Budapesti Közlöny, 1934. március (68. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

Budapest, 1934 48. szám. Csütörtök, március 1. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. j Kiadóhivatal: Budapest, I ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64.­­ Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 16—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért ,is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó­­ és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ..................... . 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint....................14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi honvédelmi miniszter elő­terjesztésére megengedem, hogy dr. Grósz Emil magyar királyi udvari tanácsos, egyetemi nyil­vános rendes tanárnak a honvéd orvosi tiszti­kar továbbképzése körül szerzett kiváló érde­meiért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1934. évi január hó 23. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Huszti József budapesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemi nyilvános rendes tanárt a szegedi állami Középiskolai Tanár­vizsgáló Bizottságban viselt elnöki tiszte alól saját kérelmére felmentette és dr. Mészöly Gedeon m. kir. Ferenc József tudományegye­temi nyilvános rendes tanárt az 1930/31. tan­évtől számítandó ötéves időszak hátralévő részére a szegedi állami Középiskolai Tanár­­vizsgáló Bizottság elnökévé kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter 1934. évi 38.387. számú rendelete az állami olcsó ruházati akcióra megállapított forgalmi adóváltság-kedvezmény hatályon kívül helyezéséről. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter az állami olcsó ruházati akciót az 1934. évi már­cius hó 1-jével lezárta, miért is az állami olcsó ruházati akció keretében forgalomba kerülő áruknak a felemelt forgalmi adóváltság alól való mentesítése tárgyában kiadott 1933. évi 152.455 számú rendeletet (megjelent a Buda­pesti Közlöny 1933. évi november hó 5-iki 251. számában) az 1934. évi március hó 1. napjával hatályon kívül helyezem. Az 1933. évi 152.455. számú rendeletben megállapított kedvezmény még az 1934. évi március hó 1. után is megilleti a rendeletben körülírt azokat az árukat, amelyeknek elő­állítására a rendelések az 1934. évi február hó 28. napjáig bezárólag az előállítókhoz beérkez­tek és az elkészített áruk átvétele az 1934. évi március hó 31-ig bezárólag megtörténik. Budapest, 1934. évi február h­ó 28-án. A miniszter helyett : Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 1934. évi 38.651. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­­űzési és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rende­lem : 1. §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amenny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre 1934. évi február havában nyílt meg, továbbá az 1934. évi március havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kul­csok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers­ bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámí­tási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és meg­fordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyez­tetnek, minden egyes esetben a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1934. évi február hó 27-én. A miniszter helyett : Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 104.047/1934. IX. 5. számú rendelete a díjkedvezményes távbeszélő előfizetők névsérelme tárgyában. „A múlt évi október hó 26-án kelt 86.546. 1933. X. 5. számú rendelettel (Távbeszélő­üzleti Szabályzat 24. §. 829. Pótlék) a nyug­díjas tisztviselőknek, katonatiszteknek stb. engedélyezett 50% -os alap, illetőleg előfizetési díjkedvezmény az arra igényt nyújtó állással függ össze. Ebből önként következik, hogy a díjkedvezményes előfizetőt a távbeszélő név­sorba csak hivatali állásának megnevezésével, esetleg anélkül, vagy „lakás“ szóval kibővítve lehet felvenni. Ha a díjkedvezményes előfizető­nek magánfoglalkozása is volna, magánfoglal­kozását a névsorba nem lehet, felvenni és ha az előfizető mégis ennek felvételét is kívánja, a díjkedvezményt azonnal meg kell szüntetni. Budapest, 1934. évi február hó 23-án. A mű­viszter rendeletéből : Csatth Béla s. k. pof­tafőigazgató. A m. kir. belügyminiszter a „Linum-Taussig Sportclub“ (Győr) alapszabályait 142.436/1933. B. M. VIII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Budai Szr. Nőegylet“ (Budapest) módosított alapszabá­lyait 146.675/1933. B. M. VIII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Paksi Sport Egylet“ (Tolna vármegye) alapszabályait 175.744/1934. B. M. VIII. a. szám alatt látta­mozta. M. 5/1934. szám. Hirdetmény. A m. kir. belügyminiszter urnak 193.347. 1934. IX. b. számú rendelete alapján a buda­pesti m. kir. állami mechanikai és elektromos­­ipari szakiskolán (Tavaszmező­ u. 15.) mozgó­fénykép gépkezelői szaktanfolyam nyílik meg. 2­ §­ Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font . . . fta a 17.62 „ 100 U. S. A. dollár ,a * 344.46 „ 100 francia frank . . 22.30 „ 100 svájci frank . .« H a 110.70 „ 100 cseh korona . .■ ■ « 15.46 „ 100 dinár , 7.80 „ 100 belga . 79.16 „ 100 hollandi forint ,a a 231.12 „ 100 lei . .a • 3.42 „ 100 canadai dollár ,■ ■ 349.30 „ 100 zloty • • • •m a a 64.69 „ 100 osztrák schilling ,a N V 78.70 „ 100 német márka . .. • 135.70 „ 100 lira . « • B 29.90 „ 100 dán korona . ,a % 77.90 „ 100 leva • • • » 4.— „ 100 norvég korona ,a 9 88.30 ., 100 svéd korona . , 90.65 „ 3. §. Váltók(Devizák) árfolyama : Amsterdama ra»a ■ e 231.30 P Kopenh­ága • naha » 78.10 „ Oslo . . . 88.50 „ London . . 17.62 „ New-York ,« Nisa a348.46 „ Paris . . . 22.33 „ Zürich . . 110.80 „ Prága . . 15.87 „ Belgrád . , 7.80 „ Brüssel . . 79.26 „ Bukarest « p. a a Na a■ 3.41 „ Sofia . . irt a * Ka ■ 4.12 „ Stockholm . M irt b irt« « R 90.85 „ Varsó , ,a vasR V a 64.80 „ Berlin , , K N R írta * 135.80 Milánó « ,9 a w 30.— „ Egyes szám ára 10 fillér. 4­ §­

Next