Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. június (66. évfolyam, 121-145. szám)

1932-06-01 / 121. szám értesítője

Budapest, 1932. 121. szám. Szerda, Június 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Pályázati hirdetmény. 3858/1932. szám. A magyar királyi államvasutak sze­gedi üzletvezetősége a leltárilag kezelt mintegy 159 (egyszázötvenkilenc) darab irhasuh^ínk, 26 (huszonhat) darab tisztviselői bundának. k énhárom­ darab bundabéléses köpenynek cs . v alva négy­ darab bundabéléses kabátnak nyílt,­,”,­ása és javítása iránt nyilvános pályázatot k­nom. A fentebb felsorolt leltári szőrmaruh­ák gondozására és javítására vonatkozó részletes feltételeket magában foglaló ajánlati felhívás, valamint ajánlati űrlap a ma­gyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségének (I.) osztályánál, úgyszintén valamennyi más­ üzletveze­tőségnél megszerezhető. A 2 pengő magyar okmány­­bélyeggel ellátott és lepecsételt borítékban elhelyezett ajánlatoknak ezen felirattal : „Ajánlat leltári irhasubák és szőrmeruhák gondozása és javítására 3858/1932. számhoz“ 1932. évi junius hó 15-én déli 12 óráig a magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségének 1. általános osztályánál kell benyújtani, vagy oda a magyar királyi posta útján beküldeni. Az ajánlatokat úgy az irhasubákra, mint a tisztvise­lői és egyéb bundákra együttesen kell beadni, de aján­lat tehető csak az irhasubák, vagy csak a tisztviselői bundák és kb. köpenyek javítására is. Bánatpénzül az irhasubák javítására benyújtott aján­latnál 20 pengőt s a tisztviselői bunda és bb. köpenyek javítására benyújtott ajánlatnál 10 pengőt a magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezetőségének gyűjtő­­pénztáránál 1932. évi június hó 14-én déli 12 óráig kész­pénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírban kell letenni. Szeged, 1932. évi május hó 28-án. **708 Az üzletvezetőség. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 14. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. végrehajtó. O­F 983. Árverés. Pk. VII. 801855/1931. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Fehér Miklós Gépgyár III. javára 23.890 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1929. évi 15161. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi december hó 7. napján lefoglalt és 10.000 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Révész­ u. 5—7. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 14. nap­jának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt traktor és egy­éb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 12. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 9846 Árverés. Pk. V. 869498/1932. szám. Dr. Both Pál ügyvéd által képviselt „Giza“ Ruházati Ipar cég javára 33 pengő 80 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 306838/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 8. napján lefoglalt és 1250 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő­ más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk m­a is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pestit!", A II. ker., Kertész­ utca 46. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 6. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény, akkumulátor, dinamó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 13. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 9852 Árverés. Pk. VII. 865096/1932. sz. Dr. Walther Merie budapesti ügyvéd által képviselt Minerva AWissenschaft­­liche Buchhandlung javára 27 o. schilling 12 gr. és több követelés és járulékai erejéig a wieni járásbiróság 10. c. 342/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 9. napján lefoglalt és 1236 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján : dr. Dietz István ügyvéd által képviselt dr. Katona Arthur javára (472150., 801430. sz.) követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­ körút 27. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 1. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, könyvszekrény, perzsasző­nyeg, festmény, csillár, könyvek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van,, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi április hó 30. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 9869 Árverés. Pk. X. 806571/1931. sz. Dr. Szecskay Dezső ügyvéd által képviselt Bozsin Timor javára 968 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbiróság 115884. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1931. évi október hó 5. napján lefoglalt és 1850 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IV. kerület, Fe­renc József-rakpart 26. szám, földszint 1. ajtószám alatt és folytatva VI. kerület, Jókai­ u. 1. szám, I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi junius hó 2. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, női ruhák, kabátok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fo­gom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik, Budapest, 1932. évi május hó 4. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végre­­hajtó. ~ Q­F 9807 Árverés. Pk. X. 871396., 871397/1932. sz. Dr. Sauer Zoltán ügyvéd által képviselt „Sziksz“ Színházi és Iro­dalmi Kulturszövetkezet javára 63.80 + 92.64 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1932. évi 421460., 423115. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. április hó 16-án le­foglalt és 2790 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szá­mú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, V. kerület, Fálk Miksa­ utca 13. szám, földszint 1. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi június hó 6. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és lakásberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül vann, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 10. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 9841 Árverés. Pk. V.J. 791643/1931. szám. Dr. Hajdú Artur ügyvéd által képviselt Ziadó Aladár és neje Radó Aladárné javára 248 pengő 27 fillér költségkövetelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­biróság 255580/1930. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi július hó 21. napján lefoglalt és 11.900 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél, Budapesten, V. kerület, Deák Fe­­renc­ utca 10. szám, II. emelet 4. ajtószám alatt teendő megtartására határidőül 1932. évi junius hó 1. napjá­nak délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, pénzszekrény, zongora és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 3. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. 9872 Árverés. Pk. I. 69588/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 332347/31. szám­i végzésével dr. Révy Albin ügyvéd által képviselt Fischer Sámuel és fia végrehajtatok ré­szére, Fritsch Emil végrehajtást szenvedő ellen 212­­ követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 2847 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, vala­mint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, II. kerület, Margit-körut 11. sz. alatt és folytatva Buday László­ u. 5/c. altszt. leendő megtartására határidőül 1932. évi junius hó 3. napjá­nak délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, üzletberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — eladom. Dr. Kollár L. ügyvéd által képviselt özv. Petrik M.-né javára 270 pengő és járulékai. Budapest, 1932. évi április hó 23. napján. Dr. Lestár Albert, kir. bírósági végrehajtó. O­F 9814 Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 771217/1931. szám. Dr. Földes Kál­mán ügyvéd által képviselt Gazdák Biztositó Szövet­kezete javára 180­­ és 114 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 217769/1931 , 221202­ S. 1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 15. napján lefoglalt és 4260 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó, hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IV. kerület, Váci­ u. 78—80. szám, IV. emeleten leendő meg­tartására határidőül 1932. évi junius hó 8. napjának délutáni 7 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Egyes szám ára SO fillér.­ ­

Next