Budapesti Közlöny, 1933. augusztus (67. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

1933. 172. szám. Kedd, augusztus I. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 26 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.P281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — IS „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint.............................4 ar. P 80 £. Negyedévenkint ...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Bláthy Ottó Titusz magyar királyi udvari tanácsos, okleveles gépészmérnök, a Ganz és Társa Villamossági Részvénytársaság műszaki tanácsosa és igazgatósági tagjának az elektrotechnika fejlesztése terén öt évtize­den át kifejtett értékes és eredményes mun­kássága elismeréséül a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1933. év­i julius hó 26. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Kroller Miksa magyar királyi kormány­főtanácsos, zalavári apátnak egyházi és társa­dalmi téren kifejtett érdemes működéséért a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1933. évi julius hó 26. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A m. kir. dohányjövedéki központi igazgató Laczkó Ödön szakaltisztet a debreceni dohány­gyárhoz műszaki altisztté, Maul József és Haisch Károly II. osztályú altiszteket a do­hányjövedéki központi igazgatósághoz, illetve a budapest—óbudai dohánygyárhoz I. osz­tályú altisztekké kinevezte. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 3.556. számú határozatával Frank Károly Mór községben 1906. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőrőrmester, székes­­fehérvári lakos családi nevét „Fenyvesi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 27.915. számú határozatával Zeman Gyula Antal Budapest székesfővárosban 1896. évben született, róm. kath. vallásu, államvasuti mér­nök, rákosszentmihályi lakos, valamint Erzsé­bet Sarolta Mária és Hermin Anna nevű gyer­mekei családi nevét „Zentai“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 31.753. számú határozatával Schicht­a Dezső Ernő Tiszaveresmart községben 1894. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. pénzügyi segédtitkár, bajai lakos, valamint György nevű gyermeke családi nevét „Tisza­­völgyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 32.696. számú határozatával J­u­r­c­s­ó József Szatmárnémeti városban 1900. évben született, róm. kath. vallásu, magántisztviselő, kalocsai lakos családi nevét „örményi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 34.049. számú határozatával Lüsslecz Mi­hály Budapest székesfővárosban 1886. évben született, róm. kath. vallásu, cipészsegéd, rákoscsabai lakos családi nevét „Sás“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 35.755. számú határozatával Karlovits István Szabadbattyán községben 1907. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. posta­kocsis, székesfehérvári lakos családi nevét „Kassai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 35.757. számú határozatával Kozakievicz Béla Rákospalota városban 1912. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, szücsmester, kiskun­­félegyházai lakos családi nevét „Könyves“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 36.240. számú határozatával Laczlavik János László­ községben 1873. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. postaszakastiszt, budapesti lakos, valami:"­Ilona nevű gyer­meke családi nevét „Lászlódi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 36.240. számú határozatával Laczlavik Jolán Budapest székesfővárosban 1899. évben született, róm. kath. vallásu, tisztviselőnő, budapesti lakos családi nevét „Lászlódi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 36.240. számú határozatával Laczlavik Irén Budapest székesfővárosban 1903. évben született, róm. kath. vallásu, tisztviselőnő, budapesti lakos családi nevét „Lászlódi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 36.240. számú határozatával Laczlavik Anna Budapest székesfővárosban 1905. évben született, róm. kath. vallásu, tisztviselőnő, budapesti lakos családi nevét „Lászlódi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 36.244. számú határozatával M­a­i­­­i­n­g­e­r János Oravicabánya községben 1906. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. posta­­forgalmi dijnok, kaposvári lakos családi nevét „Dér“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 36.371. számú határozatával Ha­lbi­eh Ká­roly György Pécs városban 1908. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m. kir. rendőr, buda­pesti lakos családi nevét „Havicsi“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 36.505. számú határozatával M­atuz Kálmán Magyarbánhegyes községben 1904. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, m. kir. csendőrtörzs­őrmester, tompai lakos családi nevét „Márton“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 36.602. számú határozatával Greszner (másként Grezner) Pál Vácrátót községben 1880. évben született, róm. kath. vallásu, máv. pályamunkás, vácrátóti lakos, valamint Erzsé­bet, Verona és Pál nevű gyermekei családi ne­vét „Gerlei“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 39.223. számú határozatával L­a­a­s­z (Laas) János Kőszeg városban 1881. évben született, róm. kath. vallásu, postaaltiszt, kőszegi lakos, valamint József, István, Ferenc, László és Miklós nevű gyermekei családi nevét „Lovagi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 39.223. szám­i határozatával Laas János Kőszeg városban 1909. évben született, róm. kath. vallásu, posta kisegítő szolga, kőszegi lakos családi nevét „Lovagi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 40.159. számú határozatával Seibinger Emil Móric Budapest székesfővárosban 1895. évben született, ág. h. ev. vallásu, nyug. m. kir. honvéd százados főelőadó, miskolci lakos, valamint Gertrud Szidónia Olga Lujza nevű gyermeke családi nevét „Lasy“ névre változ­tatta át. A m. kir. minisztérium 6.700/1933. M. E. számú rendelete az elismert vállalati nyugdíjpénztárak jog­viszonyainak és más hasonló jogviszonyoknak újabb szabályozásáról. A m. kir. minisztérium az 1931 : XXVI. t.-c. 2. §-ában, valamint az 1932 : VII. törvény­cikkben kapott és az 1933 : X. törvénycikkel hatályában meghosszabbitott felhatalmazás alapján — figyelemmel a 4.600/1933. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1933. évi április hó 30. napján megjelent 97. számában közzé­tett­ rendelet 16. §-ában és 26. §-ának negye­dik bekezdésében foglalt rendelkezésekre is — a következőket rendeli : A javadalmazás csökkentésének hatása az el­ismert vállalati nyugdíjpénztárakkal kapcsola­tos szolgáltatásokra. 1­ §• (1) Ha az elismert vállalati nyugdíjpénztár (1928. évi XL. t.-c. XI. fejezete) tagjának a pénztár alapszabálya értelmében a járulékfize­tési és szolgáltatási alap megállapításánál figyelembe veendő javadalmazását jogszerűen csökkentik, a járulékfizetési és szolgáltatási alapot a csökkentett javadalmazás alapul vé­telével kell a pénztár alapszabályának meg­felelően megállapítani. Amennyiben a javadal­mazásnak csak egyes nemei csökkentetnek vagy egyes nemei különböző arányban csök­kentetnek, a járulékfizetési és szolgáltatási alap legfeljebb az összjavadalmazás csökkené­sével azonos mértékben csökken. Ha a pénztár Egyes szám­­ár*a 16 fillér*.

Next