Budapesti Közlöny, 1932. május (66. évfolyam, 98-120. szám)

1932-05-01 / 98. szám

II ITAT A L OS LA I». Szerkesztőségi: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3­­­84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 ,, „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint..........................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...................14 „ 40 „ Számonkint....................... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 al. pengő. Hivatalos Értesítő. A lap mai számához az„Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1932. évi IV. (a társadalombiztosítási biráskodásról) törvénycikket tartalmazó 2. száma csatolva van. HIVATALOS RÉSZ: A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Nemes Muzsik Olivér földbirtokos­nak a közélet terén szerzett érdemei elismeré­séül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1932. évi április h­ó 20. napján. Horthy s. k. Gróf Károlyi Gyula s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Gold Jó­zsefnek, a Brauch Iroldászárugyár Részvény­­társaság üzemvezető igazgatójának három év­tizedet meghaladó időn át teljesített hű és buzgó munkásságáért elismerésem tudtul adas­­sék. Kelt Budapesten, 1932. évi április hó 16. napján. Horthy s. k. Dr. Kenéz Béla s. k .4 h­amburgi m. kir. tiszteletbeli főkonzul a m. kir. külügyminisztertől nyert felhatalmazás alapján dr. Crasemann Treinh­ard hamburgi ügyvédet 1932. évi április hó 11-én a hamburgi magyar királyi tiszteletbeli főkonzulátus jog­tanácsosává kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Zwingmann Mihály hentesmester, budapesti lakosnak 3 évtizedet meghaladó gyárvezetői te­vékenységéért, s ebben az állásában kifejtett iparfejlesztési eredményes munkálkodásáért elismerését fejezte ki. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Szabó Garbai István kiskunhalasi műbútorasztalos­nak ipari téren szerzett érdemeiért elismerését fejezte ki. .4 777. kir. belügyminiszter a 126.057/1930. B. M. számú határozatával Nieder­kiie Il­ni­c­h Károly Kecskemét városban 1­­898. évben született, róm­. kath­. vallásu­, érdi lakos, aszta­lossegéd családi nevét „Nagy“ névre változtatta át. " A m­. kir. belügyminiszter a 191.394/1931. B. M. szám­i határozatával W­e­i­s­z Sándor Budapest székesfővárosban 1903. évben szüle­tett, izr. vallási­, budapesti lakos, színművész kérelmére családi nevét „Fehér“ névre változ­tatta át. ______ A m. kir. belügyminiszter a 118.770/1932. B. M. szám­i határozatával H­u­ppmann Já­nos Róbert Trencsén városban 1896. évben szü­letett, róm­. kath­. vallásu­, vám­osmikolai lakos, m. kir. vámőrszázados, valamint Klára­ Antónia nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Hatnay“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 119.146/1932. B. M. szám­i határozatával dr. Sztupjár Domokos Magyarrégen községben 1897. évben született, ág. h. ev. vallásu­, debreceni lakos ké­relmére családi nevét „Imecsfalvi“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter a 119.395 1932. B. M. számi­ határozatával Brig­á­n Dezső Ebed községben 1910. évben született, róm­. kath­. vallási­, esztergomi lakos, tanitóképezdész kérelmére családi nevét „Bán“ névre változ­tatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 119.646/1932. B. M. szám­i határozatával R­i­c­n­e­r Ferenc Boldogasszony községben 1898. évben született, róm­. kath­. vallásu­, szombathelyi lakos, m. kir. csendőrtiszthelyettes kérelmére saját, valamint Ferenc József nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Révész“ névre változtatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 119.704 1932. B. M. számit határozatával Beider Mátyás Iklény községben 1907. évben született, róm. kath­. vallási­, hercegfalvai la­m kir. csendőr kérelmére családi nevét „Várnagy“ név­re vál­toztatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 119.714/1932. B. M. számit határozatával K­­­a­u­s­z János Bia községben 1902. évben született, róm­. kalh. vallási­, cinkotai lakos, m. kir. csendőr őrmes­ter kérelmére családi nevét „Kardos“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter a 119.768 1932. B. M. számi­ határozatával Tatarljov Péter Óbessenyő községben 1905. évben született, róm­. kath­. vallásu­, budapesti lakos, m. kir. honvéd őrvezető kérelmére családi nevét „Ta­kács“ névre változtatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 119.926 1932. B. M. számi­ határozatával Ra­do­vics Mi­hály Szentetornya községben 1914. évben szü­letést, róm­. kalh. vallási­, jutási lakos, m. kir. honvéd altisztképző és nevelőintézeti tanuló családi nevét „Révész“ névre változtatta át. .4­77­. kir. belügyminiszter a 119.959/1932. B. M. szám­i határozatával Sc­hase­bek Emil Budapest székesfővárosban 1877. évben született, róm­. kath­. vallásit, magánhivatalnok és S­c­h­a­s­c­h­e­k Dezső Budapest székesfővá­rosban 1881. évben született, róm­. kath­. val­lásit, kereskedelmi alkalmazott, budapesti lako­sok kérelmére saját, valamint utóbbinak az 1927. évben született Imre nevű kiskorú gyer­meke családi nevét „Sasfi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 119.996/1932. B. M. szám­i határozatával Gräczer Géza Szene községben 1910. évben született, róm­. kálit, vallásit, szegedi lakos, máv. üzemi segéd­tiszt jelölt családi nevét „Gombos“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 120.028 1932. B. M. szám­i határozatával Deutsch Éva Gizella Győr városban 1914. évben született, róm­. kath­. vallási­, győri lakos, Deutsch Béla Károly Győr városban 1916. évben született, róm­. kath­. vallásit, győri lakos és S­­e­u­­se­h András Győr városban 1921. évben született, róm­. kath­, vallási­, győri lakos, középiskolai ta­nulók családi nevét „Dömjén“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 120.07. 1932. B. M. szám­i határozatával Gross Sándor Segesvár városban 1908. évben született, róm­. kath­. vallásu, budapesti lakos, II. o. pénzügy­őri vigyázó családi nevét „Bakó“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 120.209/1932. B. M. szám­i határozatával Grab­ro­vics Ferenc Prolog községben 1892. évben szüle­tett, róm­. kath. vallásu­, kaposvári lakos, máv. segédtiszt családi nevét „Tölgyes“ nőire vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter a 120.318/1932. B. M. számu­ határozatával S­i­ni­o­­­á­k István császár községben 1902. évben született, róm­. kalh. vallásu, szabadbattyáni lakos, m­. kir. csendőrtörzsőrmester családi nevét ,,Somlyós“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 120.319/1932. B. M. szám­i határozatával Radics Imre, Kerta községben 1911. évben született, róm­. kath­. vallásu­, bodajki lakos, m­. kir. csendőr családi nevét „Szabados“ névre változtatta át. .A m. kir. belügyminiszter a 120.963/1932. B. M. szám­i határozatával R­a­b­i­n­o­v­i­c­s Leó Budapest székesfővárosban 1901. évben született, ref. vallású, budapesti lakos, magán­­tisztviselő családi nevét „Rába“ névre változ­tatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 120.965/1932. B. M. szám­i határozatával dr. B­ö­h­m Imre Hódmezővásárhely városban 1894. évben szü­letett, ág. h. ev. vallásu, budapesti lakos, orvos családi nevét „Bálint“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 121.081/1932. B. M. számi­ határozatával K­o­m­á­r József Mária községben 1893. évben született, ref. v­al­lásu­, encsi lakos, komornyik, valamint József Ferenc és Mária Ilona nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Komáromi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 121.480/1932. B. M. számú határozatával Kandier Mihály Temesszépfalu községben 1885. évben született, róm­. kath. vallásu, budapesti lakos, m. kir. honvéd tiszthelyettes kérelmére saját, valamint János és Mihály nevű kiskorú gyermekei csa­ládi nevét .,Temesvári“ névre változtatta át. Egyes szára ára­­IS fillér.

Next