Budapesti Közlöny, 1932. július (66. évfolyam, 146-172. szám)

1932-07-01 / 146. szám

Budapest» 1932 Péntek» Julius I. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. £ 1­6 fi­z e 1 Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint.......................... 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...................14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 al. pengő. é­s­­ árak. HIVATALOS RÉSZ. Kedves gróf Károlyi! A magyar királyi minisztériumnak a mai napon felajánlott le­mondását nem fogadom el. Amidőn a múlt nyáron válságos viszonyok között ritka hazafias önfeláldozással megalakí­totta kormányát, meghatározott feladatok el­végzésére vállalkozott. E feladatoknak immár eleget téve arra az elhatározásra jutott, hogy helyét ezzel elhagy­hatja. Az egymást követő, valóban nehéz elhatáro­zást igénylő kérdések megoldásánál, melyek a kormányzat elé tömörültek, lelkes fáradozásu­kat a lehetőségek keretein belül siker kísérte. Elértük azt, ami a mai kivételesen nehéz viszo­nyok között rendkívüli erőfeszítést és körül­tekintést igényelt : az államháztartás egyen­súlyának és fizetési eszközünk értékállandósá­gának biztosítását. Ámde ma, a­midőn a külföldön egyik napról a másikra életbevágó érdekeink kerülhetnek döntés alá, a nemzet egységének kifejezésre juttatására fokozottabb mértékben van szük­ség. A minisztériumot a legteljesebb bizalmam­ról biztosítva arra kérem tehát Önt, hogy az ország érdekeinek teljes súlyát átérezve to­vábbra is vállalja miniszterelnöki tisztének ellátását. Kelt Kenderesen, 1932. évi június hó 30. napjait. Horthy s. k. Gróf Károlyi Gyula s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Sch­oltz Kornél népjóléti és munka­ügyi minisztériumi államtitkárt belügyminisz­tériumi államtitkárrá, továbbá dr. Pap Géza államtitkári címmel felruházott népjóléti és munkaügyi minisztériumi helyettes államtit­kárt a belügyminisztériumhoz államtitkári címe fenntartásával miniszteri osztályfőnökké ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1932. évi junius hó 25. napján. Horthy s. k. vitéz dr. Keresztes-Fischer Ferenc s. k. ró m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1932/33. tanévre Söpkéz Sándor műegye­temi nyilvános rendes tanárnak a m. kir. József-műegyetem rektorává, Bohringer Sándor műegyetemi nyilvános rendes tanárnak a mér­nöki és építészi osztály dékánjává, selmeci Pöschl Imre műegyetemi nyilvános rendes tanárnak a gépészmérnöki osztály dékánjává, dr. Varga József műegyetemi nyilvános rendes tanárnak a vegyészmérnöki és egyetemes osz­tály dékánjává és Zelovich Kornél műegyetemi nyilvános rendes tanárnak a közgazdasági osz­tály dékánjává történt megválasztását jóvá­hagyólag tudomásul vette és nevezetteket em­lített tisztségükben a mondott idő tartamára megerősítette. .4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1924. évi XXVII. t.-c. 11. §-a alapján az 1932/33. tanévtől számítandó 5 év tartamára a pécsi állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnökévé dr. Weszely Ödön egyetemi nyilvános rendes tanárt, alelnökévé dr. Tolnai Vilmos egyetemi nyilvános rendes tanárt, tag­jaivá pedig a magyar nyelvészetre dr. Klemm Antal bencésrendi főiskolai és egyetemi helyettes tanárt, a magyar irodalomra dr. Tolnai Vilmos és dr. Vargha Damján egyetemi nyilvános rendes tanárokat, a klasszika-filológiára dr. Gyomlay Gyula egyetemi nyilvános rendes tanárt és dr. vitéz Mészáros Ede állami gyakorló reáliskolai tanárt, a német nyelv- és irodalomra dr. Th­iene­­mann Tivadar egyetemi nyilvános rendes ta­nárt, a francia nyelv- és irodalomra dr. Birkás Géza egyetemi nyilvános rendes tanárt, az olasz nyelv- és irodalomra dr. Kastner Jenő egyetemi nyilvános rendes tanárt, a történelemre dr. Hodinka­­Antal és dr. Holub József egyetemi nyilvános rendes taná­rokat, a földrajzra és ásványtanra dr. Prinz Gyula egyetemi nyilvános rendes tanárt, az állat- és növénytanra dr. Gorka Sándor egyetemi nyilvános rendes tanárt, a természettanra dr. Uhorer László egyetemi nyilvános rendes tanárt, a kémiára dr. Zech­meister László egyetemi nyilvános rendes tanárt, a filozófiára dr. Nagy József egyetemi nyil­vános rendes tanárt, a pedagógiára dr. Weszely Ödön egyetemi nyilvános rendes tanárt kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Olay Ferenc miniszteri osztálytanácsosnak a szegedi m. kir. Ferenc­­József tudomány­­egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudo­mányi karán „Az elcsatolt magyarság műve­lődési viszonyai“ című tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet ezen minőségé­ben megerősítette. Egyes szám ára SS fillér. A m­. kir. minisztérium 3.620/1932. M. E. számú rendelete a biztosító magánvállalatok működéséhez szük­séges engedély kiadásának ideiglenes felfüggesz­tése tárgyában 5.155 /1926. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet módosításáról. A m. kir. minisztérium az 1923. Vil­. t.-c. 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kö­vetkezőket rendeli : 1. §. A biztosító magánvállalatok működésé­hez szükséges engedély kiadásának ideiglenes felfüggesztése tárgyában 5.155/1926. M. E. szám alatt kibocsátott (a Budapesti Közlönynek 1926. évi junius hó 27. napján megjelent 143. számá­ban kihirdetett­ rendelet 1. §-ának első bekez­dése akként módosul, hogy az,­ott említett en­gedély kiadását a m. kir. minisztérium az 1934. évi december hó 31 napjáig függeszti fel. 2. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1932. évi junius hó 30 napján. Gróf Károlyi Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m­. kir. minisztérium 3.630/1932. M. E. számú rendelete az Országos Hitelügyi Tanács működésének meghosszabbítása tárgyában. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. §-ában, valamint a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyen­súlyának biztosításáról alkotott 1931 : XXVI. t.-c. kiegészítéséről és módosításáról szóló 1932 : VII. t.-c.-ben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli :­ ­ § Az Országos Hitelügyi Tanács működésének az 5.610/1931. M. E. számú rendelet 4. §-ának második bekezdése értelmében az 1932. évi június hó 30. napjával lejáró időtartama to­vábbi rendelkezésig meghosszabbittatik. 2. §• Ez a rendelet 1932. évi július hó 1. napján lép életbe, Budapest, 1932. évi junius hó 30. napján, Gróf Károlyi Gyula s. k­ir. kir. miniszterelnök. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1932. évi XIV. (az 1932/33. évi költségvetésről) és XV. (az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló 1930. évi XLVI. t.-c. módosításáról és kiegészítéséről) törvénycikkeket tartalmazó 6. száma csatolva van.

Next