Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. augusztus (67. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám értesítője

Budapest, 1933. 172. szám. ECecad, augusztus 11. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI K­Ö­ZLÖ­NY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É ÉRTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. is ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 19—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott.­­ A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. ■................ Árverés. Pk. VII. 621126/1933. szám. Dr. Widder Gyula ügyvéd által képviselt Büchler és Bauschnitz ja­vára 70 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1933. évi fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi junius hó 6-án lefoglalt és II. 877 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és jár.­erejéig és a fogl. jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Károly­ körút 12. házszám alatt, III. emeleten leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi június hó 28. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 8976 Árverés. Pk. X. 649920/1930. szám. Dr. Geőcze Berta­lan ügyvéd által képviselt Félix Grasset javára 32,32 dollár és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 219039. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 24. napján lefoglalt és 1225 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésé­vel az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Ludoviceum­ utca 4. szám, félemelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 2 óráját tűzöm­­ki, amikor a birói­­lag lefoglalt bútorok, szőnyeg, képek, férfiruhaneműek, könyvek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi július hó 5. napján. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 8986 Árverés. Pk. VII. 608161/1933. szám. Dr. Seprényi Imre ügyvéd által képviselt dr. Seprényi Imre m. vb. Balogh Constantin bejegyzett cég javára 1200 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 434919. és 434920. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1933. évi május hó 30. napján lefoglalt és 6710 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Szigetvári­ utca 25/a. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag­­lefoglalt gépek, motorok, gyalu­­pad, 1 Fiat rendszerű számnélküli személyautó, autók, Puch 84—858. sz. motorkerékpár, 1 Nasch rendszerű számnélküli autó s egyéb ingóságokat el fogom adni. Dr. Glasner Samu és Oszkár ügyvéd által képviselt Fabank Rt. javára 210 + 70 + 930 pengő és járulékai. Budapest, 193­3. évi julius hó 8. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 8971 Árverés. 322/1933. vh. szám. Pátria Bútor és Faáru­­gyár végr­eh­a­j­tat­án­aik. végrehajtást szenvedő ellen 155 P tő­ke, en­n­ek 1933. évi március hó 15. napjától járó 6% kamata és perköltség erejéig, végrehajtást szenvedőknél 1933. évi április hó 29. napján bírói­l­ag le (felül) foglalt és 16.805 pengőre becsült ingóságokra az árverést — azon foglaltatok követelése erejéig is, akik törvényes zálog­jogot nyertek — elrendelem, annak Sátoraljaújhelyben, P­etőfi­ utca 2. szám alatt leendő megtartására 1933. évi augusztus hó 4. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a foglalás alatt levő bútorokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, de a becsért­ék kétharmadán alul nem adom el. Ha azonban a végrehajtást szenvedő beleegyezik a lefoglalt ingóságoknak alacsonyabb áron leendő elárverezésébe, a kétharmadrész figyelmen kív­ül marad. Az esetleg fizetett összeg a­­követelésbe betudódik. Vevő köteles fizetni a forgalmi adót is. Sátoraljaújhely, 1933. évi július hó 13. napján. Gáli Vilmos, kir. kir. vég­rehajtó. O 8562 Árverés. Pk. V. 617412/1933. szám. Dr. Doras György ügyvéd által­­képviselt özv. Krakrouer Jaskabné javára 360 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi­­kir. járá­sbizó­ság 1933. év­,­ 3933. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi, április hó 25-én lefoglalt és 4.510 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1998. évi XLI. t.­c. 20. §-a alapján dr. Gárdos Félix ügyvéd által képviselt Szepes és T. javára 141,11 pengő követelése és járulékai ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Üllői­ út 117. sz. a. műhely és folytatólag IX. ker., Ernő-utca 23. szám alatti műhelyben leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 14. nap­jának délutáni 4 órája tüzelik­­ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szövőgép, villanymotor és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi július hó 20. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 8981 Árverés. Pk. I. 53­999/2. 1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—-III. ker. kir. járásbíróság 38980/931. számú végzésével dr. Ka­rin Nison (V., Cs­áky­ utca 15.) ügyvéd által képviselt Phöbus Műszaki és Olaj Keres­kedelmi Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 160 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.670 pengőre becsült ingó­ságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­delem, annak a kielégítésére jogosult és a fent meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből k­i nem tűnő m­ás foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Verp­elét­i­ út 7. házsz., III. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 2. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsi áron alul is el­adom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi julius hó 3. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 8974 Árverés. 320/1933. vh. szám. A budapesti központi kir. járásbiróság 446701/1930. számú végzése folytán a Shell Kőolaj Rt. javára 473 pengő tőke és járulékai ere­jéig felülfoglalt és 19.540 pengőre becsült ingókat és pedig gazdasági gépek, ökrök, lovak, tehenek, szalma és egyebeket Mezőcsát községhez tartozó Gajla-tanyán 1933. évi augusztus hó 16. napján délelőtt 10 órakor megtartandó bírói árverésen eladom. Mezőcsát, 1933. évi julius hó 14. napján. Ruttkay Kálmán, kir. bírósági végrehajtó. O­F 8967 Árverés. Pk. VII. 621001/1933. szám. Dr. Sprung János ügyvéd által képviselt Havas Béla javára 400 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 422017/1933. szám­u végz­és­ével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi június hó 12-én lefoglalt és 2.025 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény,kereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, X. kerület, Kelemen­ utca 31. szám alatti lakás -és irodahelyiségben leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 4. napjának délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberende­zési tárgyak, zongora, írógép, mángorlagép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a­­kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi július hó 14. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végerhajtó, O­F 1991 Árverés, Pk. I. 57366/3. 1933. szám. Közhírré teszem, hogy a székesfehérvári i kir. járásbiróság 7097/1933. sz. végzésével dr. Krausz Albin székesfehérvári, (dr. Freund Manó) ügyvéd által képviselt dr. Heumann József végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 165 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 2328 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, I. ker., Bertalan­ utca 10. szám alatt, föld­szinten a műhelyben és udvarban leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 2. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm­­ki, amikor­­a bíróilag lefoglalt bútoro­kat, üzletberendezést, gépeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban­­nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 19­3­3. évi július hó 13. napján. Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 8993 Árverés. Pk. IX. 902655/1932. szám. Dr. Widder Gyula ügyvéd által képviselt Terra A. G. für Samenzacht ja­vára 4.050.48 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbiróság 16. P. 49442/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi októ­ber hó 26. napján lefoglalt és 4.975 pengőre újra­­becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Révay­ utca 16. szám, II. eme­let 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi augusztus hó 7. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szekré­nyek, keleti szőnyegek, zongora, gyöngyházzal berakott szekrénygarnitúra, állótükör, előszoba szekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is,­­ de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1933. évi julius hó 2. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 8978 Egyes szám ára 20 íV0ért.

Next