Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1933. december (67. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám értesítője

Budapest, 1333. 273. szám. Péntek, december 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI K­ÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. -k A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Árverés: 575/1933. vght. szám. Dr. Fenyő Dezső buda­pesti ügyvéd által képviselt Budapesti Hegiérdekű Vasutak Rt. javára 113 pengő 45 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a gödöllői kir. járásbíró­ság 1933. évi 11840. szám­a végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 6. napján lefoglalt és 1409 P 40­0 becsértékű­ ingóságokra a gödöllői i kir. járásbíróság fenti szám­a vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra­­az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Mátyásföldön, Arany János­ utca 1. szám alatt leendő megtartására határidő. 1933. évi december hó 6. napjá­nak délutáni egynegyed 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag efoglalt bútorok, kerékpár, kocsi, könyvek, fa­anyag s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Dr. Simonyi Gyula ügyvéd által képviselt Nagybátony Ujlaky javára 305 P 55 f és járulékai, M. kir. Posta­­vezérigazgatóság javára 98 P 20 f és járulékai, dr. Radó Márton ügyvéd által képviselt Stark Ármin javára 1000 pengő és járulékai, dr. Schubert Ignác ügyvéd által kép­viselt Ehrenwald Testvérek javára 1021 P 42 f és jár., dr. Víg Gyula ügyvéd által képviselt Kux Mór javára 2457 P 73 f és járulékai, dr. Valér Leó ügyvéd által kép­­viset Trieszti Ált. Bszt. javára 392 P 12 f és járulékai, dr. Somló Gyula ügyvéd által képviselt Egyesült Erdőipari Rt. javára 1792 P 14 f és járulékai, dr. Vajda Vilmos ügyvéd által képviselt Epstein Mór javára 1500 pengő és járulékai, dr. Hódy Gyula ügyvéd által képviselt Fiam Róbert javára 1090 P 94 fillér és járulékai, dr. Huppert Leó ügyvéd által képviselt Fein és Linziig javára 1710 P 71­­ .és jár., d­r. Rotter Marczell ügyvéd által kép­viselt Bankó Bank javára 630 P és járulékai, dr. Schleif­­fer Pál ügyvéd álta képviselt Vécsey Jenő javára 2121 P 70 fillér és járulékai, dr. Ladányi Ernő ügyvéd által képviselt Törekvés Takarékpénztár javára 100 pengő és járulékai, dr. Waldhauser István ügyvéd által képviselt Biehn János javára 104 P 04 f és járulékai, dr. Gere Lajos ügyvéd által képviselt Hunnia Faanyag Rt. javára 600 P és járulékai, dr. Czakó István ügyvéd által képvi­selt Soltész Oszkár javára 1500 P és jár., dr. Lengyel Mihály ügyvéd által képviselt Orsz. Fatermelő Rt. ja­vára 388 P 90 f és járulékai, dr. Ernyei Mihály ügyvéd által képviselt Haász Ferenc javára 655 P 02 fillér és járulékai. Gödöllő, 1933. évi november hó 13. napján. Dr. Karácsonyi Jenő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13240 Árverés. Pk. 13933/1933. szám. Dr. Párkány Frigyes ügyvéd által képviselt Dénes B. Rt. javára végrehajtást szenvedett ellen 9266.50 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a székesfehérvári kir. járásbíróság 1931. évi Pk. 16661. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi julius hó 29-én lefoglalt és 18362­­-re becsült­­ingósá­gokra a székesfehérvári kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, Imola községhez tartozó Réti pusztán leendő megtartására határidőül 1933. évi december hó 9. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt búzát, rozsot, árpát, zabot a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Székesfehérvár, 1933. évi november hó­­15. napján. Dr. Herényi Jenő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13246 Árverés. Pk. V. 652977/1930. szám. Dr. Rubinek István ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazdák Szövetkezete javára 18,67 pengő és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti közp. kir. járásbiróság 1930. évi 323570. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi julius hó 14. napján lefoglalt és 1500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ok­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Kőris­ utca 28. szám, VII. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi decem­ber hó 6. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, Lexikon s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacson­yabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi október hó 27. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. bír. végrehajtó. O­F 13266 Árverés. Pk. 753126/1931. szám. Dr. Fuchs Aulal ügy­véd által képviselt Magyar Általános Takarékpénztár Rt. javára 7000 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 192®. évi 43244. szánm végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 15. napján lefoglalt és 4960 pengő becsér­­tékű ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltet­­vén, annak az 1908:XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VII. ker., Rottenbiller­ utca 10. szám, I. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1933. évi december 11ó 1. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor, a bíróilag lefoglalt bútorok, rádió, csillár, festmény, dísztárgyak, pénzszek­­rény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem m­eg fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 665256. sz. Dr. Fuchs Béla ügyvéd által kép­viselt Garancia Bank Rt. javára 470 pengő és járulékai. Budapest, 1933. évi október hó 20. napján. Dr. Makai László, kiír. bir. végrehajtó. O­F 13264 * V. * V. Árverés. Pk. IX. 803993/1932. szám. Dr. Molnár Dezső ügyvéd által képviselt Nettor Benő javára 119 pengő 18 fillér tőke és főbb követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi október hó 2. napján lefoglalt és 1100 pengőre becsült ingóságokra­­ a budapesti központi királyi járásbiróság fenti szám­a végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. ker., Dráva­ utca 17. szám alatt leendő megtartására határidőül 1933. évi december hó 1. napjának délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek­ készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásiban nem nyilvánít. Budapest, 1933. évi november hó 4. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 13267 Árverés. 1761/1933. vght. szám. A miskolci kir. tör­vényszék P. 6115/1932. számú végzése folytán Szikszói Hitelintézet és Tsai javára 13950 pengő tőke és járulékai erejéig lefoglalt és összesen 5180 pengőre becsüli és­pedig állatok, cséplőszekrény, bőrgarnitúra, íróasztal, kredenc, elevátor, gőzlokomobil, végrehajtást szenvedő­nek. Szikszó községben levő lakásán és majorjában, 1933. évi december hó 4. napján délelőtt fél 10 óraikor megtartandó bírói árverésen eladom. Szikszó, 1933. évi november h­ó 13. napján. Ertsey Gyula, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13250 Árverés, ad. 379/19331 vght. szám. Dr. Gárdos Félix ügyvéd által képviselt dr. Kollár Fedéllemez és Vegy­ipar javára 71 P 46 f tőke, ennek 1932. évi november hó 26. nap 5 százalék kamat és főbb követelés és járu­lékai erejéig a hatvani kir. járásbiróság 1933. évi 2979. szám­a végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtás szenvedőtől 1933. évi szepember hó 15. nap­ján lefoglalt és 6541­­-re becsült ingóságokra a fenti kir. járásbiróság 379/1933. vht. szám­i végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az árverés m­egtartását elrendelem, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében. Biróilag eddig meg­állapított költség 18 , 92 fillér. Hatvanban, Máv. állami­ vasúton, telepén, folytatva Báró Hatvani S.­uton leendő megtartására határidőül 1933. évi december h­ó 7. nap­jának délelőtti fél 11 órája tüzelik ki, amikor a birói­­lag lefoglalt íróasztal, ló, villanymotor, tűzifa, szén s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsüraei alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fel a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Hatvan, 1933. évi november hó 13. napján. Darvay Gábor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13268 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 622321/1933. számi. Dénes László (VIII., Alföldi­ utca 16. szám) javára íhk) pengő és több .követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1933. évi 5143. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi május hó 30. nap­ján lefoglalt és 1174 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből­­ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk­­ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Kertész­ utca 24. szám alatt a Ciklop garageban (Gav.) és folytatólag VII. ker., Peterdy-utca 39. szám ■alatt Ariadne Ipar és Ker. Váll., földszinti üzlethelyisé­gében leendő megtartására határidőül 1933. évi decem­ber hó 12. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, festmény, szövő­székhez anyagok, Bp. 23—711. rendszámú Turini Fiat személyautó s egyéb* ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi november hó 9. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13269 Árverés. Pk. VII. 880442/1932. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 60063/1931. szám­a végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi junius hó 27. napján lefoglalt és 3780 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­a végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 821670. szám. Dr. Ivánka Mihály ügyvéd által kép­viselt Ignácz Spiró javára 8000 cs. korona követelése és jár­ erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten. V. iker., Ügynök-utca 15. szám alatti pincében leendő megtartására határidőül 1933. évi december hó 1. nap­jának délutáni fél 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrény,­­ különféle gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/193­. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1933. évi november hó 4. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13249 Egyes szám­ára SO 01101*.

Next