Budapesti Közlöny, 1933. október (67. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-01 / 223. szám

Bud­apest, 1933. 223. szám. Vasárnap, október 1. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . l ar.P 281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ..•••••• 4 ar. P 80 & Negyedévenkint...................14 „ 40 a Számonkint....................... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Erdőssy Ferenc tiszteletbeli kanonok, pilis­szentléleki plébánosnak a hitélet és a köz­­jótékonyság terén sok éven át szerzett érde­meiért elismerésem tudtul adassák. Kelt Gödöllőn, 1933. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A m. kir. belügyminiszter az 1928 : XL. t.-c. alapján szervezett Állami Társadalombiztosí­tási Vizsgabizottság elnökévé a jelenleg mű­ködő vizsgabizottság működésének hátralevő időtartamára Zelovich Kornél műegyetemi nyilvános rendes tanárt kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter özv. Sváb Lajosné balatonarácsi postamesternek a szolgálatból való távozása alkalmából közel félszázados hű és buzgó szolgálatáért elisme­rését fejezte ki. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 44.340. számú határozatával Gahlen József Alajos Budapest székesfővárosban 1911. évben született, róm. kari vallásu, adóhivatali gya­kornok, budapesti lakos családi nevét „Galam­bos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 44.340. számú határozatával Gahlen Ferenc Budapest székesfővárosban 1912. év­ben született, róm. kath. vallásu, helyettes tanító, nyirkárászi lakos családi nevét „Galam­bos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 52.079. számú határozatával Bayberger Emma Mór községben 1908. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos családi nevét „Bánfalvi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 52.091. számú határozatával Kuzmics László Károly Pál Budapest székesfővárosban 1895. évben született, gör. kath. vallásu, szé­kesfővárosi I. osztályú kezelőtiszt, pestújhelyi lakos, valamint Lajos nevű gyermeke családi nevét „Kunvári“ névre változtatta át. A Szabályzat 1. mellékletének a Nemzetközi Dunabizottság által történt módosítására tekin­tettel a következőket rendeli : I. A Hajózási és Rendőri Szabályzat 17. és 49. §-ai az alábbiak szerint módosulnak : 17. §• A vontatóhajók megjelölése a Nera torkolata alatt. A Nera torkolata alatti folyamszakaszon a gőzhajók, ha más hajókat vontatnak, az árboc csúcsán egy négyszög alakú kék lobogót köte­lesek viselni. 49. §: A kék zászló és a felvillanó fehérfényű lámpa használata. A 49. §. első bekezdésének helyébe a követ­kező új szöveg kerül : „Az Ulm és a Timok torkolata között menő hajók megfelelő időben a 38. §-ban megálla­pított fényjeleket megadni kötelesek II. A Hajózási és Rendőri Szabályzat I. mellék­letének „II. Közép-Duna“ címe az alábbi új d) ponttal bővül : d) A Magyarország és Jugoszlávia közötti határ alatti Tisza-szakasz. Az I. Péter király-csatorna bejárata előtti elhaladás Óbecse (Stari Becej) mellett. 1. Hajóknak az I. Péter király-csatornába bemenete, vagy onnan kimenete alatt e csa­torna bejáratánál levő zsilipen elhelyezett ár­bocra nappal fekete színű gömböt, éjjel pedig legalább 2 kilométer távolságról jól látható zöldfényű lámpát kell felhúzni olyan módon, hogy a Tiszán haladó hajók idejében figyel­meztetve legyenek. A lefelé vagy felfelé menő hajók, ha a csa­torna bejáratánál a gömböt vagy a zöldfényű lámpát felhúzva látják, a Hajózási és Rendőri Szabályzat 41. §-ának megfelelően egy hosszú hangjelet leadni és a legnagyobb elővigyázattal haladni kötelesek avégből, hogy az összeütkö­zést elkerüljék. A csatornába bemenő vagy onnan kijövő hajók az említett jelzés halla­tára a folyón a hajózó utat szabaddá tenni kötelesek. 2. A fenti 1. alatti rendelkezés attól az idő­ponttól kezdve lép életbe, mihelyt a jelző­állomást üzembe helyezték. A jugoszláv kor­mány a Hajózási és Rendőri Szabályzat 138. §-ának megfelelően „Hajósoknak szóló hirdet­mény“-nyel fogja erről az érdekelteket idejé­ben értesíteni. III. Ez a rendelet 1933. évi október hó 1-én lép életbe. Budapest, 1933. évi szeptember hó 29-én. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m­. kir. minisztérium ,3.050/1933. M. E. számú rendelete a 4.730/1927. M. E. számú rendelettel kiadott Hajózási és Rendőri Szabályzat, valamint e Szabályzat I. melléklete (Különös rendelkezé­sek a vizi hálózat egyes szakaszaira nézve) egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1923. évi XIV. t.-c. 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 4.730/1927. M. E. számú rendelettel kiadott Hajózási és Rendőri Szabályzatnak, valamint A m. kir. pénzügyminiszter 137.206/1933. VII. a. számú rendelete az 1933. év negyedik évnegyedében haszná­landó közúti adóbélyegek leirása tárgyában. Az 1933. év negyedik évnegyedében haszná­landó és a 76.000/1933. VII. a. számú pénz­ügyminiszteri rendelet 6. §-ában körülírt ki­vitelű közúti adóbélyegeknek és pedig vala­mennyi fajtának az első alnyomata szürke, a második alnyomat, valamint a szöveg színe zöld. A különböző időtartamra érvényes közúti adóbélyegek megkülönböztető jelzései a követ­kezők : 1. Az 1933. évre érvényes évi közúti adó­bélyeg jelzése „1933“ zöld színben és egy diszítményes rajzból összeállított kör sötétzöld színben. 2. Az 1933. negyedik évnegyedre érvényes negyedévi közúti adóbélyeg jelzése „33. okt.— dec.“ zöld színben és egy diszítményes rajz­ból összeállított háromszög sötétkék színben. 3. A havi közúti adóbélyegek közül: a) az 1933. október havára érvényes havi közúti adóbélyeg jelzése „1933. okt.“ zöld szín­ben és egy diszitményes rajzból összeállított vízszintes vonal sötétkék színben. b) Az 1933. november havára érvényes köz­úti adóbélyeg jelzése „1933. nov.“ zöld szín­ben és a közúti adóbélyegen diszitményes rajz­ból összeállított, ferdén áthaladó két vonal sötétkék színben. c) Az 1933. december havára érvényes havi közúti adóbélyeg jelzése „1933. dec.“ zöld színben és diszitményes rajzból összeállitott három függőleges vonal sötétkék színben. Budapest, 1933. évi szeptember hó 30-án. V miniszter helyett : dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 1933. évi 134,365. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­­űzési és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő át­számításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre 1933. évi szeptember havában nyílt meg, továbbá az 1933. évi október havában esedékes álta­lános és fényűzési forgalmi adók megállapí­tásánál az idegen államok pénznemeiben meg­állapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatáro­zott kulcsok szerint számítandók át pengő­­értékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Egyes szám ára 10 fillér.

Next