Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. április (68. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám értesítője

Budapest, 1934. 73. szám. Vasárnap, április 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A­„BU­D­A­PEST­I K­Ö­ZLÖ­N­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben i T ....................■■■ ... .1­­.­­ — ■ közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 639900/1933. szám. Dr. Sauer Zoltán (L. Horthy Miklós­ ut 8. szám) ügyvéd által képviselt Sziksz Színházi és Irodalmi kulurszövet­kezet javára 10 pengő hét fillér és járulékai erejéig­ végrehajtást szen­vedőtől 1933. évi október hó 31. napján lefoglalt és 2403 pengőre becsült Ingóságokra az árverésinek Buda­pesten, V. kerület, Klotild­ utca 22. szám, földszint 3. ajtószám alatt leendő megtartására­­határidőül 1934. évi április lh­ó 5. napjának délutáni egynegyed 2 óráját tű­zöm­­ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, szőnyegek, bőrfotelek, pohárszék , egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1­934. évi március hó 1. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O . 2555 Árverés. Pk. IX. 706461/1934. szám. Dr. Müller Győző ügyvéd által képviselt dr. Szék­ely­hidy Ferenc javára 7100 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kár. járásbíróság 20. P. 40992/1933. szám­i vég­zéssel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1934. évi február hó 24. napján lefoglalt és 5800 pengőre be­csült ingóságokra az árverést a­­V. P. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, 50. kerület, Markó­ utca 25. szám, alagsorban (leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 19. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingó­ságokat u. m­. különböző bélyegeket, (bélyeggél, bé­lyegzetten) emlék,bélyeg-sorozatokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, a bejelentő fél távollét­ében is, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Meg­jegyzem, hogy ezen árverés a Vik­t. 20. §-a értelmében­­— amennyiben a törvény kivételt nem tesz —­ a többi megnevezett végrehajtatok kielégítésére is elrendeltnek tekintendő és azok bejelentésére is megtartható. Buda­pest, 1934. évi március hó 26. napján. Páll Lajos, ker. bír. végrehajtó, O­F 2551 Árverés. Pk. IX.­­315521/1931. sz. Dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum OH Comp. Bt. javára 154 P 52 t követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 281560/1929. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1930. évi március hó 14-én lefoglalt és 3270 pengőre becsült ingóságokra az árverést a V. P. 102. §-a alapján ezennel elrendelem és annak Budapesten, VII., Akácfa­ utca 59., II. 11. szám alatt leendő megtartására határidőül 1954. évi április hó 9. napjának délutáni fl óráját tűzöm ki azzal, hogy az árverés alá kerülő ingóságokat, úgymint: szemes tengerit, teherautót (Chevrolet) a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében el fogom adni. Budapest, 1934. évi március hó 1i. napján. Páll Lajos, kir. kir. végrehajtó.,­­­i­­ I­OF 2547 Árverés. iPk. X. 643622/1933. szám. Dr. Rad­vány Manó ügyvéd által képviselt Dénes László javára 3185 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 315654. szám­i vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi december hó I. napján le­foglalt és 1913 spengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XI­I. l.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő­­más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az­ esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény-kereset folyamatban nincs végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. kerület, Rottenbiller­ utca 32. szám, I. emeleten leendő megtartására határidőül 1931. évi április hó 5. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora,­­lakás, berendezés, írógép, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul­­is —­ de a kikiállási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. K. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi március hó 10. napján. Vén­is­s Béla, kir. kir. végrehajtó.­­ O­F 2557 Árverés. Pk. V. 643118/1933. szám. Ifjabb dr. Vajda Jenő ügyvéd által képviselt Révész Ernő és társa­­javára 39 pengő 14 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1933. évi 2285. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi november hó 27. napján lefoglalt és 2387 pengő beesérté­kű­ ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak­­az 1908. évi XLI. t.-c. 20.­­§-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből i ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll é­s ha ellenük­­halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs végrehajtási szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VII. kerület, József­ körút 13. szám alatti üz­­l­etben leendő megtorlására határidőü­l 1934. évi április hó 4. napjának délutáni 3 órája­­tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, drogéria cikkek, üzleti be­rendezés s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem f­el fogom adni.­­ ! Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. K. számú renddel értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi február hó 24. napján, inr. Ladányi Lajos. kir. kir. i végrehajtó.­­ O­F 2549 Árverés. Pk. VII. 645562/1933. szám. Dr. Lindner Osz­kár ügyvéd által­­képviselt Vacuum pH Company Rt. bej. cég javára 768 pengő 30 fillér l és több követelés és járulékai erejéig a­­budapesti­­központi kir. járásbíró­ság 1933. évi 323538. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 48. napján lefoglalt és 2759 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Podm­aniczky­ u. 59. sz. alatti utcai­­üzletben leendő meg­tartására határidőül 1934. tává április bő 9. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, íróasztal, írógép, pénzszekrény, csiszoló­­korongok s egyéb ingóságokat el fogom adni. Buda­pest, 1934. évi március hó 16. napján. D­r. Issekusz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 2548 Árverés: 1523/1933. vht. szám. Dr. Leopold Elemér ügyvéd által képviselt Shell Kőolaj Rt. kérelmére és javára 2199 pengő követelés és járulékai erejéig a nagy­­kátai kir. járásbíróság 1933. évi Pk. 3448. szám­i vég­zésével elrendelt kielégítést végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől lefoglalt és 12.156 pengő becsértékű ingóságokra végrehajtást szenvedő­­lakásán, üzletében, a hátralékos 1659 pengő 80 fillér erejéig, Tápióságon leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 6. na­p­jának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt tehenek, bikák, ökrök, lovak és bor s egyéb ingóságokat el fogom adni. Nagyhuta, 1934. évi március hó 6. napján. Dobsa János, kir. kir. végrehajtó. O­V 2533 Árverés. Pk. V. 639981/1933. szám. Dr. Józsa Géza ügyvéd által képviselt Állmaim Rezső javára 152 al.­­ 30 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi­­járásbíróság 210651/1933. számú végzésével elrendelt ,kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi október hó 31. napján lefoglalt és 2640 pengőre becsült ingóságokra az árve­rést elrendelte, annak dr. Zilahy István ügyvéd által képviselt Stark László és társa javára 386 pengő,65 fi­), erejéig, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Röppentyű­ utca 10. szám alatt leendő megtar­­tására határidőül 1934. évi április hó 3. napjának dél­utáni egynegyed 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lovak, kocsi, tehén, autó és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi március hó 3. napján. D­r. Dobrev Ede, királyi bírósági végre­hajtó.­­ I­D­­F 2537 Árverés. Pk. VII. 645562/1933. szám. Dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Company Bt. bej. cég javára 768 , 30 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíró­ság 1933. évi 323538. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 193­1. évi december hó 18. napján lefoglalt és 2759 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak dr. Hibáry Géza ügyvéd által képviselt Metallhüllenwerke Schaefer stb. javára 896.39 pengő erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Podtuaniczky utca 59. szám alatti utcai üzletben leendő megtartására ha­táridőül 1934. évi április hó 9. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, k­ószlal, írógép, pétizszekrény, csiszoló korongok és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi március hó 16. napján. Dr. Issekutz Viktor, királyi bírósági végrehajtó.­­ * CF 2536 Árverés. Pk. X. 616728/1933. sz. Dr. Schilling Endre ügyvéd által képviselt Weisz Péter javára 580 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi­­királyi járásbíróság 1932. évi 403078. számu­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi április hó 21. napján lefoglalt és 23.276 pengő becsértékű ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. kerület, Pannónia-u. 54. szám, földszinti üzlet és folytatólag V. kerület, Pannónia-u. 54. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi április hó 4. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, gyári gépek, villanymotorok, írógép, számológép, szőnyeg és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi március hó 8. napján. Dr. Janits Károly, királyi bíró­sági végrehajtó. O­F 2535 Árverés. Pk. VII. 702760 1934. szám. Dr. Hamvai Sán­dor ügyvéd által képviselt Berkovics Lajos javára hátr. 20­­lengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1933. évi 219247. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­haj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január h­ó 23. napján lefoglalt és 1353 pengőre becsült­­ingósá­gokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, V. kerület, Lipót­ körut 4. szám alatti utcai üzlethelyiségben teendő megtartá­sára 1934. évi április hó 4. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, cipőárukat el fogom­ adni. Budapest, 1931. évi március hó 6. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. I­O F 2534 Árverés. Pk. 1.3915/1933. szám. Adriai Bizt. Társaság végrehajtató javára (képviseli dr. Frieder Márk buda­pesti ügyvéd) 6392 pengő 41 fillér követelés és jár. erejéig 1934. évi április hó 10. napján, délután 3 órakor végrehajtást szenvedőnek Gázló pusztán levő lakásán, gazdaságában a budapesti kir. járásbíróság 16. P. 30131. 1932. szám­i végzésével elrendelt végrehajtás során le­foglalt és 30.139 pengő becsértékü bútorok, vörös szalon berendezés,­ szőnyegek, csillárok, sertések, termények, gazdasági gépek, eszközök, lovak, ökrök, traktor fel­szereléssel és egyéb ingók biróilag elárverezh­etiek. Kaposvár, 1934. évi március hó 16. napján. Teutsch Gusztáv, kir. kir. végrehajtó. O­F 2532 Árverés. 478/1933. vht. szám. Dr. Spitzer József ügy­véd által­­képviselt Duller és Lever Zrt. javára 49 pengő 10 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a gyulai kir. járásbíróság 1933. évi 2867. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 26. napján felülfog­­lalt és 8650 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán Gyulán leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 9. napjának déli 12 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt butorok, zongora s egyéb ingóságokat el fogom adni. Gyula, 1934. évi március hó 8. napján. Becsy Sándor, kir. bír. végrehajtó. O­F 2531 Árverés: 2609/1934. vht. szám. Dr. Tyroler Oszkárt ügyvéd által képviselt Neuländer Andor javára 530 P, és járulékai erejéig 1933. évi szeptember hó 20. napján foganatos­­lott kielégítési végrehajtás útján felül foglalt és 5666 pengőre becsült következő ingóságok, u. m. : házi butorok, rádió, termények nyilvános árverésen Nyirbérleken, a Leltti lányán leendő megtartására 1934. évi április hó 4. napjának délelőtti 10 óráját határidőül, kitűzőin és az említett ingóságok el fognak adatni. Nyír­bátor, 1934. évi március hó 3. napján. Oláh Miklós, kir. kir. végrehajtó. O­F 2530­ 4 számi ára 20 fillér­.

Next