Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. július (66. évfolyam, 146-172. szám)

1932-07-01 / 146. szám értesítője

Butag ffigyiá­la 3 146.­­ számi Péntek, július 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1, és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések, és 1931. évi szeptember hó 14. napján lefoglalt és 2.212 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Török Sándor ügyvéd által képviselt Dusinszky Georges javára 40 pengő, 148.48 -1- 112.28 + 429.70 dollár és já­rulékai (86033/1931.), dr. Pál Alfréd ügyvéd által kép­viselt Netll­el Co. javára 1.000 pengő és járulékai (814791/1931.), dr. Tárnai Jenő ügyvéd által képviselt Ignátc Folgelstock javára 307.15 pengő és járulékai (823303/1931.), dr. Nagy Károly ügyvéd által képviselt özv. Schwarcz Miksáné javára 150 pengő és járulékai, (861808/1931.), if­j. dr. Fodor Károly ügyvéd által képvi­selt Nemzetközi Baleset és Kárbizt. Rt. javára 36.64­0 (868647/1932.) követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IX. kerü­let, Mester­ utca 63. szám, földszinten és folytatólag VII. kerület, Károly-körút 19. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 7. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, kredenc, vaspénzszekrény, könyvek, áruáll­vány, báránybőr, íróasztal és egyéb­ ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi junius bő 11. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 11487 Árverés. Pk. VII. 874704/1932. szám. Dr. Kain Albert ügyvéd által képviselt Neuschlosz Lidin­g repülőgépgyár és faipari III javára 114,95 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíró­ság 1932. évi 105351. szám­i végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 4. napján lefoglalt és 2.130 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. kerület, Teleki-tér 178. számú bódéban leendő megtartásra, határidőül 1992. évi július 1,5­­. nap­jának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi május bő 24. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 11486 Árverés. Pk. IX. 750653/1931. szám. Dr. Illés Jenő ügyvéd által képviselt M. Mezőgazdák Szöv. javára 83,66 pengő, Kösster Norbert javára 110 P. Püspöki Uradalmi Bérpince javára 75 pengő, Zwack .1. és Társai javára 39 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 243173. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 5. napján lefoglalt és 1380 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Vadász­ utca 27. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 1. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, berendezés, bor s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi junius hó 11. napján. Pongrácz Olivér, kir. bír. végrehajtó. O­F 11564 Árverés. Pk. VII. 814641/1931. szám. Dr. Márton Arnold budapesti (V., Tátra­ u. 6.) ügyvéd javára 100 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 333540. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi november hó 12. napján lefoglalt és 14960 pengőre becsült ignzságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­árverés. Pk. IX. 803315/1931. szám. Dr. Veres Ármin ügyvéd által képviselt Hahn Artur és Társai cég javára 328 pengő és járulékai, 803639/1931. szám. Dr. Fazekas Imre ügyvéd által képviselt V. Köbük javára 2252 . és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1931. évi 444323. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi szepri­tber bő 22. Tinóján is foglalt é 1000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VI. ker., Gömb­ utca 14—16. szám alatti cipőgyárban leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 1. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt Bp. 30—437. tsz. Font­­autó a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1932. évi május hó 31. napján. Kirchner Béla, kir. bír. végrehajtó. O­F 11565 Árverés, Pk. 5106/1931. szám. Dr. Iványi László ügy­véd által képviselt Szuperfoszfát Műtrágya Terjesztő és Értékesítő Rt. javára 1209.60 + 292.60 pengő és járulékai erejéig, dr. Leopold Elemér budapesti ügyvéd által képviselt Finomított Olajok Kereskedelmi Rt. ja­vára 366,52 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 416162. és 416165. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőktől 1931. évi október hó 20. napján lefoglalt és 8835 pengőre becsült ingóságokra az adonyi kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a végrehajtást szenvedők lakásán Ercsi határán, Rávna pusztán, Frigyes major­ban az árverés leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 5. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt tehenek, lovak, tengeri, lucernamag, szalma, tizedesmérleg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Adony, 1932. évi junius hó 16. napján. Bede Jenő, kir. kir. végrehajtó. O­F 11502 Árverés. Pk. VII. 812559. és 801980/1931. szám. Dr. Charmant, Szevér budapesti ügyvéd által képviselt Nasici Taningyár javára, dr. Deutsch Sándor budapesti ügyvéd által képv. Benes Imre javára 1000 P és járulékai ere­jéig, 300 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 450734—445892. 1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó­­­­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok­ javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., Dohány­ utca 84. szám, III. emelet 23. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül. 1932. évi július hó 1. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, zongora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. . Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszi. Pk. 762448. szám. Dr. Mészöly Jenő ügyvéd által képviselt Barna Sándor javára 3615 pengő és járulékai. Budapest, 1932. évi május hó 23. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 11511 Árverés. P. 1357/1932. szám. Dr. Messinger Hugó ügyvéd által képviselt Áron és Molnár javára 70 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a kaposvári kir. járásbíróság 1932. évi 1357. szám­i végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1932. évi május hó 15. napján lefoglalt és 19421.08 pengőre becsült ingóságokra a kaposvári kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Kaposvárott, Berzsenyi­ utca 31. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 4. napjának délelőtti 11 órája tüzelik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, Wertheim-kasszát, írógépet, író­asztalokat, fü­rdőberendezést, lovakat, kocsikat, műhely­­berendezést, iratszekrényt, cementárukat s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatkentü­l leteszik. Kaposvár, 1932. évi junius hó 10. napján. Dobrocki Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 11524 Árverés. Pk. 815530/1931. szám. Dr. Walér Leó ügy­véd által képviselt Trieszti Általános Bizt. Társaság javára 48 pengő 14 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 33017/1931. számú végzéssel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1931. évi november hó 16. napján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, VII. kerület, Damjanich­ utca 32. szám alatt levő mészárszékben leendő megtartására határidőül 1932. évi július hó 1. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint: hűtőszekrényt, mérlegeket a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értel­mében — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a többi végrehajtatok kielégítésére is elrendeltn­ek tekin­tendő és azok bejelentésére is megtartható. Budapest, 1932. évi junius hó 4. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 11560 Árverés. Pk. V. 770116/1931. szám. Dr. Szűcsi Gábor ügyvéd által képviselt Jassinger Beckmann et Co. ja­vára 125 pengő 83 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április­­bő 10 napján lefoglalt és 1540 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján. Pk. 86134/S. sz. dr. Nagy Béla ügyvéd által képviselt Lederer A. javára 1500 pengő követelése és járulékai erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vili.ker., Máriá­sdra 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi julius hó 1. napjának délutáni fél 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szövet s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. sz. rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi május hó 26. napján. Joó Károly, kir. kir. végre­hajtó.­­ I . |­­­OF 11561 J± Eg­yes szám­ára já0 fillér. :resk. ÉS­­könyvtára CS&S

Next