Budapesti Közlöny, 1933. november (67. évfolyam, 249-272. szám)

1933-11-03 / 249. szám

Budapest, 1933. 249. szám. Péntek, november 3. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Izlogánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.P 28 f. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ...••••• 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint .••••• 14 „ 40 * Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Szotyori Dániel számvevőségi I. osztályú főtanácsosnak saját kérelmére történt nyugalombahelyezése alkal­mából a számvevőségi igazgatói címet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1933. évi október hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. Hóm­an Bálint s. k. A debreceni kir. főügyész Gellei Bálint deb­receni kir. főügyészségi kisegítő szolgát a deb­receni kir. törvényszéki fogházhoz a II. osz­tályú altisztek csoportjába fogházőrré nevezte ki. A pécsi kir. főügyész a pécsi kir. törvény­széki fogházhoz Pukli Antal pécsi kir. ügyész­ségi II. osztályú altisztet, — a kaposvári kir. törvényszéki fogházhoz Varga István kapos­­vári lakos, igazolványos altisztet, — végül a nagykanizsai kir. törvényszéki fogházhoz Ko­­szogovits Károly kőszegi lakos, igazolványos altisztet a II. osztályú altisztek csoportjába ideiglenes minőségű fogházőrré kinevezte. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 4.970. számú határozatával Beutz Miklós Sarajevo városban 1907. évben született, róm. kath. vallásu, vármegyei dijnok, szentesi lakos családi nevét „Bakonyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 30.279. számú határozatával Major (Mayer) József Berekalja községben 1888. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m. kir. postaaltiszt, pestszentimrei lakos, valamint Ferenc és Erzsébet Anna nevű gyermekei családi nevét „Madaras“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az. 1933. évi 40.191. számú határozatával Mucsics Máté Mátyás Bottornya községben 1877. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, nyugalmazott m. kir. csendőrtiszthelyettes, mosdósi lakos csa­ládi nevét „Mogyorósi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 41.839. számú határozatával Koch József Mátraszele községben 1902. évben született, róm. kath. vallásu, kőszénbányász, mátra­­nováki lakos családi nevét „Kőris“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 41.861. szám­i határozatával Schmitzho­­fer Károly Lébény községben 1907. évben született, ág. h. ev. vallásu, községi tisztviselő, ráckevei lakos családi nevét „Sárosi“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 42.681. számú határozatával Marityák Gyula Ózd községben 1916. évben született, róm­. kath. vallásu, tanitónövendék, ózdi lakos családi nevét „Megyeri“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 43.325. számú határozatával Jancsik János Nyíregyháza városban 1908. évben született, gör. kath. vallásu, népiskolai tanító, nyíregy­házai lakos családi nevét „Jenkei“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 43.553. számú határozatával Bun­ford Juli­anna Anna Szeged városban 1909. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, kötszövő segédmun­kás, szegedi lakos családi nevét „Bánki“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 43.978. számú határozatával M­­­­­i­n­k­ó Zsig­­mond Budapest székesfővárosban 1889. évben született, róm. kath. vallásu, magántisztviselő, budapesti lakos családi nevét „Mérai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 44.599. számú határozatával Nagy József Erdőcsokonya községben 1910. évben született, ref. vallásu, erdőcsokonyai lakos családi nevét „Végvári“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 44.694. számú határozatával Often­thal Géza Baja városban 1909. évben született, róm. kath. vallásu, szabósegéd, bajai lakos csa­ládi nevét „Hantos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 44.823. számú határozatával I­p­s­i­t­s György Egyh­ázashetye községben 1898. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, állami elemi iskolai igazgató-tanító, egyedurai lakos, valamint Magdolna Márta és Ilona Kornélia nevű gyer­mekei családi nevét „Illésfalvy“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 47.223. számú határozatával Z­i­n­n­e­r Béla Arad városban 1895. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. postamérnök, budapesti lakos családi nevét „Arady“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 47.344. számú határozatával Beér Henrik Lajos Budapest székesfővárosban 1882. évben született, róm. kath. vallásu, máv. nyugdíjas, budapesti lakos, valamint Erzsébet és Ilona nevű gyermekei családi nevét „Bánhidi“ névre változtatta át. A gr. kir. belügyminiszter az 1933. évi 48.450. számú határozatával Cz­eiling Fe­renc György László Komárom városban 1905. évben született, ref. vallásu, m. kir. próba­csendőr, tatai lakos családi nevét „Cserháti“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 48.453. számú határozatával Dervalics Antal Orosztony községben 1885. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, i. kir. csendőrtörzs­őrmester, fegyverneki lakos, valamint Ibolyka Hajnalka nevű gyermeke családi nevét „Dom­bóvári“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 48.948. számú határozatával Desz­tics László Bolk­ó községben 1902. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. postaaltiszt, pest­­szenterzsébeti lakos, valamint László nevű gyermeke családi nevét „Dénes“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 48.951. számú határozatával Ka­rl Gyula Budapest székesfővárosban 1904. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m. kir. postaaltiszt, pestszentlőrinci lakos, valamint Zsófia nevű gyermeke családi nevét „Radnai“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 50.655. számú határozatával B­­­e­i­e­r Ilona Mária Rákosliget községben 1914. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, okleveles tanitónő, rákosligeti lakos családi nevét „Bényi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 50.657. számú határozatával dr. B­­­e­i­e­r László Rákosliget községben 1909. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, ügyvédjelölt, rákos­ligeti lakos családi nevét „Bényi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 51.724. szám­i határozatával Schranz Má­tyás Lajos Budapest székesfővárosban 1908. évben született, ág. h­. ev. vallásu, jogszigorló, budapesti lakos családi nevét „Edeházi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 51.895. számú határozatával Gassmann János Bajmok községben 1896. évben született, róm. kath. vallásu, honvéd tiszthelyettes, buda­örsi lakos, valamint Zsuzsanna nevű gyermeke családi nevét „Gátszegi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 53.278. számú határozatával Pa­ulik Lajos Budapest székesfővárosban 1909. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m­. kir. postatiszt, budapesti lakos családi nevét „Párdányi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 53.386. számú határozatával Grü­ns­zber­­g­e­r Attila Tab községben 1896. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, magántisztviselő, buda­pesti lakos családi nevét „Dombi“ névre változ­tatta át. Egyes szám­ára 52 fillér.

Next