Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. július (67. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám értesítője

S46. szám. Budapest, 1933. Szombat, június 8. A „BUDAPESTI K­Ö­ZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 872958/1932. szám. Dr. Fehér Róbert ügyvéd­­által képviseli L­ászló F. Gyula javára 80 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 150016/1924. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 25. napján lefoglalt és 1.080 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Wesselényi­­utca 4. szám, földszinten leendő megtartására határ­időül 1­933. évi július hó 4. napjának délutáni egynegyed 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény, írógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bepiacon alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi május hó 30. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. bír. végrehajtó. O­F 7902 Árverés. Pk. IX. 799185/4. 1932. szám. Dr. Bessenyey Zenó ügyvéd javára 454,90 pengő + 8.000 pengő­s tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi P 18. 43253/931/15/18. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 16. napján le­foglalt és 61.275 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Mérleg­utca 12. szám, II. emelet I. ajtószám alatt és földszinti udvari irodában leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 5. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, rádió, perzsaszőnyegek, képek, ezüst edények és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Pk. 818490/1932. sz., dr. Sándor István ügyvéd által képviselt özv. Cziller Józsefné javára 2.009 pengő. Pk. 879687/1932. sz., dr. Sándor István ügyvéd által képvi­selt Cziller Antal javára 23.242.80 pengő. Budapest, 1933. évi május hó 22. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 7883 Árverés. Pk. V. 875184., 870482/1932. és Pk. V. 607193., 609077., 610.559., 617627/1933. szám. Dr. Krausz Béla ügyvéd által képviselt Zimmermann Béla és Társa javára 110 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1932. és 1933. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 7. napján, 1933. év február hó 20. napján, 1933. évi március hó 8. napján, 1933. évi május hó 13. napján és 1933. évi április hó 12. napján 1—4. t. a., a kávéházban lefoglalt és 822058/1931. sz. ikvben össze­írt tárgyakkal azonos és 1.900 pengő becsértékű ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Erzsébet­ körút 44. szám, földszinten levő kávéházban leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 4. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi junius hó 7. napján. Dr. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 7872 Árverés. Pk. IX. 618452/1933. szám. Dr. Bálint József ügyvéd által képviselt Baumgarten Sándor javára 513 pengő 34 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 9858/1933. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi április hó 29. napján le­foglalt és 3.139 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. sz. 606806., dr. Berényi Leó ügyvéd által képviselt u. a. javára 100­0 kev. és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Dandár­ utca 24. szám alatt levő Eisler Aladár beraktározónál leendő megtartására ha­táridőül 1933. évi július hó 4. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pesten, 1933. évi június hó 10. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 7869 Árverés. Pk. 899604/1932. szám. Dr. Kovács Sándor ügyvéd által képviselt Elkán Gyula javára 1.405 pengő 06 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1932. évi 422820 számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 7. napján és 1933. évi január hó 10. napján lefoglalt és és 3.505 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből id nem tűnő más foglaltatók ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Váci­ utca 22. szám, földszinti üzletben Elkán Gyula cégnél és folytatólag VII. kerület, Akácfa­utca 6. szám, félemelet 3. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1933. évi július hó 4. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, női bunda és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. pest, 1933. évi május hó 26. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 7870 Árverés. Pk. X. 885489/1932. szám. Dr. Lányi Oszkár budapesti ügyvéd által képviselt Styriai Acélművek Rt. javára hátr. 70 pengő 61 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1932. évi 312691., 326605., 27239/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi julius hó 4. napján lefoglalt és 2.500 pengőre, 1932. évi október hó 24. napján lefoglalt és 2.650 pengő és 1933. évi május hó 5. napján lefoglalt és 225 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti közp. kir. jbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrende­lem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, VII. kerület, Holló­ utca 13. szám alatti műhelyben leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok kerékpár, gyalupad, vésnöki műhelyberendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási éra egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1933. évi junius hó 12. napján. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. O­F 7897 Árverés. Pk. V. 616050/1933. szám. Dr. Haszler Kál­mán­­ügyvéd által képviselt Varga Ferenc és neje javára 700 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a­­budapesti központi kir. járásbiróság 1933. évi végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi május hó 26-án lefoglalt és 1.220 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, ide csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó­­hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Szekszárdi­ utca 11. házszá­m alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 6. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, beren­dezés, mérleg, pénztár, cognac, likőr és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban nem .— el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest,­­1933. évi június hó 7. napján. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 7901 Árverés. Pk. I. 67182/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével dr. Gráber Károly (V., Klotild­ utca 22. sz.) ügyvéd által képviselt Lei­mdörfer és Révész cég javára 800 és 400 pengő és járulékai erejéig Pk. I. 62309. sz., dr. Révész Sándor ügyvéd által képviselt dr. Székely Ernő javára 318 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3.024 pengőre becsült ingóságokra a fenti szállta végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig Budapesten, I. kerület, Kopaszi párhuzamma 4073. svszám alatt, fszt., Strandfürdő telepen, a Lágymányosi téri kikötőben leendő (megtartására határidőül 1933. évi július hó 4. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorokat, üzletberendezést, asztalokat, szé­keiket, csónakokat, öltözőket, anyagokat és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi junius hó 3. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 7895 Árverés. Pk. I. 66572/1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbiróság 441308/1931. számú végzésével dr. Grósz Imre és dr. Sándor István ügyvédek által képviselt Hajdú Lajos végrehajtató ja­vára 300 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3.220 pengőre becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapes­ten, II. kerület, Zsigmond­ utca 2. számú ház, II. emelet 9. ajtószám alatt (bejárat a II. ker., Pálffy­ utca 1. sz. alatt) leendő megtartására határidőül 1933. évi július hó 3. (harmadik) napjának délelőtti 11 (tizenegy) órá­ját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lakás­­berendezést, rádiót, tükröt, zongorát, perzsaszőnyeget, olajfestményeket és egyéb ingóságokat eladom. Buda­pest, 1983. évi június hó 9. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 7882 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 1 .................. Egyes szám ára 200 fillér.

Next