Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. április (68. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1934 április 1. Árverés. 128., 129—126/1934. szám. Dr. Gálos Rudolf ügy­véd által képviselt ifj. Dancziger József sáros­pataki lakos végrehajtó(k) javára sárospataki lakos végrehajtást szenvedő (k) ellett­­100­­+ 500 spengő tőke és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időköz­ben részfizetés történt, annak beszámításával, a sáros­pataki kir. járásbíróság P. 2516/2., 910. és 940/2. 1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán a végrehajtást szenvedő(k) től 1933. évi július hó é­­s május hó .10. napján le- és felülfoglalt és 9614.32 pengőre becsült ingóságokra a sárospataki kir. járás­bíróság Pk. 2731. és 2006/1933. számú végzésével , az árverés elrendeltetvén, annak 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett árverést kérő : Ugyanazon ügyvéd által képviselt ugyanannak javára 1360 pengő tőke után a fennálló hátralékos járulékok erejéig, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, először végrehajtást szenvedők laká­sán, folytatólag Moskovits Ignáczné-féle husláczi pincé­ben és azután a Rákóczi­ utca 59. szám alatti pincében Sárospatakon leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 17. és következő alapjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnye­geket, festményeket, függönyöket, kézimunkákat, írógé­pet stb. különféle palaczkozott és hordós szamorodni, usszu, asztali és kóser borokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén az 5610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében két­harmad értékben el fogom adni. Sárospatak, 1934. évi március hó 24. napján. Hazay Béla, kir. kir. végrehajtó. O 2253 Árverés. Pk. V. 643118/1933. szám. Ifj. dr. Vajda Jenő Ügyvéd által képviselt Révész Ernő és Társa javára 39 pengő 14 fillér löké­se több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1933. évi 2285. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi november hó 27. napján lefoglalt , 2387 pengőre becsült ingósá­gokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VIIi. kerület, József­ körüt 13. szám alatti üzletben leendő megtartá­sára határidőül 1934. évi április hó 4. napjának dél­utáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, drogériacikkeit, üzleti berendezés és egyéb in­góságokat el fogom adni. Pk. V. 625450/1933. sz. dr. Deutsch Albert ügyvéd által képviselt Lustig J. Imre javára 60 pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1934. évi február hó 24. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 2566 Árverés. 669/1932. végrh. szám. A nagykállói m. kir. járásbíróságnak 1933. évi Pk. 1936. számú végzése foly­tán közhírré teszem, miszerint dr. Szánthó­ Sándor ügyvéd által képviselt Bozsejovszky Mária végrehajtató javára 120 , meg 240 pengő föké, ennek végrehajtás szerinti kamatai és járulékai erejéig 1932. évi november hó 4. napján bíróilag lefoglalt és 1350 pengőre becsült termények, sertések stb-ből álló ingóságok, — a már teljesített fizetések betudásával — 1934. évi április hó 9. (kilenc) napján déli 12 órakor kezdetét veendő és Balkány község határában az Aba pusztán adós tanyá­ján megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő­nek azonnali készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fognak adótni, de a kikiáltási ár két­harmadánál alább nem. Nagykálló, 1934. évi március hó 6. napján. Lévy Elemér, királyi bírósági végrehajtó. O 2264 Árverés. 119/1933. végrh. szám A nagykállói m­. kir. járásbíróságnak 1932. Pk. 5444. számú végzése folytán közhírré teszem, miszerint dr. Szánthó Sándor ügyvéd által képviselt Bozsejovszky Mária végrehajtató javára 815 , 40 fillér tőke, ennek végrehajtás szerinti kamatai és járulékai erejéig 1931. évi július hó 16. napjáig bíróilag lefoglalt és 7955 pengőre becsült ler­hények, sertések, lovak stb ből álló ingóságok, m­a már telje­sített fizetések betudásával — 1934. évi április hó 9. (kilenc) napján délelőtt 11 órakor kezdetét veendő és Balkány község határában az Aba-pusztán, majd foly­tatólag Balkány községben ifj. Pásztor lakásán meg­tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fognak adótni, de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alább nem. Nagykálló, 1934. évi március hó 6. nap­ján. Lévy Elemér, kir. kir. végrehajtó. O 2263 Árverés. Pk. X. 783640/41. 1931. szám. Dr. Gombos Aladár ügyvéd által képviselt Kovács Manó javára 150 ’+ 150 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 431290. é­s 432081. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi junius illő 11. napján lefog­lalt és 2140 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Sziget­ u. 25. szám, III. emelet 5. (ös) ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 4. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag­­lefoglalt bútorok, ruhaszekrények, etrüsk, matrac, sodrony, sezlon, ebédlőasztal, képek és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi március bő 6. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 2563 Árverés. Pk. X. 877705/1932. szám. Dr. Gottesmann Lajos ügyvéd által képviselt Grünfeld Miksa javára 140,31 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság P. XIV. 458439/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi május hó 20. napján lefoglalt ,és 1360 .pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, X. kerület, Kőbányai felsőpályaudvari korcsmában leendő ,megtartására határidőül 1934. évi április hó 5. alapjának délutáni 6 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok,­­vendéglői beren­dezési tárgyak, korcsmai asztalok, Thonet székek, süntés asztal, jégszekrény és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi március hó 6. napján. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 2562 Árverés. Pk. X. 646444/1933. szám. Dr. Balanyi Imre ügyvéd által képv. Elseje József jav. 5000 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 28570. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 23. napján lefoglalt és 36.594 pengő becsértékü ingóságokra az árverést elrendelte, annak : Dr. Guttmann L. ügyvéd által kép­viselt Lesteri István jav. 340 pengő és járulékai erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker.,­­Berlini­tér 1. szám" alatt, földsz. üzletben leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 6. napjának d. e. 9 óráját teszöm ki, amikor a biróilag­­lefoglalt bútorok, kávéházi, éttermi és szállodai berendezés és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi március hó 10. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 2565 Árverés. Pk. 8065/1933. szám. Váradi Jánosné javára 113,12 pengő löké és több követelés­e és járulékai erejéig a váci kir. járásbíróság 1932. évi 9085. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december .hó 11. napján lefoglalt és 1755.70 pengőre becsült ingóságokra az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Vácon, Kossuth Lajos­ u. 18. szám alatt leendő ,meg­tartására határidőül 1934. évi április hó 4. napjának délelőtt 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ládák, üzleti berendezés, posztó, szövet, nadrá­gok, kabátok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — kész­pénzfizetés mellett el fogom adni. Vác, 1934. évi ,március hó 8. napján. Reitter József, kir. bírósági végrehajtó. O­F 2584 Árverés. Pk. V. 611101/1933. szám. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Angol Magyar Bank Rt. javára 19.152 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 351892/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évi március hó 17. napján le­foglalt és 22.956 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján : Pk. 626559. szám. Dr. Sommer Alfréd ügyvéd által képviselt I. S. Mayer et Co. javára 602 pengő és járulékai erejéig a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha­­kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Wekerle Sándor­ u. 22. szám, földsz. üzletben leendő megtartására határ­időül 1934. évi április hó 6. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, stb. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi március hó 5. napján. Dr. Papp István, kir. végrehajtó. O­F 2574 Árverés. Pk. IX. 896783/1932. szám. Dr. Frank József ügyvéd által képviselt dr. Tyroler Oszkár javára 494,92 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a debreceni kir. járásbíróság 1932. évi 5526. szám­a végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó­­19. napján lefoglalt és 1894 pengő becs értékű ingóságokra az ár­verés elrendeltetvén, annak a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Petőfi Sándor­ utca 7. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 4. napjának délutáni fél 5 óráját tűzött ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, könyvszekrény, ebédlőszekrény, tálaló, keleti szőnyeg, festmények és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi március hó 6. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 2564 Árverés. Pk. I. 69482. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 232820/1929. számú végzésével dr. Lindner Oszkár ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Company Rt. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen hált. 42,02 pengő és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járu­lékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával é­vhajtást szenvedőnél lefoglalt és 11200 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, de az árverés kitű­zést nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki neon tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, és annak végrehajtást szenvedő lakásán Buda­pesten, II. kerület, Bors­ utca 19. számra ház, II. emelet 7. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést. Árverés. Pk. V. 639981/1933. szám. Dr. Józsa Géza ügyvéd által képviselt Altimánál Rezső javára 152 arany­­pengő 30 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 210651/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933.­­évi október hó 31. napján lefoglalt és 2640 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. l.-cifek ‘20. §-a­­alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha­­kielégítési jogaik ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú i igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőjét Buda­pesten, VI. kerület, Röppentyű­ utca 10. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi április .hó 3. napjá­nak délutáni egynegyed 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lovak, kocsi, teherautomobil és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőinek, készpénz­­fizetés ellenében, esetileg becsáron alul is­­-— de la ki­kiáltási ár kétharmadainál alacsonyabban nem is el fogom adni. I­I 1 Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőin felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi március hó 3. napján. Dr. Dobrev Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 2583 Árverés. Pk. VII. 704215/1934.­­szám. Dr. Schwarz Dezső ügyvéd által képviselt Grünwald István javára 200 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 48428/1933. szám­ú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi február hó 6. napján lefoglalt és 2500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi­­járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-cikk 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig ,és a foglalási jegyzőkönyvből ki­­nemi tűnő más foglalta­tók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény,kereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Thék­ Endre­ utca 6—8. szám alatti gyár­telepen leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 5. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik kd, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, személyautók, karosszéria anyagok, fenti jegyzőkönyv 3—11. t. alatti ingókra és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi március hó 44. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 2582 Árverés. Pk. X. 705037/1931. száza. Dr. Nagy Károly ügyvéd által képviselt Mogutz Margit javára 1357 pengő 31 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1933. évi 131451. számú végzésével elrendelt­­kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi február hó 13. napján lefoglalt és 2030 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-ciikk 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten. VI. kerület, Benczur­ utca 39/a. szám, I. emelet 6. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 5. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik­­ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1931. évi március hó 6. napján. Szabó Sándor, kir. kir. végre­hajtó.­­ OF 2581 szőnyegeket, festményeket, pianinót, g­ramm­o­font, gépkocsit és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek­­készpénzfizetés mellett el fogom adni, még­­akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharmadán alul nem­ adhatók el. Budapest,­­1934. évi február hó 19. napján. Dr. Szilágyi Imre, kir. bír. végrehajtó. O­F 2575 Árverés. Pk. IX. 896783/1932. szám. Dr. Frank József ügyvéd által képviselt dr. Tyroler Oszkár javára 494,92 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a debreceni kir. járásbíróság 1932. évi 5526. szám­a végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1932. évi szeptember hó 19. napján lefoglalt és 1894 pengő becsértékű ingóságokra az árverés felrendelelvén, annak az 1998. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább meg­nevezett foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Petőfi Sándor­ utca 7. szám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi április hó 4. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, könyv­­szekrények, ebédlőszekrény, tálaló, keleti szőnyeg, fest­mények és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek a készpénzfizetés ellenében, el fogom adni. Pk. 610238. 1933. szám. Dr. Tolnay Ernő ügyvéd által képviselt Tornyos Vilmos .javára 30.14 pengő és járulékai. Budapest, 1934. évi március hó 6. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 2585

Next