Budapesti Közlöny, 1933. március (67. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzügyminiszter 1933. évi 36.321. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapitása szempont­jából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rende­lem : 1. §. az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre 1933. évi február havában nyilt meg, továbbá az 1933. évi március havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devi­zában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és meg­fordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni.. Bukarest , j ■a 3 a a E 3.41 P Sofia » gS a a B a S 4— „ Stockholm a •a 8 a a a 104.21 „ Berlin . ,8­8 B a E B 135.80 „ Milánó ,S a ■ B a a 30.— „ 4­ §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a na­pon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kérni. Budapest, 1933. évi február hó 27-én. A miniszter helyett : Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m. kir. belügyminiszter a „Békés-bel­­megyeri Vadásztársaság“ (Békés vármegye) alapszabályait 138.647/1933. B. M. VIII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „mezőkomáromi iparos és kereskedő olvasókör“ alapszabályait 138.716/1933. B. M. VIII. a. szám alatt látta­mozta. A zálogálladék 1933. évi január hó végén 1,020.672 drb. volt, a zálogkölcsön tőke álla­déka 24.219.668 P-t tett ki. Az árverési csarnok forgalmában önkéntes árverésre 2.940 drb., kényszerárverésre pedig 9.822 drb. különféle zálogtárgy került. Eladatott összesen 11.405 drb., a befolyt vételár 257.855 P 44­0 volt. Budapest, 1933. évi február hó 24-én. A m. kir. postatakarékpénztár. 2. §• Pénzek (valuták) árfolyama: 1 angol font . . . , e a 19.53 P 100 U. S. A. dollár a S 5 570.50 „ 100 francia frank , 1 S 22.30 „ 100 svájci frank « , 8 a 110.70 „ 100 cseh korona , , I a 16.91 „ 100 dinár a * * , ■ a 7.50 „ 100 belga .... ■ s 79.16 „ 100 hollandi forint , * a 229.61 „ 100 lei .uiti s s 3.40 „ 100 zloty. . * * , 8 3 63.95 ,, 100 osztrák schilling 3 S 80.10 „ 100 német márka . 3 ■ 135.70 „ 100 lira , „ „ i i P 9 29.90 „ 3. §. 1.208/eln. 1933. szám. A m. kir. postatakarékpénztár 1933. évi január havi forgalma. A takaréküzletben a betétek 1,699.804 P 01 f-rel haladták túl a visszafizetéseket. A betétek állománya ezek szerint 1933. évi január hó végén 62,780.335 P 20 f volt. A különleges takarékbetétek álladéka a fenti álladékban 6,947.582 P 75 f-rel szerepel. A betevők száma 5.700-zal gyarapodott. A csekkbetétek állománya 1933. évi január hó végén 144,844.835 P 48 f volt. A csekk­számlatulajdonosok sorába felvétetett e hóban 132, kilépett 269. A m. kir. postatakarékpénztár havi összfor­galma a két üzletágban 2,324.613 tétel s 780,454.012 P 40 f, összes betéteinek állománya pedig a hó végén 207,625.170 P 68 f volt. Az értékpapírüzletágban 1933. évi január hó végéig kiállíttatott 274.595 drb. járadékkönyv, illetve letéti jegy, amelyekből forgalomban volt e hó végén 90.777 drb. Az intézet értékpapír állománya a különféle értékpapírokban és záloglevelekben 1933. évi január hó végén 83.695.430 . 73­0 névértéket tett ki. A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti forgalma e hóban 198.595 új zálogfelvétel 4,527.680 P kölcsönnel és 175.800 drb. zálog­kiváltás 4,367.248 P kölcsön visszafizetéssel. DR. TAUFFER VILMOS udvari tanácsos, ny. egyetemi tanár, a szülészeti ügyek rendezé­sével megbízott miniszteri biztos JELENTÉSE AZ UJ SZÜLÉSZETI RENDTARTÁS ÉLETBELÉPTETÉSÉRŐL 4 pengő árban kapható a m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Kapisztrán-tér 1.) Váltók (devizák) árfolyama: Amsterdam , , , , S E 229.82 P Kopenhága s , a 3 86.83 „ Oslo , . . § , 1 3 S 99.92 „ London ^ ^ , 3 I 19.53 „ Newyork , , « 5 s S 9 571.— „ Páris , , , a a * » a 22.33 „ Zürich , , , g , a m 110.80 „ Prága .­ g ■ g g g 9 i 16.93 „ Belgrád , « . . , a a 8.30 „ Brüssel * , , s s ■ 5 79.26 „ HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60­4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Mag­ánhír­de­ten­éknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . .lar.128 f. „ negyedévenkint .3„ 84 „ Magánosoknak havonkint . . .3„ 20 „ „ negyedévenkint.9„ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig - 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint - 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ........ 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. 270/1933. kjk. szám. Pályázati hirdetmény. A debreceni kir. közjegyzői kamara a m. kir. igazságügyminiszter urnak 1933. évi február hó 22-ik napján 1.906/1933. I. M. E. szám alatt kelt rendelete alapján Hajdúnánáson elhalálozás folytán megüresedett kft. közjegy­zői állásra pályázatot hirdet és felhívja mind­azokat, akik ezt az állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt pályázati kérvén­­yüket felettes hatóságaik útján ennek a hir­detménynek harmadszori közzétételétől számí­tott nyolc (8) nap alatt az alulírt debreceni kir. közjegyzői kamarához nyújtsák be. Az elkésve érkezett pályázati kérvények nem fognak figyelembe vétetni. A kamara figyelmezteti a pályázókat, hogy közjegyzői gyakorlatukat közjegyzői lajstrom­­kivonattal,­­ közjegyzőjelölti és helyettesi gyakorlatukat közjegyzői kamarai elnöki látta­­mozással is ellátott főnöki bizonyítvánnyal — ügyvédi gyakorlatukat ügyvédi kamarai lajstromkivonattal igazolják és pályázati kér­vényükben nyelvismeretüket, valamint esetle­ges nyelvjogosítványaikat is tüntessék fel — személyi adataikat pedig okiratokkal igazolják. Debrecen, 1933. évi február hó 24-én. Dr. Galánffy János s. k. debreceni kir. közjegyzői 3—3 kamarai elnök. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY JEgye­s szám­ára 10 fillér.

Next