Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. február (66. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám értesítője

Budapest, 1932. SZ3ÜK­ f&evá, február 2. ^ ^ p P ^ ||^ p ^51 |^|^| |^| ^ || ^ ^ | A „BUDAPESTI KÖZLÖNY*'-ben és raelléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ”-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvitelére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 464252/1929. szám. Dr. Hajtás Ödön ügyvéd által képviselt Politzer Zsigmond és Fia javára 40 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1928. évi 144590. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi március hó 8. napján le­foglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti ■központi kir járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Felsőerdősor­­utca 10. szám, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1932. évi február hó 4. napjának dél­utáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt Zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fo­gom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú trendek­ értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi január hó 11. napján. Dr. Moldoványi Gyula, kir. bír. végrehajtó. G F 2223 Árverés. 2070/1931. vh. szám. Alulírott kir. végrehajtó az 1881. évi l.X. t.-c. 102. §-a alapján közhírré teszi, hogy a jászapáti kir. járásbíróságnak 1931. évi 6158. sz. végzése alapján Motor és Autókerék Rt. végrehajtóinak 34.70 pengő töke, ennek 1931. évi május hó 27. napja­iél járó 59. kamata és 8.52 pengő megállapított költség erejéig 1931. évi december hó 14. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le- és felülfoglalt és 5406 pengőre becsült üzletberendezés, áruk, bútorok, teherautó és egyéb ingóságokat Jászapáti­, végrehajtást szenvedő üzletében, folyt, lakásán és a garageban az 1932. évi február hó 6. napján délelőtt 10 órakor bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek eladom. Ezen árverést a T. c. 70. §-a alapján a Magyar-Belga Ásványolaj Rt. jav. 1762.78 . és jár. erejéig, mint le- és felülfoglaltató javára elrendelem. Jászapáti, 1932. évi január hó 7. napján. Komjáthy Elemér, kir. kir. végre­hajtó. O­F 2190 Árverés. Pk. 4066/1931. szám. Dr. Wegroszta Pál Buda­­pesti (VI., Király­ utca 80. szám) ügyvéd által képviselt Wegrosztó Pál végrehajtató kérelmére és csatlakozott társai Sh­rczeg Jenő, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, dr. Fiacser József, Frank Miksa és Fia végrehajtatok ja­vára 160 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 6088. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 30. napján lefoglalt és 1472 pengőre becsült ingóságokra a bicskei kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII I. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Martonvásáron leendő megtar­tására határidőül 1932. évi február hó 20. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, 24 drb asztal, 36 drb tonet­te­szék, 8 drb fogas, 2 drb függönytartó, 1 drb söraparát, jégszekrény, 24 drb szék és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fo­gom adni. Bicske, 1932. évi január hó 22. napján. Szu­­nyogh Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 2259 Árverés. Pk. V. 327656/1928. szám. Dr. Silber Sándor ügyvéd által képviselt Berényi Mátyás javára 100 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 5. napján lefoglalt és 1­ 015­­-re becsült in­góságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Újpesti­ rakpart 4. szám, VI. emeleten leendő megtar­tására határidőül 1932. évi február hó 3. napjának dél­utáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú­torok, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem­m­el fogom adni. Dr. Szécsi Gábor ügyvéd által képviselt Házbirtoko­sok Rt. javára 290 pengő és járulékai, dr. Hegedűs Ist­ván ügyvéd által képviselt Back és Gerő javára 110,74 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1932. évi január hó 10. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végre­hajtó. O­F 2262 Árverés. 2070/1931. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi­­LX. t.-c. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy a jászapáti kir. járásbíróság 1931. évi 6158. szám­i végzése alapján Motor és Autó­kellék Rt. végrehajtató javára 34 pengő 70 fillér tőke, ennek 1931. évi május hó 27. napjától járó 5 százalék kamata és 8 pengő 52 fillérben megállapított költség erejéig 1931. évi december hó 14. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le- és f­elülf­oglal és 5.406 pengőre becsült üzletberendezés, áruk, bútorok, teherautó és egyéb ingóságokat Jászapáti«, végrehaj­tást szenvedő üzletében, folytatva lakáson és a g­arage­­ban 1932. évi február hó 6. napján délelőtt 10 órakor bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek eladom. Ezen árverést a T. e. 70. §-a alapján Grünsberger Miklós javára 157,60 pengő és járulékai erejéig, mint le- ■ és felülfoglaltató javára elrenedelem­. Jászapáti 1932. évi január hó 7. napján. Komjáthy Elemér, kir. Jár. végrehajtó. O­F 2234 Árverés. Pk. VII. 77834-2/1931. szám. Dr. Schleiffer Pál ügyvéd által képviselt Rohonczy Hugó javára 121 pengő 75 fillér löké és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 778342. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 18-án lefoglalt és 3.650 pengőre becsült ingóságokra a hildaipesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VIII. kerület, Nagyfuvaros­ utca 18. házszára, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi február hó 5. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak é­s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem­m­­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. Fi. szám­i ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi január hó 2. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 2221 Árverés, Pk. V. 852344/1932. szám. Dr. Nagy Sándor László ügyvéd által képviselt Weil Hedvig javára 386 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság 32081/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől­ 1931. évi december hó 17-én le­foglalt és 4.060 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésé­vel az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. V. 50314. sz. dr. Manndorff Emil ügyvéd által képviselt Kelen Annia javára 2292 pengő 28 fillér és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűű­nő más foglal­tatók javára is, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, V. kerület, Katona Józ­sef­­utca 27. házszám, VI. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 5. nap­jának délutáni háromnegyed 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra­, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi január hó 14. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 2232 Árverés. Pk. V. 806866/1931. szám. Dr. Glücklich Emil ügyvéd által képviselt­­Palatínus Építő és­­Ingatlan­forgalmi Rt. javára 960 aranypengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi káz. járás­­bíróság 31873. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 5-én lefoglalt és 3.980 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Személynök­ utca 16. háziszám alatt I. eme­leten leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 5. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­árnál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiálási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E.­­számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét­­bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi január hó 2. napján. Bisitz­­Mihály, kar. bir. végrehajtó. O­F 2230 Árverés. 902/1931. vght. szám. Dr. Sugár Ödön ügyvéd által képviselt Mez Részvénytársaság javára 339.57­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 119834. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1931. évi december hó 7. napján le- és felü­lfog­­lalt, és 1497 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú védésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t­c. 20. §-a alapján a következő megnevezett : dr. Sugár Ödön ügy­véd által képviselt Mez. Rt. javára 139 P 57 f­ős járulékai és más foglaltatók javára is, az árverési meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében , Mezőkövesd községben, Szomolyai­ út 1. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 9. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt cérnák, selymek, pamutok, kerékpár,, üzletberendezés, harisnyák és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén a becsár kétharmad részéért becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem­ jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. A vevő köteles az árverés megkezdése előtt a kikiál­tási ár 10%-át bánatpénzül nálam lefizetni. Mezőkövesd, 1932. évi január hó 18. napján. Pap Zoltán, kir. kir. vég­rehajtó. o­F 2265 Árverés. Pk. X. 789525/1931. szám. Dr. Léderer Imre ügyvéd által képviselt Lüneburger Farbwerk G. m. b. II. javára 300 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 435768. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi július hó 9. nap­ján lefoglalt és 24.860 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten VI. kerület, Próféta­ utca 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi február hó 8. napjának délutáni fél­­ órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok, különféle gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi január hó 7. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 2215 Eg­yes szám ára 20 Illlér­.

Next