Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. január (66. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-01 / 1. szám értesítője

A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESZTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY”-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ”-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, 1., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Fk. 2252/1931. szám. Dr. Trattner Albin budapesti (V., Alkotmány­ utca 5.) ügyvéd által kép­viselt I. Hopt et Cie baseli cég javára 88.90 svejei frank tőke és több követelés és járulékai erejéig a budafoki kir. járásbíróság 1931. évi 6332. szám­i végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 21. napján lefoglalt és 2230 pengőre becsült ingóságokra a budafoki királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budafokon, Tompa­ utca 8. szám­ alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 9. napjának délutáni egynegyed 1 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mel­lett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon imróságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pen­gőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értel­mében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budafok, 1931. évi december hó 9. napján. Ifj. Apáthy Péter, kir. kir. végrehajtó. O­F 26107 Árverés. Pk. X. 813059/1931. szám. Dr. Rosenthal Mór ügyvéd által képviselt Szűcs Pál javára 1113.51 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1931. évi 444096. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenve­dtől 1931. évi november hó 3. napján lefoglalt és 1­ 395 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 808696. sz. dr. Földes Lipót ügyvéd által képviselt Bergstein Ernő javára 1000 pengő és járulékai, Pk. 800636/37. sz. dr. Kemény Sándor ügy­véd által képviselt Magyar Műdomborító javára 150 r 327 p­engő és járulékai követelése erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályu igénykereset folyamatban nincs, annak végre-­­­ajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Teréz-körút 60. szám alatti virágüzletben és folytatólag VI. kerület, Bulcsu­ utca 5. szám, földszinten és onnan VII. kerület, Erzsébet-körút 48. szám alatti földszinti vendéglőben leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 5. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a birói­­tag lefoglalt bútorok, Pk. X. 808696/1931. sz. jkv. 1—19. t. a. és a Pk. IX. 623221/1930. sz. jkv. 1—2. t. a. és a­­Pk. IX. 804240/1931. sz. jkv. .3—8. t. a. és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem —- el fogom adni. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmé­ben csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­tized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1931. évi december hó 11. napján. Dr. Moldoványi Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 26106 Árverés: 2710/1931. vglil. szám. Dr. Schöffer Aladár ügyvéd által képviselt Magyar Orsz. Központi Takarék­­pénztár Rt. javára 1600 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti királyi járásbíróság 1931. évi 429855. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 27. napján lefoglalt és 10.505 pengőre becsült ingóságokra a zalaegerszegi kir. járásbíróság fenli sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : dr. Németi­ György ügyvéd által képviselt Magyar Pénz­intézetek Záloglevél Bizt. Intézete javára, dr. Takáts Dezső ügyvéd által képviselt Moldoványi Béla javára, dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Comp. Bt. javára, dr. Dániel Ernő ügyvéd által kép­viselt Mezőgazd. Tak .és Hit. Bank javára, dr. Berger Pál ügyvéd által képviselt Zalaegerszegi Központi Takarékpénztár Rt. javára, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Csöng­öpusztán leendő megtartására határidőül 1032. évi január hó 8. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt szarvas­­marhák, sertések, széna, szalma és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Zalaegerszeg, 1931. évi december hó 15. napján. Dénesi István, kir. kir. végrehajtó. O­F 26104 Árverés. Pk. I. 69881/1931. szám. Közhírré teszem­, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 19063/1931. számú végzésével dr. Guttmann Adolf ügy­véd által képviselt Farkas Vilmos végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 410 pengő követelés és já­rulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 542 pengőre becsült ingóságokra a fenti szánni végzés foly­tán az árverést elrendelem annak a kielégítésére jogo­sult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, II kerület. Fő utca 11. szfnt •»»««« , raktárbak­b­rikcum megtartására határidőül 1932. évi január hó 4. napjának délelőtti tél 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, ü­zlet­­berendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be­ Budapest, 1031. évi december hó­­­napján. Dr. Dobro­vits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 20069 Árverés. Pk. I. 70698/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 32197,1931. szám­i végzésével dr. Szügyi Imre ügyvéd által képviselt Látka J. G. végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen 97.18 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 11.105 pengőre becsült ingóságokra a fenti számni végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésre jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. ker., T­aralja­ utca 2. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 4. napjá­nak délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom, még akkor is, ha a lejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak el­lenkező kívánságot. Írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtói­ követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi december bő 10. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 26035 .Árverés. Pk. I. 58227/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 26846/1930. számú végzésével dr. Dietz István ügyvéd által képviselt Molnár Béla végrehajtató részére végre­hajtást szenvedő ellen 74,76 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtási szenvedőnél lefoglalt és 1060 pengőre­­ becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az ár­­­­verést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az­­ alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. ker., Mészáros­ utca 10. szám, VI. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 4. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bírói-­­lag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberende­zést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg. Dá­csaié ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvá­nít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Dr. Emerich Mór ügyvéd által képviselt Steiper Már­ton javára 185 pengő és járulékai. Dr. Ivánka Mihály ügyvéd által képviselt Markovit­s Leó javára 118,10­0 és járulékai. Budapest, 1931. évi december hó 2. nap­ján. D­r. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 26033 Árverés. Pk. VIT. 814448/1931. szám. Dr. Huber Ele­mér ügyvéd által képviselt Hermes Magyar Általános Váltóüzlet Ht. javára 600 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 1931. évi fenti szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 11. napján lefoglalt és 9550 fő-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti száma végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. ker., Párisi­ utca 1. szám, II. emelet 8. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 8. napjának délutáni fé 1­5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, függönyök, perzsa­­szőnyegek, olajfestmények, rádió s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­­ezer pen­­in felül­­ m, az 5.610/1,931. M L. ,­tému .púr­­delel értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1931. évi december hó 17. napján. Tarray Béla,­­kir. kir. végrehajtó. O­F 26109 Árverés. 1631/1931. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bajai kir. járásbíróságnak 1930. évi Pk. 17481. szám­i végzése következtében dr. Fehér Vilmos budapesti ügyvéd által képviselt Komor és Társa javára 197 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a bajai kir. járásbíróság fenti szám­i végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőnél 1930. évi november hó 29. napján lefoglalt és 16.250 pengőre becsült ingóságokra a bajai kir. járásbíróság fenti számú végzése folytán az árverés el­rendeltetvén, annak a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatok javára is, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Baján, Hajnal­ utca 2. szám alatt leendő megtartására 1932. évi január hó 4. napjának délebü­li fél 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt koporsók, gyász­­kocsik, kandeláber és vascassa s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is, el fogom adni. T. E. 74. §. Az árverést megelőző 10. napon költségek előlegezése mellett érdekeltek bírósági szakértőt köthet­nek az érték m­egállapitására. Baja, 1931. évi december hó 11. napján. Szegő József, kir. kir. végrehajtó. O­F 26114 Árverés: 1264/1931. vht. szám. Ifj. dr. Fodor Károly ügyvéd által képviselt Beck Márton javára 86 pengő 77 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a szeg­halmi kir. járásbíróság 1931. évi 5004. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 30. napján lefoglalt és 3785 pengőre becsült ingóságokra a szeghalmi kir. járásbíróság fenti számít végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma i­s fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Szeghalmon, gr. Tisza István­ ut 1. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi január 1l­s 7. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a hire Ing lefoglalt gummiáruk, rádió, kerékpára­lkat­részek, olajok, berendezés, motorkerékpár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, szükség esetén kikiáltási áron alul is — de annak két harmadán alul nem — el fogom adni. Szeghalom, 1931. évi november hó 26. napján. Boros Flórián, kir. kir. végrehajtó. O F 26105 ára *20 Ollés*. A RtTDAr'PQ7?r-'alrTftt”"-? 6«

Next