Budapesti Közlöny, 1932. október (66. évfolyam, 222-247. szám)

1932-10-01 / 222. szám

8­32. Szemfesati október 9. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Drag­ántürítetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.P2 Sf. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. Hivatalos Értesitő. Havonkint..........................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...................14 „ 40 „ Számonkint....................... — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésü­gyi miniszter előterjesztésére Deáky Zsigmond királyi mér­nöknek a királyi főmérnöki címet és jelleget adományozom. Kelt Gödöllőn, 1932. évi szeptember hó 21. napján. Horthis s. k. vitéz Pi­rgly Emil s. k. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Kántor Leó iparosnak a győri kereskedelmi és ipar­kamara alelnökévé történt megválasztását az 1868. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján megerősítette. A m. kir. belügyminiszter a 43.162/1932. B. M. számú határozatával kiskorú Schwarz Vilmos János András Nagykáta községben 1922. évben született, gör. kath. vallásu, nagykátai lakos családi nevét „Sármány“ névre változ­tatta át. A m. kir. pénzügyminiszter 1932. évi 135.543. számú rendislete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámí­tásáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre 1932. évi szeptember havában nyílt meg, továbbá az 1932. évi október havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapján alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizá­ban, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2- §■ Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font............................... 19.78 P 100 U. S. A. dollár.................... 570.50 100 francia frank....................... 22.30 ., Váltók (Devizák) árfolyama : Amsterdam •. 1• -• s •• * 2 44. 229.40P Kopenhága • s4 * V * X X#. 102.44 •5 Oslo . . . . 55 London . . New-York . • v* 1 » •#4 íM* I . 571.— 55 Paris .... * «X ! * ti. M X X S . 22.33 5 5 Zürich . . , 55 Prága . . , í ä4 • jj •I x » a • X , 16.93 ’5 Belgrád . . 55 Brüsszel . . 55 Bukarest . • VM X • • .1s X a • 4 . 3.43 55 Sófia ....* •I ! * S1 s s • » X , 4.08 55 Stockholm 55 Berlin , . , * XX ?! X X5 t X ?.9 , 135.80 >5 Milano . . , » S• í w *X , I • 9 X » 30.— 55 4. §. Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett árfo­lyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kikérni. Budapest, 1932. évi szeptember hó 29-én. A miniszter helyett : Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. 100 svájci frank . , 100 cseh korona . , 100 dinár .............. 100 belga.............. 100 hollandi forint 100 lej............... . 100 zloty ...... 100 német márka . 100 lira ! ! ! ! K K I «**;*!• • • x I i » M £äS*£358E««SEii 110.70 P 16.94 „ 9.83 „ 79.16 „ 229.20 ., 3.46 „ 63.95 ,, 135.70 „ 29.90 „ Hirdetmény. A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium által kiadott 1.681—1.880., 2.200—2.202., 2.204— 2.208. számú 1931. évi, továbbá 12.525—12.534., 15.210., 15.459—15.462., végül 15.692. számu­ 1932. évi és csehszlovákiai származásu­ tűzifa behozatalára jogosító engedélyek érvénye­s­932. évi szeptember hó 30-ával megszüntettetett, miért is a felsorolt szám­i engedélyek alapján 1932. évi október hó 1-től kezdve küldemények nem vámkezelhetők. Budapest, 1932. évi szeptember hó 30-án. M. kir. kereskedelemügyi minisztérium. E. 411/XXVIII.—1932. szám. Hirdetmény. A külfölddel szemben fennálló egyes tartozá­soknak pengőértékben való befizetéséről szóló, a Budapesti Közlönyben 1931. évi december hó 23-án kihirdetett 6.900/1931. M. E. számú ren­delettel létesített „Külföldi Hitelezők Alapjá­nak“ képviseletében a Magyar Nemzeti Bank a mellette működő tanácsadóval egyetértésben közli, hogy az alap 1932. évi október hó 15. napjától kezdve a következő zálogleveleknek a jelen hirdetmény megjelenését megelőzően lejárt alább megjelölt szelvényeit és sorsolás folytán esedékessé vált címleteit váltja be, azon összegek (dotációk) erejéig, amelyeket az egyes kibocsátók az idézett rendelet alapján a Magyar Nemzeti Banknál letettek : Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete aranydollárra szóló 7%-os záloglevelei (szelvény : október 1.), aranydollárra szóló 71/2%-os záloglevelei (szelvény : október 1.). Magyar Olasz Bank Részvénytársaság dollárra szóló 71/2%-os záloglevelet (szelvény : október 1.). A felsorolt záloglevelek szelvényeinek és ki­sorsolt címleteinek beváltásával az alap a ki­bocsátó belföldi pénzintézeteket bízta meg. Maga az alap a nála közvetlenül bemutatott szelvények és kisorsolt címletek ellenértékét a bemutatást követő harmadik köznapon fizeti ki. A beváltás minden esetben pengőben történik: a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete által kibocsátott záloglevelek szelvényeinek és kisor­solt címleteinek beváltásánál az átszámításra a kibocsátó által teljesített letételt megelőző köz­napon a Magyar Nemzeti Bank által a kifizeté­sekre (devizákra) közzétett pénzárfolyam az irányadó ; a Magyar-Olasz Bank Részvény­társaság által kibocsátott záloglevelek szelvé­nyeinek beváltása a szelvényeken feltüntetett módon, a letételt megelőző kötnapra vonatko­zóan számított árfolyam alapulvételével tör­ténik. Külföldiek javára beváltott szelvények és ki­sorsolt címletek ellenértékét a megbízott be­váltóhely az alap által a beváltással megbízott belföldi pénzintézetnél vagy a Magyar Nemzeti Bank hozzájárulásával kijelölt más belföldi pénzintézetnél vezetett vagy nyitott számlára (igazolt zárolt belföldi pengőszámla) tartozik befizetni ; a befizetett összeg felett csak a Magyar Nemzeti Bank engedélyével szabad rendelkezni (6.900/1931. M. E. számú rendelet 4. §-a). Budapest, 1932. évi szeptember hó 30-án Külföldi Hitelezők Alapja képviseli a Magyar Nemzeti Bank. Útlevelek és útiigazolványok érvénytelenné nyilvánitása. Mészáros Károly Budapesten 1905. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, nős, földbirtokos a budapesti m. kir. rendőrség főkapitánysága által 1932. évi április hó 6-án kiállított, 300.504— 73.388. számú útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. Egyes szám­ai*a 10 Illléi*.

Next