Budapesti Közlöny, 1933. július (67. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

Budapest, 1933. 146. ném­. Szombat, isa Bius !. BUMPESTI­ KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . 1 ar.P 28 f. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — IS „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ........ 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint ...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg­­ egy évre 24 ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnöknek a mi­nisztérium nevében tett előterjesztésére az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosítá­sáról és kiegészítéséről szóló 1928. évi XIII. törvénycikk 2. §-a alapján dr. Chorin Ferenc magyar királyi kormányfőtanácsost, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökét, a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság elnökét és dr. Budai Goldberger Leó magyar királyi kormányfőtanácsost, a Magyar Gyár­iparosok Országos Szövetsége igazgatóságának tagját, a Goldberger Sám. F. és Fiai Részvény­­társaság elnök-vezérigazgatóját öt évi időtar­tamra a magyar országgyűlés felsőházának tag­jaivá kinevezem. Kelt Budapesten, 1933. évi junius hó 29. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Popovics Sándor igazgató és tiszteleti tagnak a Magyar Tudomá­nyos Akadémia másodelnökévé 1934. májusáig történt megválasztását megerősítem. Kelt Budapesten, 1933. évi junius hó 18. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Kovács István Gyula magyar királyi I. osztályú főtörzsorvosnak a Kelet-Szibériában visszamaradt magyar hadifoglyok hazaszállí­tása körül kifejtett kiválóan eredményes mű­ködése elismeréséül a magyar vörös kereszt érdemkeresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1933. évi junius hó 19. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Kaprinay Endre mátészalkai kir. közjegyzőt saját kérel­mére a Budapest székesfőváros I. kerületének 2-ik körzetébe helyezte át. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter az 1933. évi január hó 23-án 1.200. M. E. szám alatt kiadott rendelet alapján kinevezte az Ár­elemező Bizottság tagjává Preisinger Frigyes m. kir. kormányfőtanácsost, a Süss Nándor pr­eciziós mechanikai és optikai intézet r. t. cég­igazgatóját. A m. kir. belügyminiszter Vida Jenőnének, a tatabányai Stefánia Fiókszövetség védnöké­nek, Rehling Konrádnénak, a Szövetség elnöké­nek és dr. Stephanovszky Sándornak, a Szövet­ség ügyvezető elnökének az anya- és csecsemő­védelem érdekében kifejtett működésükért köszönetét és elismerését fejezte ki.­­ A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi 121.510. számú határozatával Stein­itzer Johanna Gabriella Aliz Reichenau községben 1909. évben született, róm. kath. vallásu, győri lakos családi nevét „Hargittay“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi ad 121.510. számú határozatával Steinit­­z­e­r Frigyes Károly Emil Reichenau községben 1912. évben született, róm. kath. vallásu, ta­nuló, győri lakos családi nevét „Flargittay“ névre változtatta át.­­ A m. kir. belügyminiszter az 1932. évi ad I. 121.510. számú határozatával Steinit­­z­e­r Hedvig Jozefin Emilia Tolmeinben 1914. évben született, róm. kath. vallásu, győri lakos családi nevét „Hargittay“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1­932. évi 187.823. számú határozatával Bradatsch Ferenc Wien városban 1894. évben született, róm. kath. vallásu, színpadi díszítő, budapesti lakos, valamint Éva és György Ferenc nevű gyermekei családi nevét „Bodor“ névre változ­tatta át. )­­ A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 16.465. számú határozatával Präger Blanka Ilona Julia (férjezett dr. Asztalos Jó­­zsefné) Mohács városban 1894. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, háztartásbeli, buda­pesti lakos családi nevét „Tombor“ névre vál­toztatta át.­­ A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 20.459. szám­i határozatával P­­­t­u­r­á­k István Szarvas községben 1908. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. honvéd, budapesti lakos családi nevét „Pálfalvi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 24.117. számú határozatával Rusz (Rusu) Gyula Alőr községben 1883. évben született, gör. kath. vallásu, csendőrtiszthelyettes, nyul­­falvi lakos, valamint Gyula, János, László és Gábor nevű gyermekei családi nevét „Rajnai“ névre változtatta át.­­ A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 24.692. számú határozatával T­u­r­s­­ (Turschl) Sándor Dunaszekcső községben 1900. évben született, róm. kath. vallásu, műv. üzemi altiszt, kunbajai lakos, valamint Sándor és László nevű gyermekei családi nevét „Tölgyes“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 25.621. számú határozatával Hoffmann József Sándor Tótkomlós községben 1913. év­ben született, róm. kath. vallásu, V. éves tanitó­­növendék, kiskunfélegyházai lakos családi ne­vét „Hegyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 25.673. számú határozatával Csicskár Fe­renc Beremend községben 1905. évben szüle­tett, m. kir. csendőrtörzsőrmester, felsősegesdi lakos családi nevét „Csontos“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 25.821. számú határozatával Szemán József Tiszacsege községben 1906. évben született, ref. vallásu, m. kir. csendőr, pélyi lakos csa­ládi nevét „Erdész“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 7.486. számú határozatával Steiner Pál Budapest székesfővárosban 1895. évben szüle­tett, izr. vallásu, földbirtokos, budapesti lakos családi nevét „Sági“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 27.246. számú határozatával Grabarics Jó­zsef Károly Budapest székesfővárosban 1907. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. postaaltiszt, maglódi lakos családi nevét „Ga­lanten“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 27.252. számú határozatával C­s­­­­­i­­­s Károly Budaörs községben 1896. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. honvéd zenészőrmester, budapesti lakos, valamint Károly nevű gyer­meke családi nevét „Cserjés“ névre változ­tatta át.­­ A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 27.917. számú határozatával Szmercska Béla Szabadka városban 1905. évben született, róm. kath. vallásu, máv. órabéres alkalmazott, budapesti lakos családi nevét „Szönyi“ névre változtatta át. ( A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 28.102. számú határozatával Rajnold Gál (Gallusz) Abaliget községben 1911. évben született, róm­. kath. vallásu, tanuló, pécsi lakos családi nevét „Abaligeti“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 28.260. számú határozatával H­u­d­e­c­z Sándor Nagygencs községben 1883. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. postafelügyelő, szombathelyi lakos, valamint Valéria nevű gyermeke családi nevét „Murányi“ névre vál­toztatta át. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1933. évi IX. törvénycikket (az 1933/34. évi költségvetésről) tartalmazó 8. száma csatolva van. Egyes szám­ára fillér.

Next