Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. március (66. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-01 / 49. szám értesítője

Budapest» 1932« 49. szám. Kedd, március 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY"-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ”-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1, és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyelmek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott, nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV., Váci­ u. 33. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 3. napjának délutáni fél 2 órája tizetik ki, amikor a biróilag lefoglalt fegyverek, töl­tények, bőrtáska és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1932. évi február hó 11. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. OF 4166 Árverés, Pk. I. 10525/1932. szám. Dr. Halmos Jenő ügyvéd által képviselt Klein Lipót javára 2000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 416171. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­­hajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 29. napján le­foglalt és 2290 pengőre becsült ingóságokra a pestvidéki kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Zsámbékon, Piac­ utca 282. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 3. nap­jának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, zongora, szőnyegek, tükör, képek, asztal­os divánterítők, dísztányérok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem f­el fogom adni Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi február hó 15. napján. Gillemot Ödön, pestvidéki kir. kir. végrehajtó. O­F 4173 Árverés. Pk. IX. 855924/1932. szám. Dr. Klein Károly ügyvéd javára 300 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 415702. 1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 28. napján lefoglalt és 13.010 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi, kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 854493. szám. Dr. Lengyel Sándor ügyvéd által képviselt Kenyér Lajos javára 710 pengő és járulékai. Pk. 808264. szám. Dr. Bürger Dénes ügyvéd által képviselt ikolai mérleg javára 2349 pengő 24 fillér és járulékai követelése erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Kazár­ utca 11. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó .3. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, bőr, író­gép, pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi február hó 15. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 4174 Árverés. Pk. I. 50237/1932. szám. Közhírré teszem­, hogy a budapesti kir. törvényiszék 5. P. 40165/1931. sz. végzésével dr. Gárdos Félix ügyvéd által képviselt Kar­tonnyomó Ipar Rt. végrehajtató, részére végrehajtást szenvedő ellen 2885 4­­8403,12 svájci frank követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás f­o­­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 9100 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, III. kerület, Nagyszombat­ utca 1. szám alatti gyárban leendő megtartására határidőül 1932. évi már­cius hó 5. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­bn nem — el­adom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára e­gy­­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnék, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1932. évi február hó 9. napján. Dr. Pongrácz Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 4176 Árverés. Pk. VII. 676775/1930. szám. Rosenberg Adolf javára 117,43 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbiróság fenti végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi szeptember hó 15-én le­foglalt és 1410 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Lichtenstein Adolf ügyvéd által képviselt Rauchverger Testvérek javára 681.12 pengő és járulékai, dr. Kovács László ügyvéd által képviselt Révész Izsó javára 13.20 pengő és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Akácfa u­. 49. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi március hó 1. napjának délutáni fél 6 órája f­izetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi február hó 1. napján. Hipszky Endre, kir. kir. végre­hajtó. O­F 418­5 Árverés. Pk. IX. 792348/4931. szám. Dr. Hevesi K­lét ügyvéd által képviselt Berlini Viktória Általános Bizt. Bt. javára 38 dollár és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1931. évi 221919. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi július hó 24-én lefoglalt és 2970 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti szám­i vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti követelés és jár­ erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Aréna­ út 21. szám, 11. emelet 10. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1932. évi március hó 1. napjának dé­l­­utáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, festmény és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem­­ -el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi január hó 25. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. OF 4183 Árverés. Pk. X. 814325/1931. szám. Dr. Jordán Lajos­ ügyvéd által képviselt Kinizsy Garage Rt. javára 181,30 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság fenti számni végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 9. napján lefoglalt és 1080 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir járásbiróság fenli szánni végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk­­ma is fennáll és ha ellenük halászlé hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX., Központi Vásárcsarnok 518—19. szám­i fülkében, foly­tatva IX. kerület Ráday­ utca 53. szám alatt, a földszin­ten és IV. emeleten 1. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1932. évi március hó 3. napjának dél­­utáni egynegyed 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kredenc, vitrin, kép, pipere tükör, üz­leti berendezés, tejtermékek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kiki­áltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi február hó 6. napján. Biró János, kir. bírósági végrehajtó. O­F. 4210 Árverés. 6131/1932. végrh. szám. A nyíregyházai kir. járásbíróságnak 35930/1929. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Benes Károly ja­vára 8180 pengő tőke és járulékai erejéig 1930. évi áp­rilis hó 25. napján végrehajtás utján lefoglalt és 11.580 pengőre becsült ingóságok, úgymint: üzleti berendezés, áruk stb. a nyíregyházai kir. járásbíróságnak Pk. 31635. 1930. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következ­tében Nyíregyházán, Bethlen­ utca 5. szám alatti háznál 1932. évi március hó 19. napján délelőtt 9 órakor nyil­vános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1932. évi február hó 17. napján. Szántó Ármin, kir. kir. végrehajtó. O 3225 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 683161/1930. szám. Dr. Weissberger Imre ügyvéd által képviselt Grete Schmidt javára 472 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. királyi járásbíróság fenti számú végzéssel elrendelt ki­elégítési végrehajtás során 1930. évi október hó 18-án lefoglalt és 3763 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, IV. kerület, Váci­ utca 23. szám alatti üz­letben leendő megtartására határidőül 1932. évi már­cius hó 4. napjának délutáni háromnegyed 2 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, u. m. : bútorokat, női kalapokat, csillárokat, pénzszek­­rényt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értelmében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi megnevezett vég­rehajtatok kielégítésére is elrendeltnek tekintendő és azok bejelentésére is megtartható. Budapest, 1932. évi január hó 31. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végre­hajtó. OF 4182 Árverés. Pk. V. 852127/1932. szám. Dr. Kelemen Jó­zsef ügyvéd által képviselt Mank Mór javára 1378,33 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1927. évi 41629. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 13-án és 14-én lefoglalt és 4494 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, IV. kerület, Károly-körút 20. sz. alatt és folytatólag VIII. kerület, Práter-utca 6/8. szám alatt, a földszinti irodában és üzemben leendő meg­tartására határidőül 1932. évi március hó 2. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, irodai berendezés, Universal szintező műszer, szalag- és körfűrész, elektromotor, pénzszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de, a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi február hó 4. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. OF 4168 Árverés. Pk. VII. 852583/1932. szám. Dr. Gottesmann Lajos ügyvéd által képviselt özvegy Kiss Jenőt, javára 1000 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság u. a. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 15-én lefoglalt és 2836 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény keresel folyamatban Egyes szám­ára tió fillér.

Next