Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. július (68. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám értesítője

Budapest, IS 34. (MJ f *35 ■ Vasárnap; Jaelius I. mm 146. szám, IBKKGtáD lUÉWt Mi ) A A „BUDAPESTI K­Ö­ZLÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVA­TA­LOS ÉRT­ESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) isv6 kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. E Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 632740/1933. szám. Dr. Székely Gyula ügyvéd által képviselt Machó József javára 175 pengő és több követelés és s­tr. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 86069. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi augusztus hó 24. napján lefoglalt és 1099 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti ki­r. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Faragó János József által képviselt Reich Miklós 473 . es jár.­követelése erejénig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nt­mes, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Csen­­gery­ utca 3. szám, IV. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 2. napjá­nak délutáni egynegyed 2 órájára tűzöm ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, rádió és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingósá­gokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmé­ben csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi junius hó 11. napján. Pongrácz Olivér, kir. bír. végre­hajtó. O 5072 Árverés. 332/1934. vh. szám. Dr. Beck István ügyvéd által képviselt Reg. Unió Magyar Villamossági Rt. vég­rehajtató javára 242,14 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig a tahi királyi járásbíróság 7182/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1931. évi július hó 1. napján le- és felülfoglalt és 5.030 pen­gőre becsült ingóságokat közöltük bútorokat, képeket, szőnyegeket, zongorát a még hátralékos 131 pengő 68 fillér tölte, ennek 1934. évi február hó 28-tól járó meg­ítélt kamatai és járulékai behajtása végett a Pk. 1818/1931. számú végzés és a Vk­t. 102. §-a alapján Tab községben, végrehajtást szenvedő lakásához 1934. évi julius hó 2. (kettő) napjára délelőtt fél 9 órára most ki­tűzött birói árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni. Tab, 1934. évi junius hó 8. napján. Ifj. Czotter Jenő, kir. bír. végrehajtó. O­F 5064 Árverés: 12278/1934. vght. szám. Dr. Dr. Tóth Gayza budapesti ügyvéd által képviselt Első Magyar Ált. Bírt. Társaság javára 124 , 51 t tőke és több követelés járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 247573. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi február hó 13. napján le- és felülfoglalt és 7154 , 50 fillérre becsült ingóságokra az előbb nevezett, vala­mint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a többi foglaltatók javára — de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, — az árverés meg­tartására határidőül 1934. évi július hó 5. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm­ ki, végrehajtást szenvedő lakásába, Győrött, Kiskunon túl levő városi bérgazda­ságba és folytatva Buda­ u. 32. szám alatt, amikor a lefoglalt bútorok, rádió, tehenek, lovak, kocsik, serté­sek, gazdasági eszközök és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, de legalább a kikiáltási ár kétharma­dáért készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, h­a a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára az 1000 pengőt meghaladja, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Győr, 1934. évi június hó 8. napján. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 5070 Árverés. Pk. V. 620074/1933. szám. Dr. Goitein Sándor ügyvéd által képviselt Astoria Automobilgyár és Keres­kedelmi Rt. javára 80 pengő 76 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 3910/1931. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi július hó 19. napján lefoglalt és 1.500 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak Pk. V.­sz., 666115., dr. Miklós György ügyvéd által kép­viselt Cordatic magyar gummiabroncs Rt. javára 341 pengő és járulékai, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIIi. kerület, Karpfenstein­ utca 29. szám, földszint 4. ajtószám alatt és folytatólag VIII. kerület, Karpfenstein-utca 20. szám, földszinti garázsban leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 3. napjának délutáni óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, pianinó, éjjeliszekrény, mosdó,­­ autó és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1934. évi május hó 30. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. , OF 5059 Árverés. Pk. I. 58971/1933. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság 9006/1933. számú végzésével dr. Léderer Antal ügyvéd által képvi­selt Dávid János és Fia végrehajtatok javára, végrehaj­tást szenvedő ellen 500 pengő és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, az il' Fre’ámités'’vpl. ’"'.­.'“ebalitist ,szenvedőnél le­foglalt és 1.828 pengőre becsült ingókra az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ján a következő megnevezett, de az árverés kitűzést nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árve­rés megtartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielé­gítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs és annak végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II. kerület, Aranka­ utca 4/a. sz. ház, I. emeletén leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 6. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, lakásberendezést, parcellán edényeket, dísztárgyakat, festményeket, csillárokat, órát, férfiruhá­kat, könyveket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték 2/3-án alul nem ad­hatók el. Budapest, 1934. évi június hó 4. napján. Donovai Rudolf, kir. kir. végrehajtó. O­F 5066 Árverés. Pk. VII. 709543/1934. szám. Dr. Gaizler Kréta ügyvéd által képviselt Magyar Filmiroda Rt. javára 1.400 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 22733/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 23. napján lefoglalt és 1.532,80 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Erzsébet-körut 33. szám, Casanova mulatóban leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 4. napjának délutáni fél 4 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, abrosz, pezsgők, alp. és porc. edények, zongora, írógép, Pk. VII. 705929. sz. jkv. 1, 10—15., 19—37., 43—46. és Pk. VII. 709543. sz. jkv. 2—4. t. a. ingókat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934.­­évi május hó 30. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 5076 Árverés. Pk. I. 53709—11/1932. sz. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. ker. járásbíróság 419213. és 415366/1932. sz. végzésével dr. Fejes Mihály VIII., Üllői­ út 14. szám, ügyvéd által képviselt Tribon Ruhá­zati Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 2.523,48 pengő követelése és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.970 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajt­­ást szenvedő lakásán, Budapesten, XI. ker., Budafoki­ul 10/a. szám, IV. emelet 4. ajtószám alatt leendő meg-­­tartására határidőül 1934­. évi július hó 4. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, lakásberendezést, festményeket, képeket, könyveket, szeneskannát és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett az 5610/1931. M. E. sz. rend. szabályai szerint a becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban elő­zőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. 58632/1930. sz. dr. Nahalkó Tibor ügyvéd által kép­viselt Háztartás Rt. javára 550.48 pengő. Budapest, 1934. évi május hó 30. napján. Dr. Lestár Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 5077 Árverés. Pk. VII. 689725/1930. szám. Grill Károly könyvkiadóvállalat javára 555 pengő 52 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi k­ir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi január hó 10. napján lefoglalt és 1.930 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 624964. sz. dr. ifj. Nagy Béla ügyvéd által képviselt Schwartz Adolf javára 50 pengő követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is, hia kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapest, VIII. ker., József­­körút 85. szám, III. em­. 16. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1934. évi július hó 2. napjának délutáni ° '''éje 1i'’''i! ki, amikor a biróilag­­lefoglalt bútorok, lakberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg­­ becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Alyon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.010/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi június hó 12. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 5078 Árverés. Pk. V. 645917/1933. 715485. szám. Dr. Gaizler Béla ügyvéd által képviselt Neu Bertalan javára 125 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1933. évi 324055. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi december hó 20. napján lefoglalt és 2.970 pengő becsértékű ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. b­ér., Személynök­ útra 25. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 3. napjának délutáni fél 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, csillár, festmény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi június hó 11. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 5075 Árverés. Pk. 11544/1934. szám. Dr. Fischef Ernő ügy­véd által képviselt Lindner Dániel javára 197 pengő tő­ke és több követelés és járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 18. napján lefoglalt és 3.270 - re becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, végrehaj­tást szenvedő lakásán, üzletében Székesfehérvárott, Basa­ utca 1. szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi július hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingó­ságokat el fogom adni. Székesfehérvár, 1934. évi junius hó 14. napján. Becze Gábor, kir. kir. végrehajtó, O F 5071 ingyes szám­ára lá0 fillér.

Next