75 német márka és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 1928. évi 11. P. 42265/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől. 1928. évi december hó 19. napján lefoglalt és 10.880 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésére­/ az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s­ó­foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását­­elrendelem, de csak arra tűz esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykéntét felyariusban times, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VII. kerület, Nefelgjts­ utca 17. szám alatti pincemühe.Iyben leendő megtartására határidőül 1981.­­ évi november hó 3. napjának délutáni fél 6 órája­­ tűzetik ki, amikor a bíróilag lefogott motorkerékpárok, 1 különféle villanymotorok, 1 villany­fúrógép, 1 marógép, 1 csiszológép, különféle esztergapadok, 1 oszlopos fúró­gép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1981. évi október hó 8. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 2200.8 biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs áron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi október 1 hó 1ó.­napján. Dr. Ilácz József, kir. kir. végrehajtó, I O F 21980 ♦ ... . in ■■ i. i .■■■■. . ■ ■■■*■■■ — .■■■i.,■■■»■ —u. .................................. I Árverés. Pk. X. 803156/1927. szám. Magyar Király­i I Kincstári Jogügyi Igazgatóság által képviselt Magyar I Királyi Kincstár javéra 115,75 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi február hó 8-án lefoglalt és 1320 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti szám­ú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset futva maiban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, az id­éne­n Budapesten, IX. kerület, Tóth Kálm­án­ u. 21. sz., föld­szint 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőig! 1931. évi november hó 26. napjának délutáni fél 3 órá­ja tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1931. évi október hó 22. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó.­­ 10166 Árverés. Pk. I. 60242 1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti 1—111. ker. kir. járásbíróság 11158. 1931. számú végzésével dr. Székely Márton ügyvéd által képviselt Normális Ingatlan és Építő Rt. végre­hajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 1606/pengő 20 fillér követelés és járuléka erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 13768 pengő 50 fillérre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem,­ annak­ a kielégítésé­re jogosult és a­ fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ká nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten. 11. ker., Bimbó­­utca 3. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1931. évi november hó 5. napjá­nak délelőtti 9 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, ezüst szervizeket, zongorát, szőnyegeket, csillárt, könyveket, varrógépet, írógépet és egyéb­ ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem­ jelenne m­eg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi október hó 3. napján. Dr. Váró­­Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 21930 Árverés. Pk. IX. 699392/1930. szám. Dr. Kotőcs Kál­mán ügyvéd által képviselt Egri Egyházmegyei Taka­rékpénztár Rt. javára 2000 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíró­ság 1980. évi 127178. szám­i végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi december­ hó 18-án lefoglalt és 29.690 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján 051632/30. Dr. Mayer Ernő ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj ja­vára 357.08 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, hía kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs,­­ annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten. X. kerület, Kerepesi u. 78. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi november hó 6. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, motor, betonáru és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­ el fogom adni. Budapest, 1931. évi október hó 15. Házi­ján. Baráth­ Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O F 21973­5 Árverés. Pk. IX. 663379/1930. szám. Dr. Feigler Ká­­­­­oly ügyvéd által képviselt Budapesti Kisipari Hitel­­s­intézet Rt. javára 540 pengő tőke és több követelés és­­ járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­­­­ság 1930. évi 435722/3. szám­i végzésével elrendelt ki­­s­elégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől­e 1930. évi augusztus hó 8. napján lefoglalt és 2450­­ pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. I Ingó árverések. Árverés. 2903/1931. vb. szám. Dr. Vas Nándor ügyvéd által képviselt Révész Pál javára 11.308 pengő 28 fillér tőke és járulékai erejéig a gyulai kir. törvényszék 1930. évi 4605. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi no­vember hó 19. napján­ lefoglalt és 5550 pengőre becsült ingóságokra az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett Deutsch Lina és Társa javára 125 pengő és járulékaik erejéig, továbbá a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az­­ árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs. Az árverésnek végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Nagykopáncson a végrehajtást szenvedőnél leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó II. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gazdasági eszközök, jószágok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Makó, 1931. én október hó 19. napján. Dr. Pálf­fy József, kir. kir. végrehajtó. O­F 21941 Árverés. Pk. V. 799225/1931. szám. Dr. Grün József ügyvéd által képviselt Vértes és Haas javára hátr. 53, pengő 60 filér téke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 227578. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus bő 29. napján lefoglalt és 2820­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elem­­etem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Bu­da-Árverés. Pk. VII. 801138/1931. szám. Dr. Molnár Lajos ügyvéd által képviselt Magyar Feltámadás Lexikonja javára 52 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 316574. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szep­tember hó 10. napján lefoglalt és 3400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. .járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­­latók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elemik ellenük halasztó hatályú igén­yszereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten. V. kerület, Katona József-u­lca 14. szám, III. emeleten leendő megtartására határidőül 1931. évi november hó 3. napjának délutáni 6 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1981. évi október hó 2. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 22006 Árverés. Pk. VII. 784017/1931. szám. Dr. Konrád Ernő­­ és dr. Kórody István budapesti ügyvédek által képviselt­­ Bárt­ Ferenc és Fia javára 919,30 pengő és több követe­­i lé-, és járulékai erejéig a budapesti központi királyi já­­­­rásbiróság 1931. évi 121825. szám­i végzésével elrendelt­­ kielégítési v­égrehaajtás folytán végrehajtást szenvedőtől­e 1931. évi június hós 10-én lefoglalt és 3055 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbí­róság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti kö­vetelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Váci­ ut 18. szánt alatt leendő megtartására határidőül 193­1. évi novem­ber hó 6. napjának délutáni 3 órájára tűzöm ki, amikor a járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az­ árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tály­ú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten. VI. ker., Liszt Ferenc­ tér 2. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1931. évi november hó 6 napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, szőnyegeket és egyéb, ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul­ is el fogom adni. Budapest, 1931. évi- októ­ber hó 12. napján. Dr. Zongor Endre. kir. kir. végre­hajtó. O­F 21987­­ szám ái*1­20 fü­lép.

Next