Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1932. december (66. évfolyam, 272-296. szám)

1932-12-01 / 272. szám értesítője

Budapest, 1932 272. szám. Csütörtök, december I A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Ingó árverések. Árverés. 982—1071/1932. végr. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Kisfaludy Imre ügyvéd által képviselt Pénz­intézetek Orsz. Bizt. Rt. végrehajtató részére végrehaj­tást szenvedő ellen 316,88 és 278 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél 19375., 31919/932. végrehajtási jegyzőkönyvben lefoglalt és 6187 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak a ki­elégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, megkezdve Siklósi-utca 31—33. szám alatt és folytatva alperes lakásán Pécsett, Alsó­malom-utca 11/1. szám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi de­cember hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki azzal, hogy a végrehajtató közbenjárására kitűzött árverést végrehajtó megjelenése nélkül csak akkor tartom meg, ha annak megtartását a Te. 72. §-a 1. bek. értelmében az árverés határnapja előtti köznapon délután 6 óráig akár szóban vagy írásban nálam bejelenti. Hivatalból kitűzött árverést pedig végrehajtató közbenjárása nélkül is megtartom, ha az összes végrehajtatok és végrehajtást szenvedők a Te. 72. §-a 3. bek. értelmében ellenkező kí­vánságot nem nyilvánítanak, mikor a bíróilag lefoglalt butorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1932. évi november hó 7. napján. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. O­F 19333 Árverés. 1139/1932. kir. végr. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszem, hogy a jászberényi kir. járásbíróságnak Pk. 6640/31. 1930. sz. végzése következtében dr. Kanczuker Géza budapesti ügyvéd által képviselt Steyr Művek Magyar Kereskedelmi Rt. javára 7564 pengő és járulékai erejéig az 1930. évi szeptember hó 9. napján és november hó 15. napján foganatosított végrehajtás útján lefoglalt s a Pk. 6640/24. 1930. sorszámú végzésben összesen 6200 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : a Pk. 6640/3. 1930. sor­számú végrehajtási jegyzőkönyv 1. t. alatt lefoglalt B. 45—489. rendszámú Steyr gyártmányú nyitott autó és a Pk. 6640/1930. számú végrehajtási jegyzőkönyv 1—24. t. alatti ingók­­és pedig varrógépek, grammofon, kerékpárok, ezüstnenyvek és házibutorok nyilvános bírói árverésen eladásra kerülnek. Mely árverésnek 5596 pengő 10 fillér hátralékos tőke­követelés, ennek 1930. évi november hó 1. napjától járó 8% kamata és 220 pengőben biróilag már megállapított költségek, továbbá az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő hitelezők : dr. Misner Ignác budapesti ügyvéd által képviselt Csillár- és Fémárugyár Pollák Ferenc javára 100 pengő és járulékai, dr. Polgár György budapesti h. dr. Grünwald Ármin jászberényi ügyvéd által képviselt Singer és Társa ja­vára 264 pengő 21 fillér és járulékai, dr. Rosti Mihály szolnoki ügyvéd által képviselt Weisz Istvánné szül. Bauer Margit javára 16.583 pengő 96 fillér és járulékai, dr. Weisz Pál budapesti ügyvéd által képviselt dr. Weisz Pál javára 826 pengő 78 fillér és járulékai, dr. Füredi András budapesti h. dr. Möller Bernát jász­berényi ügyvéd által képviselt Halmos Testvérek javára 207 pengő 60 fillér és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs Jászárokszállás községben, az adósok lakásán és üzletében leendő megtartására határnapul 1932. évi december hó 5. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, mikorra és hova a venni szándékozókat ezennel oly megjegyzéssel hívom meg, hogy az érintett ingóságokat az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész­­pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni — a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron az adós beleegyezése nélkül azonban nem (6300/1932. M. E. számú rendelet 26. §.). Az 1000 pengőt meghaladó kikiáltási árnál az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiál­tási ár 10 százalékát készpénzben kezeimhez az árverés­­megkezdése előtt letenni (5910/1931. M. E. számú ren­delet 25. §.). Jászberény, 1932. évi november hó 3. nap­ján. Petróczy József, kir. kir. végrehajtó. O­F 19344 Árverés. Pk. I. 66113/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 21230. 1932. sz.­­végzésével dr. Elek En­dre és dr. Lánci Félix ügyvédek által képviselt gróf Keglevich István utóda Konyakgyár Rt. végrehajtató javára, végrehajtást szen­vedő ellen 25 pengő 40 fillér és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával, — végrehajtást szenvedő­nél lefoglalt és 1111 , 10 fillérre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú­­igénykereset folyamatban nin­cs, annak végrehajtást szenvedő üzletében Buda­pesten, I. kerület, Attila­ utca 71. számú ház, földszint és nyomban folytatva I., Krisztinadér, Horváth kerti kioszkban leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 5. (öt) napjának délutáni fél 3 (fél három) óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt vendéglői üzletberendezést és felszerelést, pianinót és egyéb­­ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés a mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték 2/3-án alul nem adhatók el. Budapest, 1932. évi n­ovember hó 7. napján. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó.­­_____________________________________C­F 19362 Árverés. Pk. VII. 898905/1932. szám. Dr. Győri­­Emil ügyvéd által képviselt Lebovits A.-né javára 528 pengő 53 fillér tőke és­­több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 437488. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 18-án lefoglalt és 3.600 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 19­04. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltat­ók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogunk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Baross­ utca 45. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 1. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok, különféle bundák és prémáruk s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest,­­1932. évi november hó 8. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O 15747 Árverés. Pk. IX. 785961/1931., 877501/1932. szám. Dr. Ábrahám Mózes ügyvéd által képviselt Sugár Ottó ja­vára 3050 pengő, ifj. dr. Fodor Károly ügyvéd által képviselt Nemzetközi Baleset- és Kárbiztosító Társaság javára 540 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 22., julius hó 21., október hó 9., 1932. évi május hó 23. napján lefoglalt és a Pk. IX. 824070/1931. sz. jegyző­könyvben 2738 pengő becsértékű, valamint az 1932. évi október hó 23. napján felvett szakértői becslés alapján 1084 pengő becsértékü ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével, az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, V. ker., Csáky­ utca 5. szám, I. em. 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi december hó 9. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, bronz dísztár­gyak, írógép, festmények, zongora, szőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi november hó 16. napján. Véniss Béla, kir. kir. végrehajtó.___________________C­F 19360 Árverés. Pk. V. 889688/1932. szám. Dr. Moskovits Mór ügyvéd által képviselt Kohn József javára 81.85 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 310142/1932. szám­i végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1932. évi július hó 27. napján lefoglalt és 21.400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XIII. t.-c. 20. §-a alapján Pk. V. 814020. sz. dr. Huber Elemér ügyvéd által képviselt Her­mes Magyar Ált. Bizt. javára 895.03 pengő és járulékai, Pk. V. 814099. sz. dr. Huber Elemér ügyvéd által kép­viselt Hermes Magyar Váltóüzlet javára 309,99 pengő és járulékai követelése erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VI. ker., Paulay Ede­ utca 23. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1932. évi decem­ber hó 2. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, bőrök és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem —­ el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. október hó 29. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. bír. végrehajtó. O­F 19370 Árverés. Pk. VII. 895302/1932. szám. Dr. Barta Béla ügyvéd által képviselt Ferroglobus Vaskereskedelm­i Rt. javára 878,93 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbiróság fenti 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 28. napján lefoglalt és 6.930 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vill. ker., Baross­ utca 76. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1932. évi december h­ó 2. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt különféle gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1932. évi november n­ó 2. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. OF 19350 Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. 71­10/1932. G. I. szám. Versenytárgyalási hirdetés. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 60.000 kg hengerolaj szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Ajánlatok legkésőbb f. évi december hó 20. napján déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az aján­lat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 órá­jáig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett fel­tételek, valamint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI. kerület, Andrássy­ út 75. szám, III. em. 378. ajtószám) tekinthe­tők meg, illetve vehetők át. Budapest, 1932. évi november hó Az igazgatóság. (Utánnyomást nem díjazunk.) **1569 JEgyes szám ára 20 fillér

Next