Budapesti Közlöny, 1932. november (66. évfolyam, 248-271. szám)

1932-11-03 / 248. szám

Budapest, 1932. 248. szám. Csütörtök, november 3. BUDAPESTI H­IVATALOS LA­P. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Elő­fizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lat.1 281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint ........ 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...................14 „ 40 „ Számonkint ....................... — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltóságú Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Vas János buda­pesti lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül saját kérelmére való törlését tudomásul venni mél­­tóztatott. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Kallós Zsigmond kispesti állami Deák Ferenc reálgimnáziumi rendes tanárt a budapesti V. kerületi állami Bolyai reáliskolához he­lyezte át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 31.504. számú határozatával Deutsch Ede Dunaszerdahely községben 1878. évben szüle­tett, ref. vallásu, nyug. műv. művezető, sas­halmi lakos, valamint Oszkár és Hermina nevű nagykorú gyermekei családi nevét „Föl­des“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 38.488. számú határozatával P­o­­­ács­e­k Ala­jos Tornya községben 1902. évben született, rom. kath. vallásu, m. kir. csendőrőrmester, sövényházai lakos családi nevét „Tornya“ névre­­változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 42.640. számú határozatával Felberbauer János Szeged városban 1889. évben született, róm. kath. vallásu, rendőr főtörzsőrmester, szegedi lakos, valamint János, Elvira Róza, Irén, Aranka, Ilona és Katalin Julianna nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Füzes“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 42.703. számú határozatával Jakus István Endrőd községben 1909. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőr, kunszentmik­­lósi lakos családi nevét „Endrödfalvi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 43.407. számú határozatával kiskorú T­r­á­g­y Ibolyka Miskolc városban 1913. évben szüle­tett, ref. vallásu, okt. tanitónő, miskolci lakos családi nevét „Tárai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 44.295. számú határozatával B­e­k­k­e­r János Nagykároly községben 1898. évben született, róm. kath. vallásu, tanító, eleki lakos, valamint Sarolta Magdolna, Antonia Jolán és Ilona Erzsébet nevű kiskorú gyermekei családi ne­vét „Nagykárolyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 44.637. számú határozatával Holmik Ferenc Imre Jászárokszállás községben 1889. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőr­törzsőrmester, mezőtúri lakos, valamint Fe­renc, Irén Ilona, Sándor Károly és László Zol­tán nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Hatvani“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 44.759. számú határozatával kiskorú B­a­r­a­­­k­o­v­i­c­s Béla Budapest székesfővárosban 1914. évben született, róm. kath. vallásu, gim­náziumi tanuló, budapesti lakos családi nevét „Bánki“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 44.890. szám­i határozatával Haszara- J­e­­­k­ó András Sátoraljaújhely városban 1899. évben született, gör. kath. vallásu, sátoraljaúj­helyi lakos, valamint András, Erzsébet Gizella és Gizella Márta nevű kiskorú gyermekei csa­ládi nevét „Hollós“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 45.753. számú határozatával Kovácsics Lajos György Pécs városban 1888. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, műv. állomás elöl­járó, hercegszántói lakos, valamint Károly, Ernő László Béke és Attila Imre nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Bánh­idi“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 47.108. számú határozatával Janovics Já­nos Szentleányfalva községben 1892. évben született, ref. vallásu, máv. üzemi segédtiszt, csorvási lakos, valamint Kálmán Gyula nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Béládi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 47.142. számú határozatával Krumholcz János Büdszentmihály községben 1886. évben született, róm. kath. vallásu, műv. iroda altiszt, kaposvári lakos kérelmére saját, valamint Já­nos József nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Körmendi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 47.208. szám­i határozatával Lutz István Kunbaja községben 1907. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőrőrmester, mind­szenti lakos családi nevét „Várnagy“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 47.209. számú határozatával Pán ez István Balkány községben 1889. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőrtiszthelyettes, kiszombori lakos családi nevét „Páncél“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 48.828. szám­i határozatával B­a­­­i­k­o János Hegyesd községben 1896. évben született, róm. kath. vallásu, cipész, balatonfüredi lakos, vala­mint Lajos, László és János nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Bíbor“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 51.084. számú határozatával Radulescu György Budapest székesfővárosban 1903. év­ben született, róm. kath. vallásu, magántiszt­viselő, pesterzsébeti lakos, valamint György Iván és Iván Győző nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Rozványi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 118.244. szám­i határozatával Le­it­géb Ist­ván Köbölkút községben 1898. évben született, róm­. kath. vallásu, műv. pályaőr, pilisi lakos, valamint István és Sándor nevű kiskorú gyer­mekei családi nevét „Légrádi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 123.799. szám­i határozatával G­e­r­ő Ferenc Nagyesztergár községben 1895. évben született, róm. kath. vallásu, zirci lakos, kir. járásbiró­­sági telekkönyvvezető, valamint Erzsébet, Ti­­mót Ferenc, Antal László, Gizella Mária és Magdolna Elvira nevű kiskorú gyermekei csa­ládi nevét „Gerlei“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1931. évi 199.177. szám­i határozatával Kohn Salamon Zoltán Siklós községben 1889. évben született, izr. vallásu, barcsi lakos, magántisztviselő, vala­mint János és József nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Kelemen“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter 126.754/1932. IX. 11. számú körrendelete. (Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.) A városokban és azoknak a vármegyéknek a területén, ahol azt a katasztrofálisan rossz terméseredmény, illetőleg elemi csapás feltét­lenül szükségessé tette, inségenyhítő mozgal­mat indítottam. E nagyfontosságú akció ered­ményességének előmozdítása érdekében szük­ségesnek tartom, hogy az akció tartama alatt a közönség lehetőleg csak erre a célra áldozzon. Épen ezért az adománygyűjtések engedélye­zését — miként ez az akció tartama alatt eddig is történt — a legszűkebb körre kívánom korlátozni. Felhívom tehát Címedet, hogy 1932. évi már­cius hó 1-ig az adománygyűjtés engedélyezése iránt benyújtott kérvények felterjesztésénél, illetőleg a saját hatáskörében engedélyezhető adománygyűjtések engedélyezésénél a 130.940. 1930. B. M. szám­ú körrendelet harmadik és negyedik bekezdésében foglaltak szerint járjon el, illetve az említett idő alatt — a hivatkozott számú rendeletben megállapított rendkívüli eseteken kívül — Cimed is csak az akció cél­ját szolgáló adománygyűjtést engedélyezzen. Ez a rendeletem a már folyamatban levő adománygyűjtésekre, továbbá a jótékonycélú hangversenyekre, előadásokra és táncmulatsá­gokra nem vonatkozik, illetőleg e tekintetben az idézett számú rendelet ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. Erről Címedet tudomás és miheztartás vé­gett értesitem. Budapest, 1932. évi október hó 31-én. A miniszter rendeletébe : Dr. Csatáry s. k. miniszteri osztályfőnök. Egyes szám ára 16 fillér.

Next