Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. szeptember (67. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám értesítője

Budapest­ SS33. IS®. szám. Péntek, szeptember I. A WEST! KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUD­APESTI K­Ö­ZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben­ közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad.­­ * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott.­­ A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 898800/1932. szám. Dr. Sparta Jenő ügyvéd által képviselt Pátria Alt. Bizt. fit. javára 464 pengő 67 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi tdr. járásbíróság 459.631/1931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi október hó 3. napján lefoglalt és 3.000 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI­­.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Rákóczi-út 23. szám garageban leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 7. napjának délutáni háromnegyed 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt 1. Bp. 24—532. 1. sz. nyitott személyautó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi augusztus hó 8. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 10050 Árverés. 10445/1933. vh. szám. Alulírott kir. végre­hajtó közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíróság 8822/1932. számú végzésével 1140 pengő és jár. iránt dr. Kemény Viktor debreceni ügyvéd által képviselt P.­­ C. Habig cég javára elrendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 9.506 pengő becs­­értékű ingókra az árverés a még fennálló tartozás be­hajtása végett a helyszínére . Debrecenben, Piac­ utca 22. szám alatt 1933. évi szeptember hó 4. napjának dél­utáni háromnegyed 1 órájára kitüzetik, amikor kész­­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron is eladat­nak a lefoglalt üzleti berendezés, írógép, iratszekrény, férfi szövetek és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zálog­joggal bíró többi végrehajtatok, mint csatlakozók ja­vára is, még fennálló követeléseik erejéig — az 1908. évi XLI. t.-c. 29. §-a alapján — ezennel kitüzetett. Debrecen, 1933. évi augusztus hó 1. napján. Rápolthy János, kir. kir. végrehajtó. O 9690 Árverés: 2659/1933. vh. szám. Dr. Nemes Landauer Eduárd ügyvéd által képviselt Finomított Vacuum Ola­jok Kereskedelmi Rt. javára 1518 pengő 66 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1928. évi P. 135.715. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi november hó 10. napján lefoglalt és felülfoglalt és 940 pengő 22 fillérre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. törvénycikk 20. szakasza alapján a kö­vetkező megnevezett : dr. Vészi Mátyás ügyvéd által képviselt Nemes Pál javára 800 pengő és jár., továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Kaku­­cson,­ a majorban és Alsódabashoz tartozó Szívós tanyán leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 12. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt szerelőrostát, istállótrágyát, boroshor­dókat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Ócsa, 1933. évi augusztus hó 16. napján. Dékány Dániel, kir. bírósági végrehajtó. O­F 10048 Árverés. Pk. V. 627275/1933. szám. Dr. Kanczuker Géza ügyv. által képv. Weisz László jav. 215 . és több követelés és jár. erejéig a bpesti közp. kir. járásbíró­ság 423.535/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi július 7-én lefoglalt és 1680 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Lónyay­ utca 27. szám, pinceműh­elyben leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, áruk és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5­610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi július hó 31. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 10046 ■ Árverés. Pk. V. 616585/1933. szám. Dr. Natzler Ervin ügyvéd által képviselt Magyar-Olasz Bank javára 200­0 és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 1933. évi 419662. számú végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi április hó 21. napján lefoglalt és 1.590­­-re be­csült ingóságo­kra a bpesti közp. kir. jbiróság fenti sz. vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedő lakásán üzletében Budapesten, VI. kerület, Váci­ út 185. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 7. nap­jának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, olajfestmények, zongora s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1933. évi augusztus hó 1. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 10078 Árverés. 954/1933. vh. szám. Az edelényi kir. járás­bíróságnak Pk. 4745/1930. számú végzése folytán Miskolci Kereskedelmi és Gazdasági Bank javára 700 pengő tőke és jár. erejéig és összesen 13.600 pengőre becsült gőzfürész, 2 darab szivógázmotor, 3 darab cséplőszekrény, 2 darab elevátor, teh­én, kocsi és 30 g búza végrehajtást szenvedőnek Szin községben levő te­lepén 1933. évi szeptem­ber hó 20. napján déli 12 óra­kor megtartandó bírói árverésen eladom. Edelény, 1933. évi augusztus hó 21. napján. Dr. Nábrácziky Hajós Béla, kir. kir. végrehajtó. O 9652 Árverés. Pk. I. 60069/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 35266. 1932. számú végzésével dr. Báthor István ügyvéd által képviselt A. B. C. központi iroda, Kaczander Ferenc végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 256,80 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.060 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, I. kerület, Bicskei­ ut 4. szám, földszint 3. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptember hó 1. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberende­zést, festmények és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1933. évi augusztus hó 4. napján. Dr. Dobro­­vits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 10072 Árverés. Pk. V. 601347/1933. szám. Dr. Sarudy István ügyvéd által képviselt Schaffer János bej. cég javára 921 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbiróság 1931. évi 156041. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 10. napján lefoglalt és 4.150 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, József­ utca 6. szám, I. emelet 6. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi szeptem­ber hó 1. napjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, írógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi augusztus hó 5. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 10071 Árverés. Pk. 883985/1932. szám. Dr. Klein Mór ügyvéd ált. képv. Teichner és Grósz jav. 100 . és több köv. és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiró­ság fenti 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi junius hó 28. napján lefoglalt és 2.050 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Izabella­ utca 43. szám, II. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933 évi szc ’­m­.fr. hó 12. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a­ bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi július hó 30. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10070 Árverés. Pk. 11743/1933. 67. Dr. Czeyda Pammersh­eim László ügyvéd által képviselt Magyar Általános Hitel­bank javára végrehajtást szenvedett (ek) ellen 1.000 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbiróság 1932. évi 431160. számú végzé­sével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1933. évi március hó 10. napján lefog­lalt és 37.450 pengő becsértékű ingóságokra a székes­­fehérvári kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán Seregélyesen, Szerecseny­­pusztán leendő megtartására határidőül 1933. évi szep­tember hó 6. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegeik, festmé­nyek, rádió, tehenek, lovak, sertések, gabona és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, estleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Székesfehérvár, 1933. évi augusztus hó 8. napján. Dr. Herényi Jenő, kir. kir. végrehajtó. O 9644 Egyes szám ára 120 fillér. T

Next