Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. augusztus (68. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám értesítője

szám­ára. 220 fidex*. AC Budapest, If 34. 172. szám. Szer­da, augusztus 1. A „BUDAPESTI K­ÖZLÖN­Y“-ben és m­elléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége vesz fel a megállapított dijak mellett. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség.­­ • A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. • * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetőválkiratnak megbízást nem adott.­­ A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 745572/1934. sz. Dr. Vizkelety Imre budapesti ügyvéd javára 908 pengő tőke és több köve­telés C6 járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtási szemvédőtől 1954. évi május hó 14. napján lefoglalt és 2.231 +, 610 pengő becsértékű ingóságokra végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapestem, IV. ker., Irányi­ utca 25. szám, IV. emelet 1. ajtószám alatt, folytatólag ugyanott, II. emelet 1. ajtószám alatt, utána IV. ker., Irányi-utca 25. számú ház előtt, továbbá IV. ker., Irányi-utca 27. szám alatti lakberendezési üzletben leendő megtartására határidőül 1934. évi augusztus hó 1. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróikig lefoglalt bútorok, írógép, szőnyegek, diszpárnák, dísztárgyak, garnitúra, autó, EKA gömb, EKA cső, fotősök, festmények, ingaóra és egyéb ingóságokat el fogom adni. Pk. X. Dr. Teller Miksa ügyvéd által képviselt Haas Lipót tavéra 290 pengő. Budapest, 1934. évi julius hó 10. napján. Schrank József, kir. bírósági végrehajtó. O­F 5823 Árverés. Pk. I. 56931/1934. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 6601. 1934. szá­mú végzésével dr. Sommer Alfréd ügyvéd által képviselt Forster Jenő végrehajtató részére végrehajtást szenvedő elten 250 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kiel­égí­tési, biztosítási végrehajtás foganatosí­tásakor végrehajtást szenvedőinél lefoglalt és 2.091­­-re beesett ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Lánchíd­­utca 11. szám, HI. emelet 1. ajtó­szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1934. évi augusztus hó 8. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, perzsa szőnyeget, képeket, könyveket, csillárt é­s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartana­k, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi július hó 9. napján. Dr. Szilágyi Imre, kir. bír. végrehajtó. O­F 5825 Árverés: 4317/1934. vght. szám. Dr. Sommer Alfréd budapesti ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazd. Vegyiipar javára 400 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a győri királyi járásbíróság 1932. évi 428865. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 17. napján lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a győri királyi járásbíróság Pk. II. 15066/1932. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Bőnyrétalap köz­séghez tartozó Török tagon teendő megtartására határ­időül 1934. évi augusztus hó 9. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt gazdasági felszerelés, állatok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek, de legalább a becsár kétharmad részéért, kész­­pénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Győr, 1934. évi július hó 11. napján. Szabó Kálmán, királyi birró­­sági végrehajtó. O­F 5824 Árverés. Pk. 10705/1934. szám. Dr. Kovács István ügyvéd által képviselt dr. Guhr-féle tátraszéplaki szana­tórium (csatl. : Szilárd Ernő 288.26) javára 700 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a szolnoki kir. járásbíróság 1931. évi 8636. szánm végzésével elren­delt­­kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1934. évi február hó 26. napjá­n lefoglalt és 1.500 pengőre becsült ingóságaikra a békéscsabai kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyviből ki nem tűnő n más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk mai is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset: folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­j­létében Békéscsabán, Andrássy­ u. 7. szám alatt leendő­­ megtartására határidőül 1934. évi augusztus hó 17. nap­­­jának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag­­ lefoglalt bútorok, szőnyeg, rádió, kép és egyéb ingóság­­­gaikat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő bele­egyezésével — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ , ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár* egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Békéscsaba, 1934. évi július hó 18. napján. Gludovácz Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 5837 Árverés. 629/1934. vb. szerm. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járás­­bíróság 1928. évi 78367. számú végzése következtében M. Kir. Kincstár Jogügyi igazgatósága által képviselt M. Kir. Kincstár javára 1.173 pengő és járulékai erejéig 1929. évi augusztus hó 28. napján foganatosított kielé­­gitési végrehajtás útján lefoglalt és 1.480 pengőre be­csült következő ingóságok, úgymint : állótükör, dívány, asztalka, bőrönd és szobrok nyilvános árverésen eladat­nak. Az árverés az alább megnevezett foglaltatok javára­­ is elrendeltetik, amennyiben követelésük még fennáll. Ezen árverésnek a szentendrei kir. járásbíróság 1934. évi Pk. 1980. számú végzése folytán 1.173 pengő tőke­követelés, ennek 1928. évi május hó 24. napjától járó 5% kamatai és eddig összesen 318,01 pengőben biróilag már megállapított s a még felmerülendő költségek ere­jéig Pornózem. Szent István-terep, Arany János­ u. 19. sz. alatt teendő foganatosításéra 1934. évi augusztus 11ó 8. napjának délelőtti V. 12 órája határidőül kitüzeti­e és ahhoz a venni szándékozóik oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelm­ében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron alul is, el fognak adatni, de nem adhatók el a becsár kéthar­madánál alacsonyabb összegért, a végrehajtást szenvedő hozzá­járulása nélkül. Elsőbbségi igénylők ezen igényüket legkésőbb az ár­verés megkezdéséig bejelenteni tartoznak. Az árverés csak akkor lesz foganatosítva, ha bármelyik fél, leg­később az árverést megelőző utolsó előtti köznapon be­jelenti, hogy megtartását kívánja s ebben az esetben az árverés ak­kor is meg lesz tartva, ha a kívánságot előterjesztő fél nincs jelen. (1930: XXXIV. t.-c. 72. §.) Ha a végrehajtás hivatalból volt foganatosítva, az ár­verés az érdekeltek közbenjárása nélkül is meg lesz tartva, ha minden végreh­ajlató és végrehajtást szenvedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. (1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §.) özv. Kánya P.-mné javára 93 pengő 16 fillér és jár., Skonyil Alfréd javára 474 pengő 73 fillér és jár., Lukács Vilmos javára 466 P 60 fillér és jár., Spiegel Frigyes javára 250 pengő és jár., özv. Oláh Istvánné javára 240 pengő és jár., Gillár és Klein javára 300 pengő és járulékai. Szentendre, 1934. évi julius hó 16. napján. Dr. Boér Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O * 1279 Árverés. 499/1932. vh. szám. A törökszentmiklósi kir. járásbíróság 1930. évi 5948/9. számú végzése alapján Nyírbogdányi Petróleumipar Rt. 142 pengő 22 fillér kö­vetelése és járulékai, továbbá a csatlakozóknak kimon­dott, kielégítési jogot nyert összes foglaltatók javára foganatosított végrehajtások alkalmával le- és felülfog­lalt és 9.450 pengőre értékelt cséplőgarniturák stb. a törökszentmiklósi kir. járásbíróság 1932. évi 3438/3. sz. végzése folytán a fizetett összeg betudásával Törökszent­­miklóson, Kossuth Lajos­ utca régi 31-es szám alatt 1934. évi augusztus hó 4. napján, délelőtt fél 11 órakor megtartandó árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, szükség esetén bevsáron alul is, el fogom adni. Törökszentmiklós, 1934. évi junius hó 30. napján. Várady Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 5818 Árverés. Pk. V. 717520/1934. szám. Dr. Sarudy István ügyvéd javára 308 pengő 52 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti királyi törvényszék 40904. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi június hó 1. napján lefoglalt és 2090 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­­tók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Honvéd­ utca 18. szám, IV. emelet 20. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi augusztus hó 1. napjának délutáni egynegyed 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zon­gora, rádió, kép, ruha és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi július hó 10. napján. Pongrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. O­F 5838 Árverés. Pk. X. 719246/1934. szám. Ifj. dr. Friedmann Gyula budapesti ügyvéd által képviselt László Ferenc javára 770 av.­­ és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 420928/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi június hó 18. napján lefoglalt és 1372 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, József­ körut 36. szám, IV. emelet 20. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi augusztus hó 2. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, zongora, diszkard és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi julius hó 5. napján. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. O­F 5827 Árverés. Pk. I. 66519/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 21406. 1933. számú végzésével dr. Sommer Alfréd és dr. Réti Illés ügyvédek által képviselt .1. Rechter végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 317 márka 71 pfen­ning követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1551 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Budapesten, XI. kerület, Szent Imre herceg­ útja 67. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi augusztus hó 6. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt vikkendház, rózsa- és facsemeték és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendelete­k értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben a korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi julius hó 3. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 5826 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐ.

Next