Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1934. szeptember (68. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám értesítője

Bus­apest, IS 34. 197. szám. Szombat, szeptember 1. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 716199/1934. szám. Dr. Fenyő Vil­mos ügyvéd által képviselt Rózsa Szücs áruháza javára 750 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 426254/1933. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­­rehajtást szenvedőtől 1934. évi május hó 19-én lefoglalt és 5.838 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Andrássy­­út 20. házsz., III. emelet 7. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1934. évi szeptember hó 5. nap­jának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, Breitschwanz bunda, könyvszekrény, karszékek, fotelek, ebédlő- és pohárszekrény, zongora, festmények s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi július hó 27. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 6591 Árverés. Pk. V. 702963/1934. szám. Dr. Balázsovich Rudolf ügyvéd által képviselt Pári József javára 700 pengő és töb­b követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi királyi járásbíróság 21833/1933 számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 25-én és május hó 7-én lefoglalt és 3328 P-re becsült ingósá­­gokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján. Pk. V. 700170/1934. szám. Dr. Szepesy Sándor ügyvéd javára 312.70 pengő és jár. Pk. V. 712465/1934. szám. Dr. Kun Lipót javára 154 pengő 20 fillér követelés és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, a­­ík végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Podm­aniczky­ utca 67. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi szeptember hó 4. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, író­gép, festmények, vadászfegyverek, férfi ruhák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi augusztus hó 10. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 6592 Árverés. Pk. VII. 643749/1933. szám. Dr. Pásztor Jó­zsef és dr. Halmos Jenő ügyvédek által képviselt Angol Elemi Biztosító Rt. magyarországi fiókja javára 254,88 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 221998/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 1. napján lefoglalt és 2149 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Csillag Gyula ügyvéd által képviselt Csillag Gábor jav. 742 . köv. és jár. erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­­tatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI.­ker., Paulai Ede­ utca 55. szám, III. emelet 1. ajtó­­szám alatt és folytatólag VII. ker., Kertész­ utca 43. sz. alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1934. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 1 óráját tű­zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, csillár, függönyök, perzsaszőnyegek, bronz szobrok, festmények, üzleti berendezés, Írógép, Super, Royal, Orion gyárt­mányú rádiók hangszórókkal s egyéb ingóságokat a­ legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5,010/40'M. M E. ■ zárm rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi julius hó 24. napján. Dr. Aligner-* Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 6598 Árverés. Pk. IX. 621458/1933. szám. Dr. Menyhárth Gyula ügyvéd által képviselt Fuchs Nándor javára 1.004 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1932. évi 301108. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi május hó 22-én lefoglalt és 1.690 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Hajó­utca 12/14. házszám alatt, földszinten leendő megtar­tására határidőül 1934. évi szeptember hó 6. napjá­nak délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, rádió, képek, porcellánok, függönyök, vitrintárgyaik és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1934. évi augusztus hó 11. napján. Dr. Csiky László, kir. kir. végrehajtó. O­F 6601 Árverés. Pk. 9498/1934. szám. Dr. Feigler Károly budapesti (Rákóczi­ út 30.) ügyvéd által képviselt Buda­pesti Kisipari Hitelintézet javára 400 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 420970. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi július hó 16-án lefoglalt és 1.563 pengő becsértékű ingóságokra a gödöllői kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Rákosszentmihályon, Szilágyi Dezső­ u. 13. sz., utána Rákosszentmihályon, Károly király-ut 193. ház­szám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, körfűrész, villany­motor s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Gödöllő, 1934. évi augusztus hó 8. napján. Waltz Osz­kár, kir. kir. végrehajtó. O­F 6607 Árverés. Pk. I. 63439/1933. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 14200. 1933. sz. végzésével dr. Bruck Dezső Lajos ügyvéd által képviselt Elektrolux Rt. végrehajtató részére, végrehaj­tást szenvedő ellen 60 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.570 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. kerület, Béla király-ut 59—61. házsz., földszint 24. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1934. évi szeptember hó 3. napjának délelőtti 8 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberende­zést, olajfestményeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori ren­deletek értelmében, esetleg becsáron alul is , (de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben a korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tű­nik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. Rejtő Alfréd (60857/1932.) dr. Rejtő Alfréd ja­vára 328 pengő 02 fillér és járulékai. Budapest, 1934. évi julius hó 18. napján. Engler Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 6608 Árverés. Vk. 4159/1931. szám. Dr. Lakatos Gyula ügy­véd által képviselt Braun Testvérek Rt. végrehajtató javára 170 pengő követelése és járulékai erejéig végre­hajtást szenvedő lakásán Monor községben, Kossuth Lajos­ utcában 1934. évi szeptember hó 20. napján, dél­után 6 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság Pk. 11379/1931. számú végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 1.205 pengő becsértékű bútorok, korcsmaberendezés, bor, pezsgő, ásványvíz és egyéb ingóságok biróilag elárvereztetnek. Monor, 1934. évi augusztus hó 22. napján. Szentirmai Géza, kir. kir. vég­rehajtó. O­F 6609 Árverés. Pk. I. 59892/3. 1931. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 14305. 1931. számú végzésével dr. Péteri Ferenc budapesti ügyvéd által képviselt Walter Rezső végrehajtató ré­szére végrehajtást szenvedő ellen 1440 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 3460 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok kö­vetelése erejéig a fenti számú jkv-nek csak az 1—6. és 8—25. tételszám alatti ingóit Budapesten, XI. kerület, Budafoki út 10/a. szám, III. emelet 5. ajtószám alatt és a ház egyéb más helyein leendő megtartására ha­táridőül 1934. évi szeptember hó 4. (négy) napjának délelőtti 9 (kilenc) óráját tű­zöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, zongorát, csillárt, ebédlőszekrényt, festményeket, könyvszekrényt, órát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, cselleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1981. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1934. évi augusztus hó 7. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir., kir. végrehajtó. OF 6610 Árverés. Pk. VII. 894270/1932. szám. Dr. Melzer Ist­ván ügyvéd által képviselt Mauthner Ödön javára 6.179 pengő 60 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 42517/1931. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi augusztus hó 31-én le­foglalt és 5.135 pengőre becsült ingóságokra a buda­­pesti központi k.r. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. Egyes szám­ára 1­ 0 fillér.

Next