Budapesti Közlöny, 1933. december (67. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám

Budapest, SS 33, 273. szám Péntek, december I •• •• KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint ....»••• 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint....................14 „ 40 „ Számonkint ........................ — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. Erzsébet tudományegyetem Rectora Kleiber Alajos egyetemi II. osztályú altisztet egyetemi I. osztályú altisztté, ifj. Igelhaut Gyula egyetemi kisegítő szolgát pedig ideigle­nes minőségű egyetemi II. osztályú altisztté nevezte ki, s e kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 24.057/1933. IV. szám alatt kelt elhatározásával jóváhagyó­lag tudomásul vette. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 35.360. számú határozatával ,­o­g­­ Keresztély Antal Kakaslomnic községben 1896. évben szü­letett, róm­. kath. vallásu, m. kir. segédmérnök, pécsi lakos, valamint Zsuzsanna Izabella és Margit Erzsébet nevű gyermekei családi nevét „Veleznay“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 51.038. számú határozatával dr. Na­gy György Pápateszér községben 1880. évben született, róm. kath. vallásu, műv. felügyelő, budapesti lakos, valamint Piroska Mária Anna Györ­gyike és György Ferenc nevű gyermekei csa­ládi nevét „Teszéri“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 51.115. számú határozatával Stróbl József Székesfehérvár városban 1897. évben született, róm. kath. vallásu, m. kir. postaaltiszt, székes­­fehérvári lakos, valamint Mária Erzsébet nevű gyermeke családi nevét „Siklósi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 51.741. számú határozatával Schőbel Rezső Sopron városban 1897. évben született, róm. kath. valásu, m. kir. postaaltiszt, soproni lakos, valamint Mária nevű gyermeke családi nevét „Sándorfi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 51.764. számú határozatával Sztojáko­­vics István Szigetvár községben 1907. évben született, róm. kath. vallásu, szerelő, kaposvári lakos, valamint Gizella nevű gyermeke családi nevét „Bánki“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 54.103. számú határozatával Jankus Imre Berettyószentmárton községben 1898. évben született, ref. vallásu, m. kir. rendőrtörzsőrmes­­ter, budapesti lakos, valamint Margit nevű gyermeke családi nevét „Jászberényi“ névre változtatta át. .4 m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 55.752. számú határozatával dr. Stehler Já­nos Lajos Zombor városban 1896. évben szüle­tett, róm. kath. vallásu, m. kir. pénzügyi titkár, bajai lakos, valamint Márta és Imre nevű gyer­mekei családi nevét „Sárdy“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 56.174. számú határozatával Bürgermeis­ter (Burgermeiszter) István Nyergesujfalu községben 1898. évben született, róm. kath. val­lásu, fűszerkereskedő, nyergesujfalui lakos, valamint Irén Erzsébet nevű gyermeke családi nevét ..Bánki­ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 56.276. számú határozatával V­a­­­d­e (Walde) Alajos Kaposvár városban 1888. évben szüle­tett, róm. kath. valásu, elmegyógyintézeti al­tiszt, budapesti lakos, valamint Alajos Ferenc nevű gyermeke családi nevét „Vári“ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 56.897. számú határozatával Belo­berk Ká­roly Budapest székesfővárosban 1902. évben született, róm. kath. vallású, székesfővárosi ok­leveles gépészmérnök, gyömrői lakos, valamint Katalin Mária nevű gyermeke családi nevét „Barlai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 56.991. számú határozatával Hosztinek Imre Antal Károly Szombathely városban 1907. évben született, róm kath. vallásu, műv. üzlet­­gyakornok , celldömölki lakos családi nevét „Hargitai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 57.127. számú határozatával Gasparovics Béla Kerecsend községben 1898. évben született, róm. kath. vallásu, m­. kir. rendőrtörzsőrmes­­ter, kispesti lakos, valamint Mária, Béla Miklós, Rezső Lajos és József nevű gyermekei családi nevét „Garamszegi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 57.143. számú határozatával Szvetlik­ János Erdőkürt községben 1892. évben született, ág. h­. ev. vallásu, m. kir. rendőrőrmester, budapesti lakos, valamint János. Erzsébet és Mária nevű gyermekei családi nevét „Szigetvári“­ névre vál­toztatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 57.387. számú határozatával Heck Alfonz József Pozsony városban 1892. évben született, ág. h. ev. vallásu, tiszthelyettes, kispesti lakos, valamint Rózsa Ilona nevű örökbefogadott gyermeke családi nevét „Zajtai“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 58.915. szám­i határozatával Pekárovics János Kismagyar községben 1879. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, nyugalmazott székes­­fővárosi alkalmazott, budapesti lakos, vala­mint János nevű gyermeke családi nevét „Pál­mai“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 62.586. számú határozatával S­c­h­v­ó­b István Sándor Budapest székesfővárosban 1890. év­ben született, róm. kath. vallásu, m. kir. erdő­­számvizsgáló, rákospalotai lakos családi nevét „Benczédy“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 62.612. számú határozatával Jaegen (Jaeger) Elemér Ferenc Mihály Aranyosgyéres község­ben 1884. évben született, róm. kath. vallásu, műv. főmérnök, budapesti lakos családi nevét „Járni“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 63.434. számú határozatával dr. Z­s­i­s­k­a Dá­niel Nyíregyháza városban 1883. évben szüle­tett, ág. h. ev. vallásu, kir. járásbirósági elnök, edelényi lakos, valamint Julianna nevű gyer­meke családi nevét „Zalányi“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 63.795. számu­ határozatával Flekken­­stein Alfonz Mária Miklós Budapest székes­­fővárosban 1920. évben született, róm. kath. vallásu, reáliskolai nevelő intézeti növendék, soproni lakos családi nevét „Ribényi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad. I. 63.795. számú határozatával Flekken­­stein Erzsébet Mária Anna Budapest székes­­fővárosban 1913. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos családi nevét „Ribé­nyi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 2­63.795. számú határozatával Flek­ke­n­s­t­e­i­n Ferenc Mária Alfonz Lajos Buda­pest székesfővárosban 1915. évben született, róm. kath. vallásu, joghallgató, budapesti lakos családi nevét „Ribényi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 64.451. számú határozatával Salczberger Piroska Budapest székesfővárosban 1900. év­ben született, izr. vallásu, varrónő, budapesti lakos családi nevét „Pálos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi ad 64.451. számú határozatával Salcz­berger Ibolya Budapest székesfővárosban 1908. évben született, izr. vallásu, varrónő, budapesti lakos családi nevét „Pálos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 64.545. számú határozatával Nesztinger Gyula Család községben 1897. évben született, róm. kath .vallásu, m. kir. pénzügyi dijnok, bajai lakos, valamint Márta Erzsébet Valéria nevű gyermeke családi nevét „Neszlényi“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter az 1933. évi 65.472. számú határozatával Mar­cz­in János Felsőgagy községben 1901. évben született, gör. kath. vallásu, községi jegyző, isaszegi la­kos, valamint Zsuzsanna Mária Margit nevű gyermeke családi nevét „Edelényi“ névre vál­toztatta át. Egyes szám­ára 16 fillér.

Next