Budapesti Közlöny, 1933. május (67. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-02 / 98. szám

Budapest, 1933. 98. szám. Kedd, május 2. BUDAPESTI ••­tt. KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánh­irdetéseknek­ egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . 1 ar.P 28 f. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 _ Havonkint ........ 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...................14 „ 40 „ Számonkint....................... — 20 ., Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapitott ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 al. pengő. Hivatalos Értesítő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi honvédelmi miniszter elő­terjesztésére dr. Hirschberger Ernő miniszteri segédtitkárnak a miniszteri titkári címet és jel­leget adományozom. Kelt Budapesten, 1933. évi április hó 1. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A m. kir. belügyminiszter dr. Deér Endre gyógyszerészt, dr. Fáy Aladár ny. államtitkár, dr. Fenyvessy Béla, dr. Halniss Elemér, dr. Nékám Lajos, dr. Schaffer Károly és dr. Tóth István egyetemi ny. r. tanárokat, továbbá Kotsis Iván műegyetemi ny. r. tanárt az Országos Közegészségi Tanács rendes tag­jává kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet folyó tanév végén tartandó képesítő vizsgálataihoz az elnöki teendők ellátására miniszteri biztosi minőségben dr. Czvetkovits Ferenc miniszteri tanácsost küldte ki. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 17.748. számú határozatával Hermann Ist­ván Budapest székesfővárosban 1903. évben született, róm. kath. vallásu, bankhivatalnok, budapesti lakos családi nevét „Várhelyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a „Sopronvár­­megyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesület“ mó­dosított alapszabályait 137.713/1933. B. M. VIII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Szegedi Kerületi Munkásbiztositó Pénztára Orvosi Segélyző Egyesülete“ módosított alapszabályait 138.713. 1933. B. M. VIII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Magyar Képző­művészek Egyesülete“ (Budapest) módosított alapszabályait 139.288/1933. B. M. VIII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Kapuvári Vivő Klub“ (Sopron vármegye) alapszabályait 140.833/1933. B. M. )ill. a. szám alatt látta­mozta. A m. kir. belügymin­szter az „Öcsödi Munkás Dalárda“ (Békés vámegye) alapszabályait 140.914/1933. B. M.­­lll. a. szám alatt látta­mozta. A m. kir. földmivelkügyi miniszter a vár­­gesztesi közös legelőt haszonbérlő társulatnak alapszabályait 43.175®133. szám alatt jóvá­hagyta. NEMHIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter 6.657/1933. evi. b. számú határozatával a Meskó Pál segély és jutalom alapítvány alapítólevelét jóváhagyta. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925. Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát köri, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A m. kir. belügyminiszter gári Vadásztársaság“ szabályait 140.676/19. alatt láttamozta. A m. kir. föld mivel* Alföldi Mezőgazdasági­ben működő „M. kir.­ Kísérleti Állomás“ d­ij termelési és Növénye változtatta meg. (12.51 A kalocsai ügyvédi közhírré teszi, hogy a kalocsai ügyvédet al — elhalálozás okába nékül : dr. Hahn Béla tetett ki. Útlevelek és utu­gaj nyi Juszticz Ferencné 1894. évi január d. róm. kath. vallásu, koh­i lakos részére ság által 1928. évi is 1928. szám alatt kiáj szóló, 1934. évi más levelét ellopták. Ez az útlevél ezen a „Gyöngyösi Pál- Heves vármegye) alap- B. M. VIII. a. szám­nyi miniszter a m. kir. Itézet (Szeged) kereté­­tder- és Lentermelési­­.M. kir. Kender-Len­­t Kisérleti Állomásá-ra 1933. VII. 2. szám.C­imara választmánya­­ Román József volt svédek lajstromából­­ törölte. Irodagond- Ócsai ügyvéd rendel­lyék érvénytelenné gtt Králik Julianna [ Rozsnyón született.­­ kárpitos neje, mis­­ik­i rendőrkapitány­­[ló 2-án 813.864/564. Csehszlovák államba 2-áig érvényes ir­vényét veszti. A m. kir. pénzügyminiszternek 9.263/1933. számú rendelete Mánd községnek az északi határkerületbe tör­tént felvétele tárgyában. A vámjog szabályozásáról szóló 1924. évi XIX. t.-c. 4. §-a alapján a Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék fehérgyarmati járása területén fekvő Mánd kisközséget a csehszlovák kormánnyal egyetértően a Csehszlovák Köztár­sasággal határos magyar határkerületbe felvett helységek közé besorolom, kiterjesztvén arra a magyar-csehszlovák határforgalmi egyezmény­ben biztosított könnyítéseket és vámjogi előnyö­ket. Fentiek alapján a 111.060/1927. számú ren­­deletemmel (megjelent a Budapesti Közlöny 218/1927. számában) kiadott Helységjegyzék Mánd községgel kiegészítendő. Budapest, 1933. évi április hó 24-én. A miniszter rendeletéből : dr. vitéz nemes Szomor Aurél s. k. főosztályvezető. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesitó kapható 20 fillérért a kiadó­­hivatalban: I. kerület, Vár, Kapisztrán-tér 1. szám Ingó árverések: 865102/1932. szám. 2624 pengő becsértékű bútorok, zongora, vitrin, porcellán és más ingóságok Buda­pesten, Bulyovszky­ u. 23. szám, II. em. 3. ajtószám alatt, május 8-án, 2 órakor. Kirchner Béla, bír. végrehajtó. 0 F 5416 894484/1932. szám. 1586 pengő becsértékű bútorok­ és más ingóságok Bud­a­pesten, Visegrádi­ u. 11/a. szám, földszint 3. ajtószám alatt, május 4-én, 1 órakor. Bisitz Mihály, bír. végrehajtó. 0 F 5360 911045/1932. szám. 2748 pengő becsértékű kaptafák, bőrök, cipőfelsőrészek és más ingóságok Budapesten, Murányi­ u. 32. szám alatt, május 12-én, 4 órakor. Dr. Konkoly Iván, kir. végrehajtó. O 5190 4826/1933. szám. 5020 pengő becsértékü asztalosgépek, villanymotorok és más ingóságok Újpesten, Tavasz­ u. 80. szám alatt, május 4-én, 5 órakor. Csillaghy Miklós, bír. végrehajtó. O F 5404 876572/1932. szám. 8620 pengő becsértékű bútorok, teherautó, jégszekrény, nyomdagép és más ingóságok Budapesten, Teréz-körút 60. szám alatt május 9-én, 3 órakor. Joó Károly, bir. végrehajtó. O F 5409 604607/1933. szám. 1936 pengő becsértékű autótaxi és más ingóságok Budapesten, Kőris­ u. 21. szám, földszint 12. ajtószám alatt, május 2-án, 1 órakor. Hável Ede, kir. végrehajtó. O F 5426 609254/1933. szám. 2691 pengő becsértékű bútorok, billiárdok és más ingóságok Budapesten, Thököly-út 42. szám alatt, május 2-án, 5 órakor. Véniss Béla, bir. vég­rehajtó. O F 5419 53009/1932. szám. 1570 pengő becsértékű bútorok és más ingóságok Budapesten, Verpeléti-út 7. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt, május 2-án, 9 órakor. Riedt István, bir. végrehajtó. O F 5420 55163/1933. sz. 350 pengő becsértékű csónak, motor és más ingóságok Budapesten, Nádásy­ út 39.. (csónak­házban), május 6-án, 3 órakor. Engler Kálmán, bir. végrehajtó. O F 5402 Egyes száj­­a 16 filléres.

Next