Budapesti Közlöny, 1932. április (66. évfolyam, 73-97. szám)

1932-04-01 / 73. szám

BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. N­ IVAT A L O S L A I\ Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.P281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak Havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 60­ 4­ 53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60 - 64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m,­m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó­­­ és az esetleges postaköltség. Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint ...•»••• 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint................14 „ 40 » Számonkint ....... — 20» HIVATALOS RÉSZ: A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy dr. Meller Simonnak, az V. fizetési osztály jelle­gével felruházott Országos Magyar Szépművé­szeti Múzeumi nyugalmazott osztályigazgató­nak példás áldozatkészségéért elismerésem Uni­tus adassék. Kelt Budapesten, 1932. napján, évi március hó 26. Horthy s. k. Dr. Kzarafiáth Jenő s. k. A Kormányzó I­r­v Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére 1932. évi február hó 4-én kelt legfelsőbb elhatározá­sával megengedni méltóztatott, hogy dr. Csiszárik­ János rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszternek nyugállományba való he­lyezése alkalmából a magyar külügyi szolgálat terén szerzett kiváló érdemeiért teljes elisme­rése tudtul adassék. A m. kir. pénzügyminiszter 1932. évi 50.170. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzés­ és általános forgalmi adó megállapítása szempont­jából pengő­értékre történő átszámításáról. Valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz,­­a m. kir. központi vámigazgatósághoz és a m. kir. adóhivatalokhoz. Az 1920. év­i XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre 1932. évi március havában nyílt meg, továbbá az 1932. évi április havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított ér­tékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a for­galmi adók alapját alkotó nyers bevétel valu­tában folyik be, a 2. íj-ban, ha pedig devizában, a 3. íj-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. íj-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legköze­lebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyez­tetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kérni. Budapest, 1932. évi március hó 30-án. A miniszter Helyett : Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m. kir. belügyminiszter a Tolna várme­gyébe kebelezett Belecska kisközségnek nagy­községgé való alakulását megengedte a( 86.764 1931. B. ~M. szám). A biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága az 5.460/1928. M. E. szám­ú rendelet 10. §-ának utolsó bekezdése alapján közzéteszi, hogy 1931. évi április hó 17-én 53.450/1931. szám alatt kelt és jogerőre emelke­dett határozatával Mosonyi Károly volt mező­­hegyesi, majd budapesti, jelenleg pedig kis­pesti (Pannónia­ u. 44., I. em. 6.) lakos, biz­tosítási ügynököt az 5.460/1928. M. E. szám­i rendelet 10. ij-ának második bekezdése alapján a biztosítási ügynöki működéstől 1932. év­i feb­ruár hó 12-én kezdődött 1 (egy) esztendőre eltiltotta. 2.290 1932. évi. szám. A m. kir. postatakarékpénztár 1932. évi február havi forgalma. A takaréküzletben a betétek 2.494.827 P 61 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek állománya ezek szerint 1932. évi február hó végén 57,729.659 P 78 f volt. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti álladékban 6,382.647 P 8 f-rel szerepel. A betevők száma e hóban 1.473-mal gyarapodott s összes szá­muk e hó végén 1.420.453 volt. A csekk- és klíringüzletben a betétek 1.676.355 P 43 f-rel múlták felül a visszafize­téseket. A csekkbetétek állománya ezzel 1932. évi február hó végén 132.139.256 P 27 f volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hóban 09-cel apadt, s a fennálló csekkszámlák száma e hó végén 35.054 volt. A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor­galma a két üzletágban 2.262.124 tétel s 1.105.711.855 P 67 f, összes betéteinek állo­mánya pedig a hó végén 189.868.916 P 05 f volt. . Az értékpapír üzletágban 1932. évi február hó végéig kiállíttatott 274.590 drb. járadék­könyv, illetve letéti jegy, forgalomban volt e hó végén 90.876 drb. Az intézet értékpapír állománya különféle értékpapírokban és zálog- Pénzelő (valuták) árfolyama : 1 angol font . .. a 4­­ X 20.37­, 100u. S. A. dollár *M a a 570.50 55 100francia frank* w■ X 22.35 11 100svájci frank a■ a a a 110.70 5­ 100csehkorona­ a a ■ aX 16.94 71 100dinár . , . aamS X 9.99 11 100belga . . .a g* X 79.47 11 100hollandi forint a. ■a • X 229.79 11 100lei ....* g BM 3.48 11 100zloty . . . •*0a X 1­63.95 11 100német márka«*4a 135.45 11 100lira . . . 29.42 11 3. §. Váltók (devizák) árfolyama : Amsterdama H a 0.a g % 229.99 P. Svppenhága4 a X * ■ 112.87 11 Oslo . ,« * a • 4 X 110.89 11 London ,0 X a V X * a 20.49 11 Newwyork ,X fca • K m .«571.00 11 Paris . ,a * * * m A M 22.451 Zürich­­ ,B a a • .#M A 110.80 11 Prága . .• a g A a a ’m 16.94 11 Belgrád „a M a * *1* X 10.04 11 Brüssel ,0 a • • • * X 79.57 11 Bukarest ,a X K *1 i i •a 3.43 11 Sófia .­­■ 4 X 9­4.09 55 Stockholm X112.55 55 Berlin . ,* a • •X a X * 135.55 5 5 Milánó . *4 V n X $ X X 29.52 11 Magyarország Főméltósága Kormányzója, mint a Vitézek Főkapitánya, az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Tóth Lajos esztergomi la­kosnak a Vitézi Rend tagjai közül saját kérel­mére való törlését tudomásul venni méltóz­­tatott, Magyarország Főméltósága Kormányzója, mint a Vitézek Főkapitánya, az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Sági Ferenc bácsborsodi lakosnak a Vitézi Rendből saját kérelmére való törlését tudomásul venni méltóztatott. A m. kir. belügyminiszter a 120.385/1932. B. M. számú határozatával Kopacsek Ervin Karcag városban 1885. évben született, róm­. kath. vallásu, kurdi lakos, községi jegyző, valamint az 1922. évben született Zoltán és az 1925. évben született Mária nevű kiskorú gyer­mekei családi nevét Kopácsi]“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 120.477/1932. B. M. számú határozatával Kri­varics Já­nos Székesfehérvár városban 1905. évben szü­letett, róm­. kath. vallásu, kókai lakos, tanító kérelmére családi nevét „Kardos“ névre vál­toztatta át. Egyes szám ára 10 fillér.

Next