Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. február (68. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám értesítője

Budapest, 1934. 25. szám. Csütörtök, február 1. ■■w rr A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 12016/1934. vght. szám. Dr.­­Sommer Alfréd és Réti Elemér budapesti ügyvédek által képviselt Ma­gyar Mezőgazdasági Vegyipari­ Rt. budapesti bej. cég javára 244 pengő Mi fillér laké és több követelés és­­ já­rulékai erejéig a budapesti központi Ikir. járásbíróság 1031. évi 457394. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1931. évi december bő 28. napján lefoglalt, felülfoglalt és 1.919 pengőre becsült ingóságokra az előbb nevezett, valamint az 1908. évi XI­I. t.­e. 20. §-a alapján ti többi foglalta­tok javára, de csak arra az esetre,­­ha kielégítési joguk ma is fennáll és ám ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, az árverés megtartására határ­időül 1934. évi február hó 5. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, végrehajtást szenvedők lakásába Nagybarát­­hegyen, amikor a lefoglalt tehenek, lovak, sertések, bika, borjú, üszők, kukorica góré, gazdasági eszközök és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a kikiáltási ár kétharmadáért, készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásiban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Győr, 1934. évi január hó 10. napján. Molnár Ferenc, kir. bír. végrehajtó. O 7­19 Árverés. Pk. I. 06260/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti 4—111. Iker. kir. járásbíróság 9268/1933. szám­i végzésével dr. Ludinszky Lajos ügyvéd által kép­viselt Kollár Etelka végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 600 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor vég­rehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.365 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és más fog­laltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, 1. kerület, Verpeléti­ út 8. szám, II. emelet 4. ajtószám alatt ,leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 13. napjának délelőtti 9 óráját ü­­zöm ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútoro­kat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is el­adom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi január hó 22. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 889 Árverés. Pk. I. 66572/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 435605. 1932. szám­i végzésével dr. Szűcs Miklós ügyvéd által képviselt Richards Richard végrehajtató javára végre­hajtást szenvedő ellen 300 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 5.230 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem kinő más foglaltat­ók követelése erejéig vég­rehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Budai László­ út 14. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 1. (első) napjának délutáni 4 (négy) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorosat, lakásberendezést, perzsaszőnyegeket, csillárt és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn, felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. György Dezső ügyvéd által képviselt Bec­k Miksa és József javára 209 pengő és járulékai erejéig. Buda­pest, 1934. évi január hó 2. napján. Dr. Pongrácz Sán­dor, kir. kir. végrehajtó. O­F 902 Árverés. Pk. VII. 646135/1933. szám. Dr. Lukács Kor­nél ügyvéd által képviselt Szögyén Tibor javára 300­0 és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­­ponti kir. járásbíróság 431303/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 22. ala­pján lefoglalt és 4.100 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tat­ók javára is. ha ,kielégítési joguk­­ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban­ nincs, annak végre­hajtást Szenvedőnél Budapesten, X. kerület, Kozma­ utca 5. szám alatti sírkeraktárban leendő megtartására ha­táridőül 1934. évi február hó 1. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt különféle­­síremlék, sirkeret és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetileg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál, alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pont­on felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy tized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi január hó 9. napján. Gombos Ernő, kir. bír. végrehajtó. O­E 897 Árverés. Pk. X. 636749/1933. szám. Dr. Mandorff Emil ügyvéd által képviselt Németh István és Zsíros Sámdorné javára 1.705 pengő 74 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 314702/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 5. .napján lefoglalt és 5.190 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. törvénycikk 20. szakasza alapján 636747/1933. szám. Dr. Bán Jenő ügyvéd által képviselt Royal Exhang® Assurance javára 121 pengő 80 fillér és járulékai erejéig s más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Andrássy­­út 25. szám, II. emelet 12. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidejű, 1934. évi február hó 6. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ebédlőberendezés, pianínó, festmények, könyv­szekrény, könyvek, bőrgarnitúra, íróasztal, szobrok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron­­árul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem f­el fogom­­adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1931. évi január hó 12. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 898 Árverés, 927/1933. vh. szám. Dr. Heinrich Antal ügy­véd által képviselt Salgótarjáni Kő­szénbánya Rt. és má­sok javára 10.000 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a szolnoki kir. törvényszék 1933. évi 46. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. .évi december hó 6. napján le- és felülfoglalt és 16.967 pengőre becsült ingó­ságokra a kunszentmártoni kir. járásbíróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Kunszentmárton kü­lhatárában a Gőztéglagyárnál leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 26. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt égetett téglaanyagok, tetőcserepek, szám­lódeszkák, nyers cserép- és tégla­anyagok s egyéb ingóságokat a legtöb­et ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kunszentmárton, 1934. évi ja­nuár hó 17. napján. Szőllőssy Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 890 Árverés. Pk. X. 893772/1932. szám. Dr. Vikár Géza ügyvéd által képviselt Zipernowszky Károly és dr. V­ikár Gézáné javára 875 pengő 14 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 310495. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1932. évi augusztus hó 27. napján lefoglalt és 1.400 pengőre becsült ingóságokra az árverést elren­delőm végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VI. kerület, Podmanniczky-utca 49. szám, II. emelet 17. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 1. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, skredenc, előszoba­­szekrény, festmények, csillár, jégszekrény és egyéb in­góságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi január h­ó 10. napján. Dr. Issekutz Viktor, I kir. kir. végrehajtó. O F 812 Árverés. Pk. VII. 640633. szám. Dr. Vadász Rudolf ügyvéd által képviselt Kálmán és Társa javára 161 , 61 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 427368. számú el­rendelő és Pk. VII. 640033. szám­i kiküldő végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi november hó 7. napján elefogyilt és 5.800 pengőre becsült ingóságokra az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, VII. kerület, Hungária­ körút 201. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 21. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, Tömöri szobor, Pósa Lajos snellszobra, Szerb költő félig kész szobor és egyéb in­góságokat el fogom­ adni. Budapest, 1934. évi január hó 18. napján. Lengyel Aurél, kir. bírósági végrehajtó. O­E .881 Árverés. Pk. V. 750796/1931. szám. Dr. Lenkei Gyula ügyvéd által képviselt Duna Általános Biztositó Rt. ja­vára 631 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 336887/1930. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 5-én lefoglalt és 1.029 pengőre becsült ingóságokra az árverést elren­delte, annak végrehajtási szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Hernád­ utca 7. házsz., I. emelet 9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 5. napjának délutáni fél 5 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, festmények és egyéb­ ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi január hó 18. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. vég­rehajtó. O­F 880 Árverés. Pk. X. 686685/1930. szám. Dr. Leopold Ele­mér ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. javára 3.968 pengő 50 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 47887/2. 1930. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 3-án lefoglalt és 14.280 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Mária Valéria­ utca 3. ház­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 7. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, dísztárgyak, fest­mények, szőnyeg, autó, varrógép, csillár s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Budapest, 1934. évi január hó 23. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 879 Árverés. 282/1933. vh. szám. Dr. Morvai Béla buda­pesti ügyvéd által képviselt Hofherr-Schwantz—Clayton- Shullleworth Művek III. javára 1.803 pengő 36 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 427318. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 23-án lefoglalt és 7.200, pengőre becsült ingóságokra az árverés elren­deltetvén, végrehajtást szenvedők lakásán Szárföldön leendő megtartására határidőül 1934. évi február hó 7. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt egy szivógázmotor, egy ponyva, daráló, kövekkel, alkai részek­kel, emelődaru, szijjak, hévér, men­tőszek­rény, cséplőgép, daráló gépet s egyéb ingó­ságokat el fogom adni. Kapuvár, 1934. évi fai­uár hó 20. napján. Kiss Benedek, ikir. kir. végrehajtó. O­F 878 Egyes szám ára SO fillér.

Next