Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. május (68. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám értesítője

Budapest, 1934. 97. szám. Kedd, május 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Ék Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * *• A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési jo­guk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő la­kásán Budapesten, VII. ker., Damjanich­ utca 52. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1934. évi május hó 3. napjának délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lakberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 702409/1934. szám. Dr. Kronstein István ügyvéd által képviselt Feuermann Dezső javára 120.84 arany­pengő és járulékai erejéig. Budapest, 1934. évi április hó 4 napján. Knobloch­ József, kir. kir. végrehajtó. O­E 3367 Árverés: 18/1934. vght. szám. Dr. Fuchs Antal ügyvéd által képviselt Sok­ola Ernő javára 80.50 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a gyulai kir. járás­­bíróság 1933. évi 3398. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi januá­ró 23. napján 8.050 pengőre becsült ingóságokra a gyulai kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is* az árverés megtartását elrendelem? de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Gyulán leendő megtartására határidőül 1934. évi május hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, h­a a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Gyula, 1934. évi április hó 4. napján. Becsy Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­E 3363 Árverés. Pk. 3991/1931. szám. Dr. Fésűs József buda­pesti (X., Kőbányai­ u. 31.) ügyvéd által képviselt Hazai Gépkereskedelmi III. javára 9148,92 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvény­szék 1930. évi P. 44772/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 18-án lefoglalt és 10.060 pengőre becsült ingóságokra az adonyi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtorlását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs,­­végre­hajtást szenvedő lakásán Érden, Fő­ u. 353. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi május hó 4. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, lovak, kocsi, zongora, épületkő és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezé­sével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Adony, 1934. évi április hó 11. napján. Bede Jenő, kir. kir. végrehajtó. O­F 3365 Árverés. 5160/1934. vh. szám. A sajószentpéteri kir. járásbíróság Pk. 1278/1933. számai végzése folytán a Magyar Országos Központi Takarékpénztár javára hált. 358­­pengő tőke és járulékai erejéig lefoglalt és összesen 5305 pengőre becsült ingókat és pedig Fiat gyártmányú személyautó, írógép, pénzszekrény, házibutor, zongora, rádió stb. a végrehajtást szenvedőknek Sajószentpéter községben lévő lakásán 1934. évi május hó 7. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó birói árverésen eladom. Sajószentpéter, 1934. évi március hó 26. napján. Tüzér Ervin, kir. kir. végrehajtó. O 3465 Árverés, Pk. 14248/1931. szám. Dr. Vajda Imre szom­bathelyi ügyvéd által képviselt Maullmer Ödön buda­pesti be­jegyzett cég javára 424,10 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a szombathelyi királyi járásbíróság 1931. évi 4449. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus hó 26. napján lefog­lalt és 15670 pengőre becsült ingóságokra a nagy­­kanizsai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó­­hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Morgány pusztán, a fizetett összeg levonásával, csak 324.10­0 tőke és jár. erejéig leendő megtartására határidőül 1934. évi május hó 5. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gazdasági felszerelés, lehe­llek, lovak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik, Nagykanizsa, 1934. évi április hó 3. napján. Elek László, kir kir. végrehajtó. O 3463 Árverés. Pk. IX. 691960/1930. szám. Dr.­ Kény­ Béla ügyvéd által képviselt Seiler Lipótné javára 597.96­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 450211., 452401. száma végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 20. napján lefoglalt és 1550 pengőre beesett ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. alapján a fent megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogiak ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, V. ker., Nádor­ utca 20. szám, III. emelet 36. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934­ . évi május hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ebédlőszekrény, tálaló, vitrin s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi április hó 11. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 3368 Árverés. Pk. V. 703614., 703615/1934. szám. Dr. Kiss Sándor ügyvéd által képviselt Kerekes László és Val­­kóczy János javára 1500 + 1000 pengő és több köve­­telés és járulékai erejéig az I—III. ker. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 31. napján lefoglalt és 2580 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályu igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Aréna­ út 31. szám alatt, a Föld­színházban leendő megtartására határidőül 1934. évi május hó 4. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt vetítőkészülékek, filmszínházi felszerelési tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­­— de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében Csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi április hó 3. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 3362 Árverés. Pk. VII. 642679/1933. szám. Dr. Barta Béla ügyvéd által képviselt Weisz Manfréd acél és fémművei javára 3.505.21 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 16. P. 38826/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1933. évi no­vember hó 23. napján lefoglalt és 4.000 pengőre becsült ingóságokra a nagykanizsai kir.­­biróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. törvénycikk 20. szakasza alapján követelése és já­rulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­ tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapest, VIII. kerület, Víg­ utca 30. számú ház előtt leendő megtartására határidőül 1934. évi május hó 1. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bírós­ág lefoglalt automobil és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kés­zpénz fizet­és mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az­ 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi március hó 26. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O 3495 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. A Pénzintézeti Központ, mint felszámoló közhírré teszi, hogy az Országos Burgonyaközvet­ő Iroda 45.217.30 régi korona,­ a Magyar Olaj- és Zsir­­ipari Központ Rt. 153.021.22 régi korona és a Magyar Pamutközpont Rt. 90.633.67 régi korona könyvszerű­ összegben fennálló folyószámla követelései 1934. évi május hó 3. napján délelőtt 11 órakor a vonatkozó felszámoló tömegek hivatali helyiségében (IV. kerület, Deák Ferenc­ utca 1. szánt, 11. emelet 75.) királyi köz­jegyző közben jöttével nyilvános árverésen el fognak adatni. Az árverési feltételek, a követelésekre vonatkozó iratok és összes egyéb adatok az árverés határnapját megelőző bármely hétköznapon, naponta délelőtt 10—12 óra között, a fent megjelölt hivatali helyiségben meg­tekinthetők. Budapest, 1934. évi április hó 26. napján. Pénzintézeti Központ, mint az Országos Burgonya­­követítő Iroda, a Magyar Olaj- és Zsiripari Központ Rt. és a Magyar Pamutközpont Rt. felszámolója. *0­768 Árverés. Pk. 10994/1934. szám. Dr. Reiser Péter és dr­ Stern József bajai árverést kérő ügyvédek által képviselt I. Bajai Takarékpénztár és II. Hazai Általános Bizt. Rt. és alant felsorolt csatlakozónak javára 1000 + 300 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a bajai kir. járásbíróság 1934. évi 436­—345. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedő (kinél 1934. évi március hó 12. napján le, illetve felülfoglalt és a Pk. 13218/1933. szám­i fog­­lalási jegyzőkönyvben összeírt és 32406 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, vég­rehajtást szenvedő lakásán Baján, Kiscsávolyi plébánián 1934. évi május hó 2. napjának délelőtti háromnegyed 10 órakor és folytatva Mária könnyei tanyáin leendő megtartására 1934. évi május hó 2. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gazdasági gépek, szüretelő edények és egyéb ingóságo­kat eladom. Dr. Schwarcz Arnold ügyvéd által képviselt Hartmann Józsefné ja­várd'k 3000 pengő és járulékai. Baja, 1934. évi április hó 1. napján. Popini László Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 3369 Árverés. Pk. V. 708431/1934. szám. Dr. Szabó Elemér budapesti ügyvéd által képviselt Iparosok Országos Központi Szövetkezete javára 1500 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 13. napján lefoglalt és 3297­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte. Egyes szám ára 120 fillér.

Next