Budapesti Közlöny, 1934. július (68. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám

HIVATALOS RÉSZ.­ ­ A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére megengedem, hogy Seidl­­Aurél miniszteri tanácsos, államvasúti igazga­tónak, Prihradny Kálmán magyar királyi kor­­mányfőtanácsos, államvasúti igazgatónak és Balás Károly magyar királyi kormányfőtaná­csos, államvasuti üzletigazgatónak — nyuga­­lombavonulásuk alkalmából — sok évi szol­gálatuk alatt kifejtett értékes munkásságukért elismerésem tudtul adassék. * Kelt Budapesten, 1934. évi junius hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. I A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére dr. Szőke Béla miniszteri osz­tálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárnak, nyugalombavonulása al­kalmából a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismerésein, a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1934. évi junius hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Kállay Miklós s. k.­­ A m. kir. igazságügymin­iszter folyó évi junius hó 18. napján 20.717/1934. I. M. VII. szám alatt kelt rendeletével a nagykanizsai kir. törvényszékhez dr. Bartha István nagykanizsai gyakorló ügyvédet állandó német tolmáccsá ki­nevezte. '* 'A m. kir. belügyminiszter a Gödöllőn 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb fel­hatalmazás alapján az esztergomi önkéntes tűzoltóság kötelékébe tartozó Revisnyei Re­viczky Elemér vármegyei szövetségi elnök, parancsnok részére a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutal­mazására alapított diszérmet adományozta. A m. kir. belügyminiszter a Gödöllőn 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb fel­hatalmazás alapján a nagysimonyi önkéntes tűzoltóság kötelékébe tartozó Szabó István egyesületi elnök részére a tűzoltás és mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutalmazására alapított diszérmet adomá­nyozta.­­ A m. kir. belügyminiszter a Gödöllőn 1911. évi május h­ó 27. napján kelt legfelsőbb fel­hatalmazás alapján a sopronbánfalvai önkén­tes tűzoltóság kötelékébe tartozó Pröck­l Má­tyás alparancsnok részére a tűzoltás és men­tés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékeny­ség jutalmazására alapított díszérmet ado­mányozta. A m. kir. belügyminiszter a Gödöllőn 1911. évi május hó 27. napján kelt legfelsőbb fel­hatalmazás alapján a Budapest székesfővárosi hivatásos tűzoltóság kötelékébe tartozó Kónya Kálmán őrmester részére a tűzoltás és í mentés terén 25 éven át kifejtett érdemes tevékenység jutalmazására alapított díszérmet adományozta. i­m (PM e­l Birdafiest, 1934. 146. szám* * Vasárnap, július 1. ••LŐNI. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiafió­vatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 16—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. — Magánhrdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges posztköltség. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint .... Negyedévenkint. . Számonkint ... . . 4 az. P 80 . . . 14 „ 40 „ . . — 20 „ A m. kir. minisztérium 1934. évi 5.901/M. E. számú rendelete a vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 1­ §• Az 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján az ezen törvény mellék­letét képező vámtarifában fogló­ egy­es vámok alkalmazására nézve a minisz­ f­ mini a ben ét­kezőket rendeli el : a) Vámmentesen kezelhetők további intéz­kedésig : . 400. 1. sz.-ból : Fémmagnézium poralakban, ipari célokra, külön enge­dély alapján, a rendeleti úton megállapítandó felté­telek és ellenőrzés mellett. 624. 1. sz.-ból: Textilrétegekből nagy nyo­más alatt, fenoltermékek felhasználásával előállított tömbök, fogaskerék gyár­tására berendezett üzemek részére, külön engedély alapján, a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett. Hangjegynyomáshoz haszná­latos lapok, beütött vagy bevésett hangjegyekkel, annak igazolása mellett, hogy 1934. előtt kiadott hangjegyek lapjairól van szó, zeneműkiadó­ vagy nyomdavállalatok részére, külön engedély alapján, a rendeleti úton megállapí­tandó feltételek és ellen­őrzés mellett. b) További intézkedésig a vám 10 (tíz) százalékával kezelhetők : 948. b) 1. sz.-ból . Műbél a húsfeldolgozó ipar részére, külön engedély alapján, a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett. Nyers műparafalemezek,­­la­pok és tömbök további megmunkálás nélkül. 770., 771. és 772. t. sz.-ból : 949. t. sz.-ból 650. b) t. sz.-ból­­ 949. t. sz.-ból,: c) További intézkedésig a vám 25 (huszonöt)­ százalékával kezelhetők . Szabálytalan alakú bőrszele­­tek, kalapbörcsikokat elő­állító üzemek részére, nap­tári évenkint összesen leg­­­feljebb 10 méter mázsa ere­jéig, külön engedély alap­ján, a rendeleti úton meg­állapítandó feltételek és ellenőrzés mellett. Kaucsukkal áztatott több rétegű szövet hajtószíj­­gyártásra berendezett üze­mek részére, külön enge­dély alapján, a rendeleti úton megállapítandó felté­telek és ellenőrzés mellett. Műparafaáruk. d) További intézkedésig a vám 50%-ával kezelendő : 662. t. sz.-ból : Finom kalapbőrcsik, 5 cm­nél nagyobb szélességben 1934. dec. 31-ig való el­vámolás mellett, összesen legfeljebb 2000 kg súly­ban, kalapgyártó üzemelő részére, külön engedély alapján, a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett.­ 2 S *•­9- ig Az 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ában foglalt fel­hatalmazás alapján a m. kir. minisztérium a hasonló tárgyú, korábban kiadott rendeletek határozmányai tekintetében a következőket rendeli el : a) Az I/M. E. számú 1925. évi rendeletnek az az intézkedése, mely szerint a 259. a) és b) t. sz.-ok alá tartozó áruk vámmentesen, illetve az autonóm vám 50%-ával kezelhetők, hatályát veszti. Ugyanennek a rendeletnek az az intéz­kedése, mely szerint a 407. 1. sz. alá tartozó áruk további intézkedésig vámmentesen keze­lendők s amelyet az 1.370. M. E. számú 1926. évi rendelet olykép módosított, hogy ez a vám­­mentesség nem terjed ki a galamithra és min­dennemű műszarura, ezentúl olykép módosul, hogy a vámmentesség a bakelitprésanyagra sem alkalmazható többé. Ugyanennek, valamint a 4.720/M. E. számú 1932. évi rendeletnek az az intézkedése, mely szerint a 728. 1. sz. alá tartozó, 0,6 mm-nél vékonyabb nyu­stdrót vámmentesen kezelendő, hatályát veszti. b) A 6.480. M. E. számú 1925. évi rendelet­nek az az intézkedése, mely szerint a 611. o­ 1. sz. alá tartozó, egész végekben levő kötszö­­vött kelme kertyűgyári üzemek részére az enge­délyjegyes forgalomban a vám 10% -ával keze­lendő olykép módosul, hogy ezentúl csak az u. n. simplex, duplex, disznóbőrutánzatú, továbbá az 11. n. háromgépes (kívül csiszolt, 678. b) 1. sz.-ból A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1934. évi XV. törvénycikket (a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott felhatalmazás további meghosszabbításáról­ tartalmazó 8. száma csatolva van. ...............­­ —" ........................................................■"■■■■................ .......................... ■■ 1 '■ i. . ' —■ n ................. ————————— ! Egyes szám ár­a 1 pengő ala fillér.

Next