Budapesti Közlöny, 1932. február (66. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

Budapests­­&32. SHUISIfl­g_______________Kedd, február 2. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakaré­kpénztári számla száma : 64.305. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóé­rt 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhírdetéseknek egyszeri beiktatási dija 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz almak­ térfogata) után 20 fillér. Ez a dij fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bé­lyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi....................1 „ 28 f. Magánosoknak „....................3 „ 20 ,, Hivatalos Értesítő havi . . .. . 4 „ 80 ,, Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A tk­v. Értesítő ára számonkint — 20 „ Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 „ A/. „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ: A magyar királyi földmivelésü­gyi miniszter előterjesztésére Gerincser Károly somogy­­tarnócai lakos, uradalmi intézőnek a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági taná­csosi cím­et adományozom. Kelt Budapesten, 1932. évi január hó 23. napján. Horthy s. k. . Ivády Bála s. k. A Kormányzó Uj- Ő Főméltósága az 1932. évi január hó 19. napján kelt legfelsőbb elhatáro­zásával a magyar királyi belügyminiszter elő­terjesztésére megengedni méltóztatott, hogy Keppel Gyula ny. miniszteri tanácsos, volt or­­szággyűlési képviselő, abonyi lakosnak a köz­élet terén szerzett érdemeiért elismerése Unitus adassék. A Kormányzó Ur ő Főméltósága, a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, 1932. évi január hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározá­sával Montevideoban magyar királyi tisztelet­beli konzulátus felállítását engedélyezni és IS Tóth József Károly montevideoi lakost magyar királyi tiszteletbeli konzullá kinevezni méltóz­­tatott. A m. kir. külügyminiszter 1932. évi január hó 31-én hertelend­i és vindornyalaki Herk­lendy­­Andor I. osztályú követségi titkári címmel és jelleggel felruházott II. osztályú követségi tit­kárt I. osztályú követségi titkárrá, dr. nagy­­csepcsényi és muthnai Vladár Ervin Imre II. osztályú követségi titkári címmel felruházott követségi attachét II. osztályú követségi tit­kárrá, dr. Pósfay László miniszteri segédfogal­mazót követségi attachévá és ifj. dr. zlatnari és v­ladiszlaveczi Jambrekovich Lászlót miniszteri segéd­fogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Fülep Lajos református lelkésznek a m. kir. Erzsébet tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán a „Művészet-böl­cselet“ című tárgykörből egyetemi magán­tanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudo­másul vette és nevezettet ebben a minőségében megerősítette. A m. tdr. vallás- és közoktatásügyi miniszter a pécsi m. kir. Erzsébet tudomány­egyetemi rector előterjesztésére Linner Amália kisegítő szolgának, Gaal Gézánné született Blazsevits Malvin ápolónak, Andics Ferenc, Chauer Manó, Illés Ferenc és Boros József II. osztályú altisz­teknek I. osztályú altisztekké, továbbá Kleiber Alajos igazolványos altisztnek, Simonka Gi­zella, Plaschek Irén ápolóknak, Darvas Lajos, Prentner Lajos és Blaszauez József kisegítő szolgáknak II. osztálya altisztekké történt ki­nevezést jóváhagyólag tudomásul vette és neve­zetteket ebben a minőségükben megerősítette. A m. kir. belügyminiszter a 192.117/1931. B. M. számú határozatával N­e­g­y­e­­­a József Ipolykeszi községben 1889. évben született, róm. kath­. vallásu, mizserfabányai lakos, m. kir. csendőrtörzsőrmester családi nevét „Ne­mes“ névre változtatta át. .1 m­. kir. belügyminiszter a 102.667/1931. B. M. számú határozatával M­i­c­s­k­ó János Ászár községben 1904. évben született, róm. kath­. vallásu, bajnai lakos, m. kir. csendőr családi nevét „Székely“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 192.878/1931. B. M. számú határozatával H­a­n­c­s­á­k József Madaras községben 1889. évben született, róm. kath. vallásu, mágócsi lakos, m. kir. csendőr­őrmester családi nevét „Halmos“ névre változ­tatta át. .­ m. kir. belügyminiszter a 193.246/1931. B. M. számú határozatával B­á­n­o­v­i­c­s Jó­zsef Sumony községben 1902. évben született, róm. kath. vallásu, szombathelyi lakos, m. kir. csendőrtörzsőrmester családi nevét „Bárdos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 19­1.304/1931. B. M. számú határozatával Eli­scher Gyula Mád községben 1900. évben született, ág. h. ev. vallásu, emődi lakos, m­. kir. csendőrtiszthelyet­tes kérelmére saját, valamint Gyula nevű kis­korú gyermeke családi nevét „Erdész“ névre változtatta át. A m­. kir. miniszteriumfán­ak 130/1932. M. E. szám­i rendelete a részvénytársaságok és szövetkezetek mérlegé­nek készítése tárgyában. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. (1) A részvénytársaságoknak és szövetkeze­teknek az 1931. évi június hó 30. napja után záródó üzletévről készített legközelebbi évi mér­legébe a budapesti tőzsdén hivatalos jegyzés tárgyául szolgáló értékpapírokat legfeljebb a budapesti tőzsdén az 1931. évi június hó 1. napja előtt utoljára jegyzett árfolyamnak,­­ a belföldi célra külföldön kibocsátott és csupán külföldi tőzsdén jegyzett határozott kamatozású értékpapírokat pedig legfeljebb valamelyik külföldi tőzsdén az említett időpont előtt idol­jára jegyzett árfolyamnak, — 10%-kal csök­kentett összegében lehet felvenni. Az 1931. évi július h­ó 1. napja előtti utolsó tőzsdei jegyzés után szerzett értékpapírokat legfeljebb a be­szerzési árban lehet a mérlegbe felvenni ; az ily értékpapírok értékét sem szabad azonban az 1931. évi július hó 1. napja előtt utoljára jegyzett tőzsdei árfolyam 10%-kal csökkentett összegénél magasabb összegben megállapítani. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásának nincs helye, ha az értékpapír kibocsátájának külön­leges körülményeiben az 1931. évi június hó 30. napja után az általános gazdasági helyzet által indokolt mértéket lényegesen meghaladó oly rosszabbodás állott be vagy vált nyilvánvalóvá, amely a mérlegkészítés rendes szabályai szerint az előbbi bekezdés szerintinél lényegesen ala­csonyabb értékelést tesz mellőzhetetlenné. E be­kezdés rendelkezése áll a fizetések megszü­nteté­­sének esetén kívül különösen akkor, ha az ér­­tékpapírt a tőzsdei jegyzés tárgyául szolgáló értékpapírok sorából törölték. 2­ §. (1) A biztosító magánvállalatoknak az 1. §-ban meghatározott üzletévről készített mérle­gébe a tulajdonukban lévő határozott kamato­zású értékpapírokat, valamint a fennálló törvé­nyes rendelkezések alapján a díjtartalék fede­zetéül szolgáló egyéb értékpapírokat legfeljebb az 1931. évi július hó 1. napja előtti időpont szerint készített utolsó mérlegben szabálysze­rűen alapul vett értékeléssel, az üzletév folya­mán beszerzett ily értékpapírokat pedig a be­szerzési árban lehet felvenni. (2) Az (1) bekezdés rendelkezései állanak azokra az értékpapírokra is, amelyek zálog­levelek vagy kötvények külön biztosítására ren­delt alap fedezetéül szolgálnak. 3­ §■ Az igazgatóságnak az üzletévi jelentésében elő kell adnia, hogy a jelen rendelet rendelke­zéseit alkalmazta-e. 4. §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1932. évi február hó 1-én. Gróf Károlyi Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök, í­gyes szám­ára 10 fillér.

Next