Budapesti Közlöny, 1934. június (68. évfolyam, 122-144. szám)

1934-06-02 / 122. szám

Budapest, 1934. 122. SZEBBI Szombat, Junius 2. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 16—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . 1 ar.P281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint..........................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint...................14 „ 40 „ Számonkint....................... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Hivatalos Értesítő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Huszár Aladárt, Budapest székes­főváros főpolgármesterét ettől az állásától sa­ját kérelmére felmentem és egyúttal megenge­dem, hogy részére odaadó és buzgó szolgálatá­ért újólagos elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1934. évi június hó 2. napján Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fisch­er Ferenc s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére Borvendég Ferencet, Budapest székes­­főváros alpolgármesterét Budapest székes­­főváros főpolgármesterévé kinevezem. Kelt Budapesten, 1934. évi junius hó 2. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fisch­er Ferenc s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére Tóth Dezső a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részére megállapított III. fize­tési csoport jellegével felruházott sátoralja­újhelyi királyi törvényszéki elnököt a királyi itélőbirák és királyi ügyészek részére meg­állapított III. fizetési csoportba, — dr. Tormásy Lambert a királyi itélőbirák és királyi ügyé­szek részére megállapított III. fizetési csoport jellegével felruházott budapesti királyi ítélő­táblás bírót a kecskeméti királyi törvényszék elnökévé a királyi itélőbírák és királyi ügyé­szek részére megállapított III. fizetési cso­portba kinevezem. Kelt Budapesten, 1934. évi május h­ó 29. napján Horthy s. k. Dr. Lázár Andor s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére Törös Andor számvevőségi I. osztályú főtanácsosnak a számvevőségi igazgatói címet és az V. fizetési osztály jellegét adományozom. Kelt Budapesten, 1934. évi május hó 24. napján Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 66.000/1934. VI. 3. szám­i remdelete a szarvasmarhatenyésztő egyesületeknél alkal­mazott tej (gazdasági) ellenőrök biztosítási kötelezettsége tárgyában. Minthogy a szarvasmarha tenyésztő egyesü­leteknél alkalmazott tej (gazdasági) ellenőrök gazdasági alkalmazotti minősége és biztosítási kötelezettsége tekintetében kétségek merültek fel, az 1913: XX. t.-c. 3. §-ában kapott felha­talmazás alapján, — a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértve, —­ a következőket rendelem : A szarvasmarhatenyésztő egyesületeknél al­kalmazott u. n. Tej (gazdasági) ellenőrök, akiknek munkaköre a gazdák tehenészetének tejtermelési szempontból való szakszerű ellen­őrzésében, különösen próbafejésekkel a tej mennyiségének és zsírtartalmának megállapí­tásában, a takarmányfogyasztás számbavéte­lében, a tenyésztési adatok nyilvántartásában, az állatok törzskönyvelésében áll, gazdasági alkalmazottaknak tekintendők és­ mint ilyenek a betegségi és baleseti kötelező biztosításról szóló 1927 : XXI. t.-c.­ és az­ öregség, rokkant­ság, özvegység és árvaság esetére szóló köte­lező biztosításról szóló 1928 : XL. t.-c. hatálya alá nem tartoznak. Viszont a gazdasági munkásbiztosítási tör­vényekben szabályozott balesetbiztosítási köte­lezettség (1913 : XX. t.-c. 2. §-a) alá a szarvas­marhatenyésztő egyesületeknél alkalmazott u. n. tej (gazdasági) ellenőrök csak akkor esnek, ha az 1907 : XLV. t.-c. 1. §-a értelmében gaz­dasági cselédeknek tekintendők vagy gazda­sági munkásokként gazdasági géppel dolgoz­nak. Budapest, 1934. évi május hó 25-én. A miniszter helyett : Dr. Mayer Károly s. k. államtitkár. A m. kir. belügyminiszter az „Alsóörsi Fürdőegyesület“ (Zala vármegye) módosított alapszabályait 179.070/1934. B. M. VIII. a szám alatt láttamozta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a Ma­gyar Ásványolajfinomitógyárak Országos Egyesületének alapszabályait az 1934. évi 32.499/XVIII. szám alatt kelt rendeletével — az 1884. évi XVII. t.-c. 150. §-a alapján — jóváhagyta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m. kir. pénzügyminiszter hozzájárulásával a Liebig Budapesti Textilművek r. t. cég Buda­pesten levő pamutfonó-, fonalfestő- és fehérítő gyára, valamint annak üzemi kibővítései ré­szére engedélyezett, az 1907. évi III. t.-c.-ben meghatározott állami kedvezményeket, melyek az 1931. év folyamoán a Dreher—Haggen­­macher Textilművek r. t. cégre átruháztalak, ezúttal a Dreher—Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőződe r. t.-ra, mint az engedélyes cég jogutódjára 1934. évi január hó 25-étől számítandó érvénnyel és azonos lejárati idővel átruházta. (32.415/1934. XII. b. szám.) A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy a kamara választmánya I. az ügyvédek lajstromába bejegyezte : 1934. évi május hó 15-én dr. László Mihály, IV., Kecskeméti­ utca 13., 1934. évi május hó 22-én dr. Kubinyi Imre, IV., Gerlóczy­ utca 4. (közp. városháza) (átköltözött a pestvidéki ügyvédi kamara területéről), dr. Pintér Gusztáv, II., Medve-utca 19., 1934. évi május hó 25-én dr. Pál István, V., Alkotmány-utca 5., Szebenyi Jenő, XL, Horthy Miklós­ ut 23. (átköltözött a miskolci ügyvédi kamara terüle­téről) ügyvédeket; II. az ügyvédek lajstromából törölte : dr. Teleky Sándor ügyvédet a szegedi ügy­védi kamara területére Vésztőre történt elköl­tözése következtében ; III. elrendelte : dr. Daniel Gábor ügyvéd „Báró“-i címének feltüntetését, dr. Diamant Károly ügyvéd családi nevé­nek Detre-re történő kiigazítását és dr. Óhidi Lajos Árpád ügyvédjelölt elveszett arcképes igazolványának megsemmisítését. Útlevelek és útiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Mantner László Magyarszéken 1867. évben született, ág. h­. ev. vallásu, nős, régiség keres­kedő a budapesti m­. kir. rendőrség főkapitány­sága által 1932. évi augusztus hó 27-én 311.785­—83.534. szám alatt kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1934. évi VI. törvénycikket (a Budapesten 1931. évi november hó 28. napján kelt magyar-lengyel légiforgalmi egyezmény becikkelyezéséről), az 1934. évi VII. törvénycikket (a Buda­pesten 1933. évi január hó 13-án kelt magyar-német légiforgalmi egyezmény becikkelyezéséről), az 1934. évi VIII. törvénycikket (a Magyar Nemzeti Múzeumról), az 1934. évi IX. törvénycikket (az Országos Irodalmi és Művészeti Tanácsról), az 1934. évi X. törvénycikket (a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséről), az 1934. évi XI. törvénycikket (a középiskoláról), az 1934. évi XII. törvénycikket (a Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930: XVIII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosításáról) és az 1934. évi XIII. törvénycikket (az 1927: V. törvénycikk III. fejezetében foglalt — önkormányzati háztartási — rendelkezések hatályának meg­hosszabbításáról) tartalmazó 5. és 6. számai csatolva vannak, szám­ára 16 fillér.

Next