Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. június (68. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám értesítője

~^»5yHPH'fiP,l 'IfH &&&VIf MVtiPtlMffilPKK; «'giyif ai • •< Budapest, IS 34. 122. szám. Szombat, június 2. A „BUDAPESTI K­ÖZLÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. szám­ú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 az.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 3154(1934. vght. szám. Dr. Bordács Miklós ügyvéd által képviselt Kálmán és László budapesti bel. cég javára turkevei lakosok ellen 637 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a mezőtúri királyi járásbíróság 1931. évi P. 4327/7. számú végzésével elrendelt kielégítési (biztosítási) végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 3. napján lefoglalt, felülfoglalt és 9430 pengőre becsült ingóságokra a mezőtúri királyi járásbíróság Pk. II. 6048. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, továbbá a fent meg­nevezett árverést kérőkön kivül az összes foglaltatok javára és a foglalási­­jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, — az árverés megtartását elren­delem, — de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Túrkevén, Árpád-u. 45. szám és folytatva Er­­délyi-u. 142. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 5. napjának délelőtti 9 órá­ja tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, sertés, szarvas­­marhák, pénzszekrény, szőnyegek, könyvek, üzleti be­rendezés, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek — de legalább a becsár kétharmad részéért — kész­­pénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem­ nyilvánít. Mezőtúr, 1934. évi május hó 1. napján. Istvánffy Sándor, kir. kir. végrehajtó. O 4333 Árverés. 110., 2143., 2144., 2206/1934. vght. szám. Dr. Tóth Lajos, kisújszállási ügyvéd által képviselt dr. Stei­ner Oszkár javára 200 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a kisújszál­lási királyi járásbiróság 1932. évi 4961/3. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1933. évi február hó 24. napján lefog­lalt, felülfoglalt és 8.480 pengőre becsült ingóságokra a kisújszállási királyi járásbiróság Pk. 403/38. 1933.­ sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő végrehajtatokat csatlakoztatom, kik az árverés kitűzését direkt kérték : Dr. Horváth Béla ügyvéd által képviselt Dermokémiai Rt. javára 38 , 47 fillér és jár., dr. Fuchs Antal ügyvéd által képviselt Glória Kötszergyár javára 222 pengő és jár., dr. Fuchs Antal ügyvéd által képviselt Glória Köt­szergyár javára 79 pengő 50 fillér és járulékai, továbbá a fent megnevezett árverést kérőkön kívül az összes foglaltatok javára és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, — az árverés megtar­­tását elrendelem, — de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán és gyógyszertárában Kisújszálláson, Kossuth Lajos­ utca 13. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 14. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt és még el nem árverezett : bútorok, képek, könyvek, bekecs, vadászfegyver, national kassza, vas- és gyógyborok, pipere cikkek u. m. : cré­­mek, szappanok, púderok és illatszerek és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár két­harmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kivánságot írásban nem nyilvánít. Kisújszállás, 1934. évi május hó 18. napján. Peiser Leó, kir. kir. végrehajtó. O­F 4284 Árverés. Pk. VII. 711036/1934. szám. Dr. Gervai Jó­zsef ügyvéd által képviselt Cinnel­ I. és Fiai Rt. javára 745 pengő 93 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1933. évi 229973. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi április hó 6. napján lefoglalt és 2712 pengőre becsült ingóságokra a budapesti­­központi királyi járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Andrássy­ út 47. szám, I. emeleten (ajtószám nincs) leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 4. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pianínó, írógép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi május hó 2. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 4266 Árverés. Pk. VII. 706723/1934. szám. Dr. Krausz Béla ügyvéd által képviselt Deutsch Vilmos javára 350 + 70.40 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 133046., 525404. 1934. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi február hó 27.­­napján lefoglalt és 1533 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi­­járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtási szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Bálvány­ utca 6. szám alatti raktárában és pinceraktárban leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 7. napjának délutáni fél­­ órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pénzszekrények, írógépek, irodaberendezés és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni.­­ Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van,­­az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi május h­ó 1. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 4267 Árverés. Pk. X. 702778/1934. szám. Dr. Vári Rezső ügyvéd által képviselt Kovács Sándor javára 729 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 326740/1931. számu­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 24. napján lefoglalt és 4000 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Nefelejts­ utca 17. szám, földszinti üzemben leendő meg­tartására határidőül 1934. évi junius hó 5. napjának dél­utáni fél 6 óráját tű­zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt marógép, esztergapadok s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi május hó 17. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 4272 Árverés. Pk. X. 706932/1934. szám. Dr. Kövess Béla ügyvéd által képviselt Mocsányi Antal és Eugénia javára 316 pengő 66 fillér + 325 pengő és több köve­­telés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 123023/1933. szám­i végzésével elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 1. napján lefoglalt és 1265 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vili. kerület, Baross­ utca 88. szám, földszinten, szik­süzletben (utcai bejárat) leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 5. napjának délelőtti fél 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt szőrmék és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingósságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében­­csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi május hó 11. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 4269 Árverés. Pk. IX. 706454/1934. szám. Dr. Kis S. Sándor ügyvéd által képviselt vitéz Radvány Frigyes javára 289­3 perköltség és járulékai és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti 1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi február hó 24. napján lefoglalt és 1253 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is, ha kielégítési joguk­­ma is fennáll és h­a ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vili. kerület, Futu­ u. 7. szám, földszinten (ajtószám nélkül) leendő megtartásra határidőül 1934. évi junius hó 5. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, dísztárgyak, váza és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akiik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi május hó 1. napján. Dr. Zongor Endre, Ikir. kir. végrehajtó. O­F 4286 Árverés. Pk. VII. 854334/1932. szám. Neumann M. cég javára is 10 pengő tőke és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1931. évi 154649. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi január 23-án lefoglalt és 4170 .pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­l végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, X. kerület, Simor­ utca 43/b. szám, IV. emelet 46. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi június h­ó 6. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem. — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi május hó 2. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 4291 .K­iterés, Pk. I. 62602/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 10215/1933. szám­i végzésével dr. Géza Imre ügyvéd által képviselt Szigethy Gyula végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 1160 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végreha­jtást szenvedőnél lefoglalt és 2630 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­tán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult és a fetit megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Uri-utca 42. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi június hó 7. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, antik bútorokat, rádiót, Bösendorfer-zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, a mindenkori ren­­deletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyaban nem­m­el fo­gom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­­tási jegyzőkönyvből ki nem tű­nik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi május hó 6. napján. Engler Kál­mán, kir. bír. végrehajtó. O­F 4295 r V¥ A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Rgyes szám ára 20 fillérr.

Next