Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. április (67. évfolyam, 74-97. szám)

1933-04-01 / 74. szám értesítője

I. ByeSagselt, 1833. 74. szám. Szombat, április 1.­ ­ -V. -A A „BUDAPESTI K­ÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIV­ATA­LOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. VII. 907514/1932. szám. Dr. Rott Pál ügyvéd által képviselt Hille és Wünsche javára 229,21 pengő tőke és­­több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 1932. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 28. nap­ján lefoglalt és 30.840 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti száram végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. törvénycikk 20. szakasza alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltat­ók javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Rákóczi­ út 65. szám, I. emeleten levő ruhaüzletben leendő megtar­tására határidőül 1933. évi április hó 4. napjának dél­utáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt pénz­szekrény, férfiruhák és egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 1. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 4114 Árverés. Pk. VII. 907118/1932. szám. Dr. Székács Elek ügyvéd által képviselt Fabank Rt. javára 400 pengő utáni kamat -, 63 pengő költség és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíró­ság 1932. évi 433345. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 25. napján lefoglalt és 1.670­­-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megneve­zett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú­­igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, X. kerület, Belső Jászberényi­ út 4. sz., I. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1933. évi április hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 2. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 4136 Árverés. Pk. VII. 601004/1933. szám. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd által képviselt Fonciére Általános Biztositó In­tézet javára 618,54 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1932. évi 129786. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 9. napján lefoglalt és 20.040­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület Rákóczi­ út 14. szám, földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 3. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt női és férfi cipők, üzletberendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 13. napján. Dr. Balog Béla, kir. kir. végrehajtó.­­ O­F 4149 Árverés. Pk. IX. 912171/1932. szám. Dr. Fazekas Imre budapesti ügyvéd által képvis­elt Boskovitz Ferenc javára 1764 . és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 218371/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési­­végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1928. évi december hót 31-én le­foglalt és 1176.80 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is, ht­g .'légité­i joguk ma is fennáll és­­ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI., Teréz­ körút 44. szám alatti Westend kávéházban leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 5. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a bí­róilag lefoglalt bútorok, különféle szeszesitalok, ásványvizek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. 1­I . Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 6. napján. Báthor Jó­zsef, kir. kir. végrehajtó. O­F 4143 Árverés. Pk. X. 604227. és 604225/1933. szám. Dr. von Rogen Gyula (IV. ker., Bécsi­ utca 4. szám) ügyvéd ja­vára 600 + 200 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 415288. 1933. és 415287/1933. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 30. napján lefoglalt és 12.720 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. jbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. sz. X. 900320/1932. dr. Pólyák Béla ügyvéd által képviselt Georg Schwabe Kielske­ cég javára 150 pengő és járulékai, Pk. sz. X. 903851/1932. dr. Vándor Mihály ügyvéd által képviselt tihanyi Thurszky Béla javára 233 pengő követelés és jár. erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Lassy Imre­ utca 1. szám, és folytatólag VIII. ker., Gólya­ utca 22. szám, I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok rádió, huzalkészítőgép, szekrény, mosdó stb. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 7. napján Dr. Szentmik­­lósy László, kir. kir.­végrehajtó. O­F 4134 Árverés. Pk. I. 67853/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 20214/1932. szám­i végzésével dr. Somogyi Ödön ügyvéd által képviselt Will Antal végrehajtató részére, végrehaj­tást szenvedő ellen 64 pengő követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 25.680 pengőre be­csült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árve­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. kerület, Görgei Artur­­utca 21. szánt, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1933. évi április hó 4. napjának dél­előtti ,fél 11 óráját tűzöm­ ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollétében is, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi február hó 25. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 4124 Árverés. Pk. VII. 906066/1932. szám. Dr. Székely Márton ügyvéd által képviselt Normális Ingatlan és Építő Rt. javára 1673.30 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti szám­ú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán Végrehajtást szenvedőtől 1932. évi február hó 45. napján lefoglalt és 1991 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Katona József­ utca 2/b. szám alatt, I. emeleten a Centrum Raktárházak Rt. raktárában leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 5. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, egyéb lakberendezési tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1933. évi március hó 8. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 4113 Árverés. Pk. I. 50908/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 430008/1932. sz. végzésével dr. Stern Manó ügyvéd által képviselt Budapesti Szobafestő, Címfestő, Mázoló, Aranyozó és Fényező Ipartestületi Hitelszöv. végrehajtató javára, végrehajtást szenvedő ellen 200 pengő és az összes fog­laltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai ere­jéig — amennyiben a követelésre időközben részletfize­tés történt, annak beszámításával — végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 4491 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi 20. §-a alap­ján a többi megnevezett, de az árverés kitűzését nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Istánhegyi-ut 4/b. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 26. (huszonhat) napjának délutáni 3 (három) órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, zongorát, festményt, szőnyegeket, csilláro­kat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak el­lenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharmadán alul nem adhatók el. Budapest, 1933. évi március hó 20. napján. Tamás Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O­F 4137 Árverés. Pk. X. 604436/1933. szám. Dr. Rein Antal ügyvéd által képviselt Victoria kő- és könyvnyomda cég javára 270 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1932. évi P. 323508. számú végzésével elrendelt kielégitési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi ja­nuár hó 31. napján lefoglalt és 11.420 pengő becsértékű ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. kerü­let, Lónyay­ utca 7. szám, II. emelet 27. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi április hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, képek, férfiruhák, könyvek, cipők és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1933. évi február hó 25. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó: ’ O F 4129 Egyes szám ára SO fillér, m m mm* t^mh «r

Next