A Budapesti Közlönyben az 1934. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója

A Budapesti Közlönyben az 1934. évben közzétett miniszteri rendesetek mutatója

A Budapesti Közlönyben az 1934. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója. M. kir. miniszterelnökség részéről. 450/1934. Az élővad kivitelének korlátozása tárgyában. 9. szám. 80/934. A részvénytársaságok és szövetkezetek mérlegé­nek készítése és üzleteredményének felhasználása tárgyában.. 12. szám. 590/1934. Csehszlovákiával 1932. december 22-én léte­sített árucsere-megállapodás hatályának meghosz­­szabbítása tárgyában. 14. szám. 750/1934. A gabona­jegyrendszer, a lisztforgalmi adóvált­­ság és a mezőgazdaságnak az 1933/34. gazdasági évre nyújtandó kedvezményekről szóló 6.200/1933. M. E. számú rendelet 138. §-ának módosítása tár­gyában. 18. szám. 100/1934. Az Országos Fagazdasági Tanács újabb kiegé­szítése tárgyában. 21. szám. 1.300/1934. Az egyes áruk behozatalát korlátozó 440. 1932. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 29. szám. 1.600/1934. A társadalombiztosítási tartozásokból szár­mazó hátralékok fizetésére adandó, illetőleg adható kedvezmények tárgyában. 38. szám. 1.700/1934. A gyógyhelyekről és üdülőhelyekről szóló 2.810/1931. T­L­I. sz. rendelet módosítása tárgyában. 38. szám. 1.610/1934. A közszolgálati alkalmazottaknak az 1934 :1. t.-c. 2. §-a (2) bekezdésének b) pontján alapuló szabályszerű elbánás alá vonását megelőző eljárás szabályozása tárgyában. 39. szám. 1.620/1934. Az ellátásukon felül keresettel biró köz­­szolgálati nyugdíjasok, honvéd, határőr, folyamőr és csendőr egyének, továbbá a felsorolt csoportok­hoz tartozó és ellátásukon felül keresettel biró özvegyek ellátásának korlátozása tárgyában. 39. szám, 1.630/1934. Az ellátásban részesülő közszolgálati alkal­­­mazottak és özvegyek, valamint a honvédség, határ­őrség, folyamőrség és csendőrség ellátásban része­sülő tagjai, továbbá a felsorolt csoportokhoz tar­tozó özvegyek lakáspénzének (lakbérének) újabb szabályozása tárgyában. 39. szám, 1.720/1934. A lenolaj előállításának ideiglenes korláto­zása tárgyában. 40. szám. 1.710/1934. A belföldi származású tűzifa értékesítésének előmozdítása céljából szükséges egyes rendelkezések tárgyában. 41. szám. .800/1934. A pénzintézeteknek a Pénzintézeti Központ közbenjöttével foganatosított önkéntes felszámolása tárgyában kibocsátott rendeletek alapján engedett halasztás idejének újabb meghosszabbításáról. 43. szám. 890/1934. A fűszerpaprika termelésének szabályozása tárgyában. 45. szám. 800/1934. A Szeged és Szegedvidéki Fűszerpaprika­­termelők Szövetségének és a Kalocsa és Kalocsa­­vidéki Fűszerpaprikatermelők Szövetségének szer­vezeti és ügyviteli szabályozásáról. 45. szám. 900/1934. A gazdatartozások fizetésének újabb szabá­lyozásáról szóló rendelkezések kiegészítése és módo­sítása tárgyában. 50. szám. 100/1934. A táppénzigénylők keresőképtelensége kérdé­sében döntő bizottság szervezéséről. 55. szám. 390/1934. A főiskolai képesítésű ifjúságnak a közszol­gálatban való ideiglenes foglalkoztatása tárgyában. 58. szám. 100/1934. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 58. szám. 300/1934. A gyakorlati közigazgatási vizsga szabályo­zása tárgyában. 60. szám. 80/1934. A gyakorlati közigazgatási vizsgát megelőző az igazgatási gyakorlat szabályozása tárgyéban, n . A Genfben 1925. február hó 19-én kötöd azetközi Ópiumegyezmény­ becikkelyezéséről 1930 : XXXVII. t.-c. és a kábítószerek gyártó­­korlátozása és forgalomba hozatalának sza­­tárgyában Genfben, 1931. évi julius hó nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről I. t-c. végrehajtása tárgyában 60. 1925. évi február hó 19-én kötött amegyezmény“ becikkelyezéséről Fi­. t.-c. életbeléptetése tárgyában. Királyság és a Német Birodalom 1931. évi julius hó 18-án aláirt I . -.-he/. Budapesten, 1934. évi alapján létesített Második Pótegyez- I­lése tárgyában. 60. szám. 2.450/1934. A cukorrépatermeléssel és a cukorgyártással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról 65. sz. 2.600/1934. Az 1934. évi mezőgazdasági munkálatok el­végzéséhez szükséges hitel előmozdítása tárgyában. 65. szám. 2.710/1934. Az úgy­nevezett öröklakást biztositó szövet­kezet kilépő tagja részére járó üzletrész kiűzetésé­nek szabályozása tárgyában. 67. szám. 2.160/1934. A Csehszlovákiával 1932. évi december hó 22-én létesített árucsere-megállapodás hatályának további meghosszabbítása tárgyában. 68. szám. 3.260/1934. Az Országos Fagazdasági Tanács újabb ki­egészítése tárgyában. 82. szám, 3.250/1934. A közforgalmú hajózási, kotró-, rév-, komp- és tutajozó vállalatok alkalmazottainak, valamint ezek hozzátartozóinak öregség, rokkantság, özvegy­ség és árvaság esetére szóló ellátásról rendelkező 2.880/1929. M. E. számú rendelet módosítása tár­gyában. 82. szám. 3.610/1934. A csődönkívüli kényszeregyezségi eljárásról szóló rendeletekben szabályozott bíróságon kívüli egyességi eljárásra vonatkozó rendelkezések újabb módosítása tárgyában. 90. szám. 3.810/1934. Nagy-Britannia és Észak-Irország Egyesült Királysággal, valamint az Ír Szabad Állammal szem­ben az útlevélláttamozási kényszer ideiglenes felfüg­gesztése tárgyában. 96. szám. 3.920/1934. A magyar-olasz Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez 1932. évi junius hó 23. napján aláírt Pótszerződést Kiegészítő Egyezmény életbeléptetése tárgyában. 97. szám. 4.150/1934. A védett birtokkal kapcsolatos végrehajtási és egyéb eljárási rendelkezések kiegészítése és mó­dosítása tárgyában. 103. szám. 4.520/1934. Budapest székesfővárosban és környékén az elsőrendű barnakenyér árának megállapítása tárgyá­ban. 113. szám, 4.760/1934. A személyt érő vétlen károkozás vagy tiltott cselekmény alapján kártérítés ellen a m­. kir. államvasutak ellen támasztott egyes követelések bárói érvényesítésének ideiglenes felfüggesztése tár­­gyában kiadott 2.070/1928. M. E. számú rendelet kiegészítéséről. 121. szám. 4.890/1934. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 121. szám. 5.100/1934. A búza, kétszeres és rozs vámőrlési és vám­­darálási dijának újabb megállapítása tárgyában. 133. szám. 5.600/1934. A mezőgazdaságnak az 1934/1935. gazdasági évre nyújtandó kedvezmények tárgyában. 141. szám. 5.700/1934. A közúti gépjárművek közúti célokra való megadóztatásáról szóló 1928 : VI. t.-c. egyes ren­delkezéseinek módosítása tárgyában. 141. szám. 5.701/1934. Az adóhátralékok lerovására felajánlott és beszolgáltatott termények kezelésével és értékesí­tésével kapcsolatos költségek elszámolása tárgyá­ban. 141. szám. 5.702/1934. Az egyes magánjogi pénztartozások átértéke­léséről szóló 1928 : XII. t.-c. 24. §-a értelmében alkotott felosztási alapnak és jogosítottak között való felosztása előkészítése tárgyában. 141. szám. 5.901/1934. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésről. 146. szám. 5.960/1934. A készáru búza tőzsdei árjegyzékének ideig­lenes felfüggesztése következtében szükséges ren­delkezések tárgyában. 146. szám. 5.760/1934. A statisztikai szakvizsgák szabályozása tár­gyában. 149. szám. 5.091/1934. A hajóösszeütközésre, valamint a tengeri segélynyújtásra és mentésre vonatkozó bruxellesi nemzetközi egyezmények tárgyában. 150. szám. 6.000/1934. Az Osztrák köztársaság kormányával Bécs­ben 1934. évi junius hó 28. napján kelt jegyzék­­váltás közzététele tárgyában, 161. szám. 5.900/1934. A községek faiskola fenntartási kötelességé­nek ideiglenes felfüggesztése tárgyában. 155. szám. 6.400/1934. A Prágában 1934. évi julius hó 4. napján kötött magyar-csehszlovák árucsereegyezmény élet­beléptetése tárgyában. 155. szám. 6.200/1934. A Rómában, 1934. évi május hó 14. napján aláirt kereskedelempolitikai megállapodások élet­beléptetése tárgyában. 158. szám. 6.600/1934. A belföldi származású tűzifa értékesítésének előmozdítása céljából szükséges egyes rendelkezé­sekről 1710/1934. M. E. szám alatt kiadott rendelet kiegészítése tárgyában. 161. szám. 6.900/1934. Az 1934. évi aszálykárosultaknak vetőmag­gal ellátása tárgyában. 170. szám. 6.910/1934. Egyes buzatakarmánylisztfajtáik és minden­nemű korpa kivitelének korlátozása tárgyában. 170. szám.­­ • 6.901/1934. A Budapest Székesfőváros területére érkező burgonyaszállitmányok minőségi vizsgálatáról szóló 14.750/1933. M. E. számú rendelet kiegészítése tár­gyában. 170. szám. 6.397/1934. A britt védnökség alatt álló területekkel szemben a közönséges bűntettesek kölcsönös ki­adása tárgyában. 171. szám. 7.100/1934. A gazdaadós hitelezői részére letétszámlára befizetett összegek felosztása és a gazdatartozá­sokra vonatkozó egyéb rendelkezések értelmezése, kiegészítése és módosítása tárgyában. 176. szám. 7.210/1934. A hitfelekezeti elemi iskolai tanitók (kántor­­tanitók) részére az iskolafenntartóktól járó kész­­pénzilletményeknek a m. kir. központi illetmény­­hivatal útján való kiutalása tárgyában. 184. szám. 7.660/1934. A bors, piment (szekfübors) vámjának emelése tárgyában. 197. szám. 7.700/1934. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozása tárgyá­ban. 199. szám. 7.750/1934. A legénységi vitézségi érmek után járó érempótdijak folyósítása tárgyában. 207. szám. 8.240/1934. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t-c. 2. §-a alapján tett intézkedéseikről. 214. szám. 8.250/1934. A gyapjú, fésült gyapjú és műgyapju be­hozatali korlátozásának hatályon kívül helyezése tárgyában. 214. szám. 8.484/1934. A Magyar filmgyártás fejlesztéséről szóló 4963/1925. és 6292/1925. M. E. sz. rendeletek újabb módosítása tárgyában. 2670/1932. és 5710/1933. M. E. szám alatt kibocsátott rendeletek módosításáról és kiegészítéséről. 221. szám. 8­ 600/1934. A gazdatartozásokra vonatkozó egyes rendel­kezések módosítása tárgyában. 221. szám. 8­640/1934. Az élősertés és a sertéstermékek értékesítésé­nek, valamint a sertéstermékek kivitelének elő­mozdítása céljából szükséges egyes rendelkezések tárgyában. 226. szám. 8.700/1934. A védett kisbirtok terheinek rendezése tár­gyában. 231. szám. 8.800/1934. A törvénykezési illetékek bélyeggel lerovásá­nál előforduló mulasztások következménye tárgyá­ban. 232. szám. 8.900/1934. Vagyonátruházási illetékekről szóló 1920. évi XXXIV. t.-c. egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről. 232. szám. 8.910/1934. Az Országos Fagazdasági Tanács összetéte­lének módosítása tárgyában. 232. szám. 9.100/1934. Az éves gazdasági cselédek szolgálati idejé­nek rendkívüli meghosszabbítása tárgyában. 238. szám. 9.800/1934. Budapest székesfőváros területén fogyasz­tásra kerülő gyógy- és ásványvíz, valamint szénsav­val telített viz (szén­kviz), úgyszintén az itt eladott fürdőjegyek után fizetendő gyógyhelyi és üdülőhelyi dijakról. 252. szám. 9.900/1934. A Budapest székesfőváros területén lévő gyógyhelyekről és üdülőhelyekről. 252. szám. 9.780/1934. Egyes áruik behozatalát korlátozó 440/1932. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 253. szám. 9.700/1934. Az épületek átalakításával kapcsolatban en­gedélyezhető adókedvezmények egyes feltételeinek, valamint az azokkal kapcsolatos visszaélések jog­következményeinek megállapítása tárgyában. 254. szám. 10.000/1934. A Prágában 1934. december 1. napján kö­tött magyar-csehszlovák árucsereegyezmények élet­­beléptetése tárgyában. 273. szám. 10.888/1934. A Pénzintézeti Központ közben jöttével fo­ganatosított kényszerfelszámolásokra vonatkozó rendelkezések módosítása tárgyában. 281. szám. 10.850/1934. A biztosító magánvállalatok működéséhez szükséges engedély kiadásának ideiglenes felfüggesz­tése tárgyában 5.155/1926. M. E. szám alatt kibo­csátott rendelet módosításáról. 282. szám. 10.900/1934. A gazdatartozásokra vonatkozó egyes ren­delkezések kiegészítése és módosítása tárgyában. 282. szám. 10.880/1934. A Német Birodalom kormányával Budapes­ten, 1934. évi december hó 5. napján kelt jegyzék­váltás közzététele tárgyában. 283. szám. 8.500/1931.az 1931. évi 4.950/M. E. számú rendelet 5. §-a énelmében külföldi pénznemekben felvett ál­lami adósság esedékességének megállapítása tár­gyában. 288. szám. 10.800/1934. A külfölddel szemben fennálló egyes tar­tozásoknak pengőérték­ben való befizetéséről szóló 6.900/1931. M. E. számú rendelet miabb kiegészítése és hatályának további megh­osszabbbítása tárgy 288. szám.

Next