Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. március (68. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám értesítője

Budapest, 1934. 48. szám. Csütörtök, március 1. A „BUDAPESTI K­ÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIV A T A L O S P É R TE SZ T Ö“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 700782/1934. és 628315/1933. szám. Dr. Bendl Alajos ügyvéd javára 813 pengő és járulékai és dr. Hőnyi Béla ügyvéd által képviselt Löwy Dávid és Fia javára 70 pengő és járulékai 813­­+ 70 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 21263., 336685/1933. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 9. napján és 1933. évi július hó 17. napján lefoglalt és 333 + 450 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Déry­ utca 6. szám, II. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1934. évi március h­ó 7. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, garnitúra, előszobaszekrény, könyvszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi február hó 15. napján. Kirchner Béla, kir. bír. végrehajtó. O 1436 Árverés. Pk. 1176/1933. szám. Dr. Malavovszky Béla ügyvéd által képviselt özv. Bay Györgyné javára 2214 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a vá­­sárosnaményi királyi járásbíróság 1933. évi Pk. 1176. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi február hó 14. napján lefoglalt és 4920 pengőre becsült ingóságokra a vásárosnajményi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapjául a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtási szenvedő lakásán, üzletében Fejércsén, március hó 5 - én 11 óra, Beregsurányban­ leendő megtartására határidőül 1934. évi március h­ó 5. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bi­róilag lefoglalt bútorok és gazdasági felszerelések s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Vásárosnam­ény, 1934. évi február hó 3. napján. Bencze József, kir. bír. végrehajtó. O 1450 Árverés. 246/1933. vht. szám. Dr. Pártos Gyula ügy­véd által képviselt Magyar Általános Hitelbank Rt. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő elleti 2500 a. pee­gő tőke, 1932. évi augusztus hó 4. napjától járó Ha­lkamara, 140 pengő 64 fillér eddig és ezúttal már biróilag megállapított költségek és a még felmerülő költségek iránti ügyében a paksi kir. járásbíróság 1932. évi 2583. számú végzésével lefoglalt és 1131 pengőre be­csült ingókra az árverés elrendeltetvén, az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján az összes foglaltatok javára meg lesz tartva, hacsak ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs. Az árverésnek Györkönyben leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 5. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt ujbor,­­20 méter mázsa búza, 7 darab hízósertés, stb. a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, el fognak adatni azzal a megjegyzéssel, hogy az 5.610/1931. I. M. szám­ú rendelet alapján a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron nem lehet eladni. Elsőbbségi bejelentést tenni akarók felhivatnak, hogy elsőbbségi bejelentésüket az árverés megkezdéséig alul­írott kir. bírósági végrehajtónál szóval vagy írásban tegyék meg. Paks, 1934. évi február hó 6. napján. Feördeős I Gy­ula, kir. bír. végrehajtó. O 1445 Árverés, 21/1934. vh. szám. Dr. Schleiffer Sándor szombathelyi ügyvéd által képviselt Hoffmann Ernő javára 250 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig (ha időközben részletfizetés történt, annak betudásával) a szombathelyi kir. járásbíróság 43/1934. számú jegyző­könyvében 1934. évi január hó 20. napján le- és felül­foglalt és 18140 pengőre becsült ingóságokra az árverést kitűzöm és azt Iván községben, végrehajtást szenvedő lakásán és folytatólag malmában 1934. évi március hó 27. (huszonhét) napján délután 3 (három) órakor,­ami­kor a lefoglalt 60 cv rozs, cséplőgép, tehenek s egyéb ingóságokat a becsár kétharmada fölött a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni. Csepreg, 1934. évi február hó 15. napján. Mezei Zsig­­mond, kir. kir. végrehajtó. O 1118 Árverés. 103/1934. vb. szám. Az ed­elén­yi királyi járás­bíróságnak P. 316/1930. számú végzése folytán Felső­­magyarországi Olaj és Vegyiipari Rt. javára 932 pengő tőke és járulékai erejéig felülfoglalt és összesen 6060 pengőre becsült ingókat és pedig­­ élő és holt gazdasági felszerelés a végrehajtást szenvedőnek Ormospusztán levő gazdaságában 1934. évi március hó 19. napján dél­után 1 órakor megtartandó bírói árverésen eladom. Edelény, 1934. évi február hó. Dr. Nábráczky Hajós Béla, kir. kir. végrehajtó. O 1441 Árverés. Pk. I. 73827/1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi királyi járásbíróság 436543. 1930. szám­i végzésével dr. Rose Henriik budapesti ügy­véd által képviselt Budapest Székesfővárosi Községi Ta­karékpénztár IH. végrehajtató javára végrehajtást szen­vedő ellen 200 pengő követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 2470 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, 111. kerület, Zsigmond­­utca 49. szám, H. emelet 2. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1934. évi március hó 10. (tíz) nap­jának délelőtti 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, pianinót, rádiót, festményeket, garnitúrát, szőnyegeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem —­ fogom eladni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig­­nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934 évi február idó 12. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O 1437 Árverés. 266/2. 1933. vill. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 : LX. t.-c. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy a balassagyarmati kir. törvényszék 1932. évi P. 2181. számú végzése alapján dr. Kovács Lajos ügyvéd által képviselt Nógrád- és Hontvármegyei Kör­zeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet, mint az O. K. NI. tagja végrehajtató javára 9188 pengő tőke, ennek 1932. évi október hó 1. napjától járó kamata és 755,82 pengő megállapított költség erejéig 1933. évi ju­nius hó 23. napján foganatositott kielégítési végrehajtáskor le- és felülfoglalt és 14.070 pengőre becsült és a vht. 514/1931. és 762/1932. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 1., 4., (1—7) 11—28., 33—34., illetve 1—4., 6—16., 19—23. és 25—27. tételek alatt összeírt s a 14000/1933. M. E. sz. rendelet 9. §-ának 1. bekezdése értelmében nélkülöz­hető lakásberendezést Felsőperényben, végrehajtást szenvedő lakásán 1934. évi március hó 14. napján dél­előtt 10 órakor bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek eladom. Rétság, 1934­ . évi február hó 21. napján. Pintér Ignác, kir. kir. végrehajtó. O 1438 Árverés. 107/1934. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi királyi járás­bíróság 1932. évi 133884. szám­i végzése következtében dr. Sarudy István budapesti ügyvéd által kes­­élt S. A. Bernochi cég javára 366 dollár 84 cent — 2000.— pengő és járulékai erejéig 1933. évi november hó 22. napján foganatosib­b kielégítési végrehajtás útján lefoglalt és 1185 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. : házi­­bútorok, szőnyeg, függönyök, villanylámpák, grantmo­­ton, puskák, pénzszekrény, rádió, tükrök és egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Az­ árverés a többi fog­laltatt ok javára is elrendeltetik, amennyiben követelésük még fennáll. Ezen árverésnek a szentendrei királyi járásbíróság 1933. évi Pk. 4445. számú végzése folytán 2000 pengő tőkekövetelés, ennek 1931. évi december hó 31. napjá­tól járó 5 százalék kamatai és eddig összesen 255,02 pengőben biróilag már megállapított s a még felmerü­lendő költségek erejéig Szentendrén, Budai­ ut 28. szám alatt leendő foganatosítására 1934. évi március hó 6. napjának délutáni 3 órája határidőül kitű­zelték és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 1­8. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron plus 1 is elfognak adatná, de nem adhatók el a becsár kétharmadánál ala­­csonyabb összegért, a végrehajtást szenvedő hozzájáru­lása nélkül. Elsőbbségi igénylők ezen igényüket legkésőbb az árverés megkezdéséig bejelenteni tartoznak. Az árverés csa­k akkor lesz foganatosítva, ha bármelyik fél, leg­később az árverést megelőző utolsó előtti köznapon be­jelenti, hogy megtartását kívánja s ebben az esetben az árverés akkor is meg lesz tartva, ha a kívánságot elő­terjesztő fél nincs jelen. (1930. évi XXXIV. t.-c. 72. q.) Ha a végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, az árverés az érdekeltek közbenjárása nélkül is meg lesz tartva, ha minden végrehajtató és végrehajtást szenvedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. (1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §.) Szentendre, 1934. évi február hó 14. napján. Dr. Boér Kálmán h. Gillemot Ödön, királyi bírósági végrehajtó. O­F 1734 Árverés. Pk. V. 642835/1933. szám. Dr. Meller Viktor ügyvéd javára 185 pengő 62 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíró­ság 313684/1933. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi november hó 2­1. napján lefoglalt és 1930 p pengőre, 1933. évi december hó 18. napján lefoglalt és 1370 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­­bíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 904577. 1932. sz. dr. Huber László ügyvéd által képviselt Gra­­nitzer Árpád javára 30 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltalak javára is, ha kielégítési joguk mai is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtás­a szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Fálk Miksa­ utca 13. szám, I. emelet 1. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi március hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik kii, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, rádió, grammofon, nippek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi január hó 22. napján, Dr. Ladányi Lajos, kir. bír. végrehajtó. O­F 1726 Árverés. Pk. VII. 883244/1932. szám. Dr. Wiener Jó­zsef ügyvéd által képviselt Hoffmann Viktor és fia ja­vára 226 pengő 50 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 44532. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi június hó 22. napján lefoglalt és 2060 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesteil, V. ker., Vadász-utca 15. szám alatt és folytatólag VI. ker., Bajnok-utca 4/b. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi március 1­ó 9. napjá­nak délutáni fél­­ óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt deszkák, gerendák, riglik, pala és egyéb ingó­ságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi február hó 10. napján. Gombos Ernő, királyi bírósági végrehajtó. O­F 1713 Egyes szám­ára fillér.

Next