Budapesti Közlöny, 1934. május (68. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám

Budapest, 1934. Kedd, május 1. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatal­ kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 16—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. — Magánhirdetéseknak egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos­ Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . 1 ar.P 28 f. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint............................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint....................14 , 40 „ Számonkint......................... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Krasánszky Henriknek, a Pest­­vármegyei Dunavölgylecsapoló és Öntöző Tár­sulat igazgató-főmérnökének a hazai mező­­gazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági fő­tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1934. évi április hó 24. ■apján Horthy s. k. Dr. Kállay Miklós s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi­­ miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Németh József nyugalmazott véneki római katholikus elemi iskolai igazgató-tanítónak a népoktatás terén közel egy félszázadon át ki­fejtett buzgó és eredményes munkásságáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1934. évi április hó 26. napján Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Hubermann Broniszláv zeneművésznek a közjótékonyság terén szerzett érdemei el­ismeréséül a magyar vörös kereszt érdem­­keresztjét adományozom. Kelt Kenderesen, 1934. évi április hó 29. napján Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a debreceni magyar királyi Tisza István tudo­mányegyetemen Papp István állami reáliskolai rendes tanár a bölcsészettudományok dokto­rává sub auspiciis Gubernatoris felavattassék. Az ünnepélyes avatáson képviseletemmel a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztert, akadályoztatása esetére dr. Szily Kálmán vallás- és közoktatásügyi minisz­tériumi államtitkárt megbízom. Kelt Budapesten, 1934. évi április hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A m. kir. igazságügy miniszter Hegedűs Gyula volt körjegyző, győri lakost a téti kir. járás­bírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter Pirnitzer Manó szekszárdi lakos, kereskedőnek az önkéntes tűzoltóság megalakításánál és továbbfejleszté­sénél kifejtett igen hasznos és eredményes közreműködéséért és a tűzoltóság iránt tanú­sított áldozatkészségéért miniszteri elismerését nyilvánította. A m. kir. minisztériumnak 1934. évi 3.920. M. E. számú rendelete a magyar-olasz Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez 1932. évi junius hó 23. napján aláírt Pótszerződést Kiegészítő Egyezmény életbeléptetése tárgyában. A Magyar Királyság és Olaszország között Rómában 1934. évi április h­ó 9-én Kiegészítő Egyezmény íratott alá, amely a Magyar Királyság és Olaszország között Rómában 1928. évi július hó 4. napján megkötött és az 1929. évi XX. törvénycikkbe iktatott Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez ugyanott 1932. évi junius hó 23. napján aláirt és a m. kir. minisztériumnak 1932. évi julius hó 20. napján 3.850. M. E. szám alatt kibocsátott rendeletével életbeléptetett (kihirdettetett a Budapesti Közlöny 1932. évi julius hó 21-i 163. számában) Pótszerződést módosítja. A m. kir. minisztérium az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló 1932. évi XX. törvénycikkben kapott felhatalmazás alapján elrendeli, hogy a szóbanforgó Kiegészítő Egyezmény a hozzátartozó okiratokkal együtt az Egyezmény 4. cikke második bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően ideiglenes hatállyal 1934. évi május hó 1. napján lépjen életbe. A Kiegészítő Egyezmény és a hozzátartozó Zárójegyzőkönyv, valamint az ideiglenes életbeléptetésre vonatkozó jegyzékváltás eredeti francia szövege és magyar fordítása a következő : Eredeti francia szöveg : Magyar fordítás : ACCORD COMPLÉMENTAIRE á l’Avenant au Traité de commerce et de navigation hongrois-italien du 4 juillet 1928. signé ä Rome le 23 juin 1932. Les soussignés, dűment autorisés, dans le but de modifier la partié tarifaire du Traité de commerce et de navigation hongrois-italien du 4 juillet 1928, en considération des nouvelles exigences de la situation économique des deux Pays, sont convenus de ce qui suit: ' Art. 1. Les droits conventionnels établis dans l’Annexe A á l’Avenant au Traité de commerce et de navigation italo-hongrois du 4 juillet 1928 KIEGÉSZÍTŐ egyezmény az 1928. évi julius hó 4.-i magyar-olasz Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez Rómában 1932. évi junius hó 23.-án aláírt Pótszerződéshez. A kellően felhatalmazott alulírottak abból a célból, hogy a két ország gazdasági helyzete új kívánalmainak figyelembevételével az 1928. évi július hó 4-én kelt magyar-olasz Kereskedelmi és Hajózási Szerző­désnek tarifális részét megfelelően módosítsák, a következőkben álla­podtak meg : 1. cikk. Az 1928. évi július hó 4-i magyar-olasz Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez 1932. évi junius hó 23-án aláírt Pótszerződés A. Melléklete- Egyes szám ára 10 fillér

Next