Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. augusztus (66. évfolyam, 173-196. szám)

1932-08-02 / 173. szám értesítője

/ 7 x 173.­­ szám. a Budapest, 1932 Kedd, augusztus 2, r VT A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE­­ a „BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y‘‘-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * • * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 3682/1932. vht. szám. Dr. Löwenstein Árpád ügyvéd által képviselt Magyar Pamutipar Rt. végrehaj­tató javára, végrehajtást szenvedett ellen hátralékos 113 pengő 61 fillér tőke, ennek 1932. évi április hó 15. napjától járó 8 százalékos kamatai 33,52 pengő biróilag megállapított eddigi, valamint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 390507/1931. szám­i végzésével elrendelt és 1932. évi junius hó 24. napján foganatosított kielégítési végre­hajtás során felü­lfoglalt és 1576.75 pengőre becsült ingó­ságokat, közöttük : ruhákat, lovakat, borokat, hordó­kat stb. a Vht. 102. §-a alapján Hatvan községben, végrehajtást szenvedettnél 1932. évi augusztus hó 3. napján délelőtti fél 11 órára kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a kikiáltási áron alul is, de legalább a becsérték két­harmad összegéért el fogom adni. Ezen árverést Vh. nov. 20. §-a értelmében azon végrehajtatok (csatlako­zók) javára is kitűzöm, kik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Hatvan, 1932. évi július hó 11. napján. Karácsony Dezső, kir. kir. végrehajtó.­­ O 10775 Árverés: 186/1932. vht. szám. Dr. Földes Béla ügyvéd által képviselt Pénzintézetek Országos Biztosító Rt. ja­vára­­833 az. pengő 14 . és több követelés és járulékai erejéig a lengyeltóti kir. járásbíróság 1932. évi 738/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 6. nap­ján lefoglalt és 5730 pengőre becsült ingóságokra a len­gyeltóti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, végrehajtást szenvedő lakásán, Fonyód-Bélatelepen leendő megtartására határ­időül 1932. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, zongorát, rádiót, szarvasmarhákat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Lengyeltóti, 1932. évi július hó 19. napján. Komlenecz Pál, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13192 Árverés. Pk. IX. 365687/1932. szám. Dr. vitéz Mátyás­­falvi Glatz Erich ügyvéd által képviselt Böckh János javára 107.15. a. font . 3000 pengő követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 419201/1931. szám­i végzéssel elrendelt kielégítési végre­hajtás során 1932. évi március hó 18. napján lefoglalt és 17.795 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. T. 102. 8-a alapján ezennel elrendelem és annak Buda­pesten, V. kerület, Balaton­ utca 10. szám alatti üzlet­ben leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó­­1. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint bútorokat, autókat, motorkerékpárokat, írógépet és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés a Vhn. 20. §-a értelmé­ben — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — a megnevezett végrehajtatok kielégítésére is elrendelünk tekintendő és azok bejelentésére is megtartható. Buda­pest, 1932. évi julius hó 8. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F. 13220 Árverés. Pk. VII. 853044/1932. szám. Dr. Rendi Sán­dor ügyvéd által képviselt Soproni Pamutipar Rt. ja­vára 365 pengő 40 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság u. a. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi január hó 15. napján lefoglalt és 1811 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapest­s, IV. kerület, Fővám­ tér 6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróiság lefoglalt különféle selyem és kendő, valamint szövetáruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi junius hó 22. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13205 Árverés. Pk. V. 879424/1932. szám. Dr. Kartsoke Ala­jos ügyvéd által képviselt Phönix Acélművek Bleck­­mann I. E. javára 200 -1­ 100 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1932. évi 423877. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 31. napján, 1931. évi október hó 19. napján lefoglalt, december 22. napján lefoglalt és 1932. évi április hó 7. napján lefoglalt és 6700 -1-5030 + 7830 + 7315 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásában, üzletében Budapesten, IX. kerület, Mester­ utca 27. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az­­5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi július hó 1. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 13206 Árverés. Pk. VII. 881572/1932. szám. Dr Weser Richárd budapesti (IV., Váci­ utca 21.) ügyvéd által képviselt Németh Sándor Andor javára 86 pengő 84 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 14629. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó 11. napján lefoglalt és 1446 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Baross­ utca 77. szám alatt és folytatólag IX. kerület, Dandár­ utca 24. szám, III. emelet 29. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a bi­­róilag lefoglalt bútorok, grammofon, festmények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Pk. 872481. sz. Dr. Faragó Andor ügyvéd által kép­viselt Bencs Imne javára 200 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1932. évi junius hó 29. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O F 13209 Árverés. Pk. X. 815650/1931. szám. Dr. Révy Albin (V. Doróllya­ utca 8.) ügyvéd által képviselt Ulrich B­ .1. javára 355 P 45 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 447099/1931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 28. napján lefoglalt és 3960 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. 8-a alapján fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­­hajtást szenvedőnél Budapesten, V. Klotild­ utca 22. sz., tsz. 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 2. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kredenc, csillár, képek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi junius hó 27. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 13185 Árverés. Pk. X. 336766/1928. szám. Dr. Révy Albin ügyvéd által képviselt Commercia Fabizományi és Fa­­kereskedelmi Rt. javára 305 P + 305 P és több köve­telés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­­bíróság 225884/1928. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi julius hó 2. napján lefoglalt és 3700 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján fenti követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten. 5111., Práter­ utca 49. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, sezlon, függöny s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem —■ el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi julius hó 15. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végre­hajtó. "­O­F 13181 ----------- --------------------------——--------------------------------—-——■-------------------­Árverés. 907/1931. vht. szám. Dr. Leopold Elemér budapesti ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Részvény­társaság végrehajtásának, végrehajtást szenvedett ellen 234 pengő 84 fillér tőke, ennek 1931. évi augusztus nó 12. napjától járó 5 százalékos kamatai, bíróilag eddig összesen 82 pengő 22 fillérben megállapított és a még felmerülendő költségek erejéig az 1931. évi szeptember hó 30. napján kielégítési végrehajtás útján felülfoglalt és 3000 pengőre becsült terményekre, kocsikra, lovakra és egyéb ingóságokra a nyilvános árverési, az adós laká­sán Szatmárcséke községben, az esetleg teljesitett fizeté­sek betudásával leendő megtartására 1932. évi augusz­tus hó 25. napjának délelőtti 10 órájára kitűzöm, mely árverésen a fenti ingókat, készpénzfizetés mellett, a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul a becs­­érték kétharmadáért is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, vagy ha ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Megjegyzem, hogy ezen árverés Magyar Fanta Művek Rt. javára 344 pengő 27 fillér tőke­­s járulékai, Frank Jenő javára 140 pengő tőke és járulékai kielégítésére és mindazok javára is meg lesz tartva, akiknek foglalá­suk jelen jegyzőkönyvből ki nem tű­nik, de egyébként kielégítési jogot nyertek. Fehérgyarmat, 1932. évi július hó 27. napján. Páblé Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 13196 Árverés. Pk. VII. 752158/1931. szám. Dr. Homonnay Andor budapesti ügyvéd által képviselt Hideg Ferenc javára 131 pengő 83 fillér és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 195270/1929. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 12. napján lefoglalt és 748 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-cikk 20. §-a alapján: dr. Klein Henrik ügyvéd által képviselt Melcher Gyula javára 106.90 pengő 1871738.) és járulékai követelése erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Mohács­­utca 3. szá­m, földszinten leendő megtartására határ­időül 1932. évi augusztus hó 5. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, szekrény, iratállvány és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem —­el fogom adni. Budapest, 1932. évi junius hó 11. napján. Talán Árpád, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13195 Illyés szám­ára 20 fillér.

Next