Budapesti Közlöny, 1933. június (67. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-01 / 123. szám

Budapest, 1933 Csütörtök, prius I HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Milagánhiretetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lat.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint............................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint....................14 „ 40 ,, Számonkint......................... — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére dr. Baross Endre földbirtokos, a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete igazgatójának a hazai mezőgazdaság fejlesz­tése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten 1933. évi május hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Kállo­y Miklós s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Preszly Lajos kiskérpusztai lakos, uradalmi intézőnek a hazai mezőgazda­ság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeré­séül a magyar királyi gazdasági tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1933. évi május hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Pillitz Ármin magyar királyi főállatorvosnak nyugalomba vonulása alkal­mából a magyar királyi állategészségügyi tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1933. évi május hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. Kállay Miklós s. k. A magyar vám­tarifa száma: Az áru megnevezése : 299-ből. Kőszén, világitógáz elő­állítására 315-ből. Koksz, ipari célokra 380. Keményitő-mézga (dex­trin) és termékei: nö­vényi enyv, leogomme, gommeline; másutt nem említett mézga­­pótlók ; keményitőlisz­­tet tartalmazó ragasz­tó- és appretálóanya­­gok a 381. sz. alá tar­tozók kivételével 414-ből. Vegyi porfestékek: b) litopon /­ cinkfehér, cink­szürke 469-ből. F­aszeg 474. o)-ból. Hordók puhafából 475-ből. Háztartási eszközök fá­ból Takácsvetélők és egyéb ipari eszközök szövő­dési számára 480-ból. Székülés 483. Hajlított bútor és bútor­rész 490. b) 1. Cellulózé 493-ból. Grummoid lemezekben 495. 6)-ből. Papiroslemez fonalcsévék készítésére 496. a)-ból. Csomagolópapiros fonal­csévék készítésére 497. a) Lignintartalmú, simítat­lan közönséges ujság­­nyomópapiros teker­csekben, négyzetméte­­renkint legfeljebb 50 gramm súlyban, mely legfeljebb 6—6 cm-nyi távolságban ismétlődő fonalvizjellel van el­látva 499.-ből. Kondenzátorpapiros 499. Jegyzet:1-ből. Az 503., 504. és 965. számok alá tartozó pa­piros gyártására szol­gáló, négyzetméteren­­kint 20 grammnál ki­sebb súlyú selyem­papiros — az efféle fes­tett papiros kivételével ] —külön engedély alatt, , a rendeleti után meg­állapítandó feltételek és ellenőrzés mellett 501. Itatós- és szülőpapiros 509. c)-ből. Valódi pergamentpapiros 532-ből. Gummoidcsövek 548. Egyágú nyers pamut­fonal 549. Két- vagy többágu nyers pamutfonal 550. Fehérített, mercerizált, fényesített, festett vagy szinnyomatos pamut­fonal A magyar vám­tarifa száma: 552. Ideértve az 558. t. sz. utáni Jegyzetet is. 553. Ideértve az 558. t. sz. utáni Jegyzetet is. 554. Ideértve az 558. t. sz. utáni Jegyzetet is. 556. 557. 558. 559. 562. 563-ból. 570. 571. 582-ből. 583. 585. 586. Az áru megnevezése : Közönséges pamutszövet,­­ az angol számozási mód szerint 50. számú és annál durvább fo­nalból, melynél egy négyzetcentiméterre láncirányban és vetü­­lékirányban együtt 76 vagy annál kevesebb fonal esik Közönséges sűrü pamut­szövet, az angol szá­mozási mód szerint 50. számú és annál dur­vább fonalból, melynél egy négyzetcentimé­­terre láncirányban és vetülékirányban együtt 76-nál több fonal esik Finom pamutszövet, az angol számozási mód szerint 50. számúnál finomabb, de legfel­jebb 100. számú fonal­ból Szabásosan szőtt (de nem nyers) vagy nyo­mott pamut fej-és váll­kendő, végben vagy kiszabva vagy egysze­rűen beszegve Szabásosan szőtt (de nem nyers) vagy nyo­mott pamutzsebkendő végben, valamint az u. n. tetraszövet Szabásos pamuttakaró, a 604. sz. alá tartozó kivételével, végben vagy kiszabva, egysze­rűen beszegve is Bársony- és bársonyszerű szövet pamutból Lenfonal, ramiéfonal A kisforgalom számára kiszerelt lenfonal a cipészfonal kivételével Len-, kender- és ramié­­fonalakból készült szö­vet Mindennemű damaszt Kártoltfonal és kártolt­­fonalszerűen font külön meg nem nevezett fo­nal a pamuthulladék­­fonalak kivételével Fésüsfonal Pokróc, takaró (a 604. sz. alá tartozó kivéte­lével), szűrposztó és daróc szabásosan szőtt (de nem nyers) vagy nyomott gyapjú fej - és vállkendő végben vagy kiszabva, egyszerűen beszegve is A m. kir. minisztériumnak 1933. évi 5800. M. E. sz. rendelete a Csehszlovákiával 1933. évi május hó 31. napján kötött árucseremegállapodás életbelépte­tése tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1932. évi XX. tör­vénycikkben kapott felhatalmazás alapján el­rendeli a következőket : 11) A Magyarország és Csehszlovákia között 1933. évi május hó 31. napján kötött árucsere­megállapodás értelmében az alább felsorolt csehszlovákiai eredetű áruk 1933. évi június hó 1. napjától kezdődőleg 1933. évi szeptember hó 30. napjáig bezárólag a szóban levő megállapo­dás szerinti kontingensek keretében az illető áru minősége szerint mindenkor érvényes leg­alacsonyabb vámtételekkel lesznek kezelendők, feltéve, hogy valamely harmadik állammal kö­tött szerződésből kifolyólag az általános vám­tételnél alacsonyabb tétel alkalmazásának van helye , tt magyar vám­tarifa száma: 194-ből. 203. a) 2-ből. 271. d)-ből. Az áru megnevezése: Faszén Fűrészelt bükkfa Krómtimsó fülleges szám­ára 62 fillér.

Next