Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. május (67. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-02 / 98. szám értesítője

Budapest) 1933. 98. szám. Kedd, május 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI K­Ö­ZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér I. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. *­­ * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 865102/1932. szám. Dr. Bálint Károly ügyvéd által képviselt Magyar Általános Bank Rt., ja­vára 444,34 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 16. P. 47603/3. 1931. számú végzésével elrendelt kielégítési­­végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi március hó 16-án lefoglalt és 2624 pengőre­­becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti Számú végzésével az árverést elrendelte, annak az ,1­908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő ,más fogla­lta­­tók javára is, ti a kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­ kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást sszenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Bulyo­vszky­ u. 2-3. szám, II. emelet 3. ajtósszám alatt leendő (megtartására határidőül (1933. évi m­ájus hó 8. napjának délutáni 2 órája tűzetik kii, amiko­r a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, könyvszekrény, garnitúra, ebédlőszekrény, tálaló, vitrin, szekrények, porcellán edé­nyek és nippek és­­egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. I 1 ! Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi április hó 10. napján. Kirchner Béla, kir. Mr. végrehajtó. J­O F -5416 Árverés. Pk. V. 894481/1932. szám. (Dr.­­Bodor Géza ügyvéd által képviselt Latter Mór javára 1692 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járási biróság 26394/1932. Számú végzésével elrendelt­­ kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 1. napján lefoglalt és 1586­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási­­jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V., Visegrádi­ u. Illa. szám, földszint 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 4. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál­ alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi április hó 4. napján.­­Bisitz Mihály, kir. bír. végrehajtó. ( I­DF 5360 Árverés. Pk. VII. 911045/1932. szám. Dr. Pogány Jenő ügyvéd által képviselt Leopold Adolf javára 219.98 P és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1995/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 22. napján lefoglalt és 2748­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak­­az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fogl­altatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó­­hatályú igény­kere­­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII., Murányi­ u. 32. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 12. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt kaptafák, bőrök, cipőfelsőrészek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek,­­akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi március hó 4. napján. Dr.­­Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O 5190 Árverés. Pk. 4826/1933. szám. Dr. Wilhelm Károly és dr. Pap Gábor budapesti­­(V., Nádor­ u. 3.) ügyvédek által­­képviselt­­Herczog M. L. és Társa és csati. .kimon­dott Artic Ált. Rt. (3839.25 P), Szatur István (100 P), l­eichner & Grosz (100 P), Krevets Róbert (550 P), Könyves Kálmán Rt. (260 P), Felake Festék- és La­kkgyár (33.93 P), Tranka Testvérek (197 P), Faibank Rt. (52 P), dr. Révész Imre (48 P), Leiner Fülöp és Fiai (181 P), Fürst­­Albert cég (264.91 P), Hazai Ált. Biztosító (75 P), 1800 pengő tőke és több követelés­­és járulékai erejéig az újpesti­­kir. járásbíróság 1933. évi Pk. 4826. számú végzésével elrendelt felelégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 3. napján lefoglalt és 5020 pengőre becsült ingóságokra az újpesti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ,ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartá­sát elrendelem, de csak arra az esetre, ha­­kielégitési fokuk m­a is fennáll s ha ell. halasztó hatályú igénykere­­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Újpesten, Tavasz­ utca 80. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 4. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, l asztalosgépek, villanymotorok s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Újpest, 1933. évi április hó 1. napján. Csillaghy Miklós, kir. kir. végrehajtó. O­F 5404 Árverés. Pk. X. 876572/1932. szám. Dr. Spitzer József ügyvéd által képviselt J. M. Veldhuyzen van Zanten javára 608 pengő tőke és több követelés­­és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 415299. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 13. napján lefoglalt és 8620 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a t fent­­megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az­­esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VI. ker., Teréz­ körút 60. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 9. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, teherautó, írógép, jégszekrény, áru­­pult, nyomdagép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi április hó 3. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 5409 Árverés, Pk. IX. 604607/1933. szám. Dr. Szabó Ferenc ügyvéd által képviselt Fontiére Általános Biztosító Int. javára 270 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1932. évi 137108. szám­i végzésével elrendelt­­kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 1. napján lefoglalt és 1936 pengőre­­becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vili. ker., Kőris­ utca 21. szám, földszint 12. ajtószám alatt és foly­tatólag VIII., Madách-utca 15. szám alatti garageban leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 2. napjának délutáni 1 óráját­­tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt autótaxi, weekend, fakofferek s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi április hó 1. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 5426 Árverés. Pk. X. 609254/1933. szám. Dr. Barta Miksa ügyvéd javára 600 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi­­kir. járásbiróság 1933. évi 417793. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 4-én lefoglalt és 2691 pengőre becsült in­góságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VII., Thököly­ út 42. szám alatti kávéh­ázban leendő megtar­tására határidőül 1933. évi május hó 2. napjának d. u. 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, berendezés, borliárdok és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi április hó 12. napján. Vémes Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 5419 Árverés. Pk. I. 53009/1932. szám. Közhírré teszem, hogy­­a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 38080/1934. számú végzésével dr. Kahan Nison ügyvéd által képviselt Plhebus Műszaki és Olajkereskedelmi Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 160­0 követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőtől lefog­lalt és 4570 pengőre becsült ingóságokra az árverést el­rendelem, annak végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, I. kerület, Verpeléti-út 7. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt -leendő megtartására hatáidőul 1933. évi május bő 2. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezés és egyéb ingóságokat eladom. Budapest, 1933. évi március hó 18. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 5420 Árverés. Pk. I.­­55163/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 4721/1933. sz­ámú végzésével dr. Spinner Sándor ügy­véd által képviselt Holstein Zsigmond végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 276,66 pengő követe­lés és járm­er. elrendelt kielégítési­­végrehajtás foganato­sításakor végrehajtásit szenvedőnél lefoglalt és 350 P-re becsült ingóságokra a fenti sz. végzés­­folytán az árve­rést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, III. kerület, Nánásy­ út 39. sz. alatt Spárta atlétikai club csónakházában leendő megtartására határidőül 1933. évi május hó 6. napjá­nak d. n­. 3 óráját­­tűzöm, ki, amikor a biróilág lefoglalt csónakot és motort a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom. Budapest, 1933. évi április­­hó 2­0. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végre­hajtó. O­F 5402 Árverés. Pk. IX. 613169/1933. szám. Dr. Baumohl Zoltán ügyvéd által képviselt dr. Ernst Imre javára 500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1933. évi 419783. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1933. évi március hó 29. napján lefog­lalt és 1400 pengőre becsült ingóságokra az árverésnek Pk. 880845. szám. Dr. Sauer Zoltán ügyvéd által kép­viselt Szilisz Kulturszöv. javára 85 pengő és járuléka­ erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., József­ utca 52. szám, I. emelet 9. ajtószám alatt teendői megtartására. határidőül 1933. évi május hó 4. napjá­nak délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, csillár, rádió s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1933. évi április hó 18. napján. Dr. Forgács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. • O F 5413 Egyes szám ára SO fillér. T

Next