Budapesti Közlöny, 1932. december (66. évfolyam, 272-296. szám)

1932-12-01 / 272. szám

Budapest, 8932 272. szám. Csütörtök, december I Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1 281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az ,,Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint...........................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...... 14 „ 40 „ Számonkint...................... — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére Almásiy Sándor Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánját ettől az állásától buzgó és eredményes szolgálatainak elismerése mellett saját kérelmére felmentem és Borbély Györ­gyöt, a felsőház tagját Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1932. évi november hó 30. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fisch­er Ferenc s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Almászy Sándor Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánjának ezen állásától saját kérelmére történt felmen­tése alkalmából kiváló buzgalommal és oda­adással teljesített szolgálataiért teljes elismeré­sem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1932. évi november hó 30. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Tóth József nyugalmazott mű­szaki tanácsosnak a miniszteri osztálytanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1932. évi november hó 1. napján. Horthy s. k. Dr. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Johannides Géza dunaszekcsői lakos, uradalmi jószágfelügyelőnek, a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érde­mei elismeréséül a magyar királyi gazdasági tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1932. évi november hó 8. napján. Horthy s. k. Dr. Kállay Miklós s. k A Kormányzó Ur ő Főméltósága, a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, 1932. évi november hó 15. napján kelt legfelsőbb elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy gróf Woracziczky Olivér I. osztályú követségi tanácsos, magyar királyi ügyvivő a belga Ko­ronarend nagytiszti keresztjét, a luxemburgi Tölgyfakoronarend nagytiszti keresztjét és a francia Becsületrend tiszti jelvényét, virányosi Pézel Tibor II. osztályú főkonzuli címmel és jelleggel felruházott magyar királyi I. osztályú konzul az olasz Koronarend középkeresztjét, dr. Regnier Viktor magyar királyi I. osztályú követségi titkár a bolgár Polgári Érdemrend középkeresztjét és szentmiklósi Szentmiklósy Andor magyar királyi alkonzul a IV. osztályú lett Három Csillag rendet elfogadja és viselje. A m. kir. miniszterelnök az országgyűlés felsőházáról szóló 1926 : XXII. t.-c. 21. §-a alapján a királyi közjegyzői kamarák és az ügyvédi kamarák kiküldöttei által megejtendő választásra választási biztosul dr. Berczelly Jenő államtitkári címmel és jelleggel felruhá­zott m. kir. igazságügyminisztériumi helyettes államtitkárt, a kereskedelmi és iparkamarák kiküldöttei által megejtendő választásra válasz­tási biztosul dr. Fritz Géza m. kir. kereske­delemügyi minisztériumi miniszteri tanácsost, a m­. kir. gazdasági akadémiák tanári testületei­nek kiküldöttei által megejtendő választásra pedig, választási biztosul dr. Czvetkovits Fe­renc m. kir. földmivelésügyi minisztériumi miniszteri osztálytanácsost küldötte ki. A 737. kir. bel­ügy­miniszter az 1932. évi 30.701. számú határozatával K­o­l­o­n­ic­s Ist­ván Akasztó községben 1903. évben született, ref. vallásu, kiskunfélegyházai lakos, szakasz­vezető, valamint Ilona (1924.) és Aranka (1927.) nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Kővágó“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 40.795. számú határozatával Beer Gyula Nagypeterd községben 1906. évben született, róm. kath. vallásu, pécsi lakos, szakaszvezető családi nevét „Bányai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 44.209. számú határozatával Mosu József Kunágota községben 1899. évben született, róm. kath. vallásu, madarasi lakos, vámőr törzsőrmester, valamint Ilona Margit nevű kis­korú gyermeke családi nevét „Megyeri“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 47.213. számú határozatával Málics József Daraboshegy községben 1908. évben született, róm. kath. vallásu, szekszárdi lakos, próba­csendőr családi nevét Százhalmos“ névre vál­toztatta át. A 772. kir. belügyminiszter az 1932. évi 47.713. számú határozatával dr. Schwant­­zer Károly Pozsony városban 1897. évben szü­letett, ág. h. ev. vallásu, rákoskeresztúri lakos, tanító családi nevét „Pozsonyi“ névre változ­tatta át. 1 . A 772. kir. belügyminiszter az 1932. évi 48.581. számú határozatával Prokop Antal Gyula Nagyszombat városban 1907. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, hatvani lakos, p.-fr. vigyázó családi nevét „Pásztor“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 51.098. szám­i határozatával Z­s­eber András Bulcs községben 1898. évben született, róm. kath. vallásu, szegedi lakos, őrmester családi nevét „Zengő“ névre változtatta át. A 722. kir. belügyminiszter az 1932. évi 51.809. szám­i határozatával Fleischer Jó­zsef Péter Budapest székesfővárosban 1899. év­ben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, csendőrtiszthelyettes családi nevét ,,Fo­­garasi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 51.822. szám­i határozatával Pranda József Jobbágyi községben 1895. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, székesfővárosi altiszt, valamint József, Klára és Béla nevű kis­korú gyermekei családi nevét „Pálmai“ névre változtatta át.­­ A 772. kir. belügyminiszter az 1932. évi 51.873. szám­i határozatával Nikol­eth Ede Máriafölde községben 1873. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, nyug. m­. kir. honvéd patkolófőmester és N­i­k­o­l­e­t­h Ede Budapesten 1899. évben született, róm­. kath. vallásu, m. kir. honvéd főállatorvos, buda­pesti lakos családi nevét „Nikolényi“ névre vál­toztatta át.­­­­ A 727. kir. belügyminiszter az 1932. évi 51.875. számú határozatával Ludmann Ist­ván János Gyula Temesvár városban 1894. év­ben született, ág. h. ev. vallásu, budapesti lakos, m. kir. csendőrszázados, valamint Béla László nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Hadas­­falvy“ névre változtatta át. A 723. kir. belügyminiszter az 1932. évi 52.050. számú határozatával B­u n­d­z­i­c­s Győző Konrád Budapest székesfővárosban 1885. évben született, róm. kath. vallásu, buda­pesti lakos, betűszedő, valamint Győző János és Sándor nevű kiskorú gyermekei családi ne­vét „Bácskai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 52.243. szám­i határozatával S­c­h­­­r­o­c­k János Gyula Brassó városban 1892. évben született, ág. h. ev. vallásu, cukrász, budapesti lakos családi nevét „Szönyi“ névre változtatta át. A 722. kir. belügyminiszter az 1932. évi 52.557. számú határozatával T­i­­­i­k Ferenc Nógrád községben 1907. évben született, róm. kath. vallásu, salgótarjáni lakos, próbacsendőr családi nevét „Tárnok“ névre változtatta át. A 722. kir. belügyminiszter az 1930. évi 52.561. szám­i határozatával Szt­relesz Fe­renc Flórián Nagyatád községben 1889. évben született, róm. kath. vallásu, pécsváradi lakos, csendőrtörzsőrmester családi nevét „Sereg“ névre változtatta át. Egyes szám ára 10 fillér

Next