Budapesti Közlöny, 1935. január (69. évfolyam, 1-26. szám)

A Budapesti Közlönyben az 1935. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója. M. b­ír. miniszterelnökség részéről. 11.150/1934. 1f városi (községi) ingatlan vagyonátruhá­zási illetékről. 1. szám. 330/1935. A részvénytársaságok és szövetkezetek mérle­gének készítése és üzleteredményének felhasználása tárgyában. 15. szám. 700/1935. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozásáról szóló 1934. évi 7.700. M. E. számú rendelet kiegészítése és módosítása tárgyában. 21. szám. 1.100/1935. A csődönkivüli kényszeregyességi eljárásban a hirdetmény közzététele és a költségek letétbe­helyezése tárgyában. 27. szám. 1.120/1935. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 27. szám. 1.111/1935. A földbirtokra, valamint a gazdasági üze­meiére vonatkozó statisztikai összeírás tárgyában. 31. szám, 1.980/1935. A termelés előmozdítása céljából az állam által kölcsönadott vetőmag visszaszolgáltatása tár­gyában. 45. szám, 1.950/1935. Az 1935. évi mezőgazdasági munkálatok el­végzéséhez szükséges hitel előmozdítása tárgyában. 46. szám. 1.970/1935. A külfölddel való értékpapírforgalom ellenőr­zése és szabályozása, valamint a részvények oszta­lékszelvényeinek és kötvények s záloglevelek szel­vényeinek beváltása tárgyában. 46. szám. 2.040/1935. A vámtarifáról szóló 1924 : XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 46. szám. 2.050/1935. A lenolaj és kókuszolaj előállításának ideig­lenes korlátozása és a lenmag termelésével kapcso­latos egyes kérdések szabályozása tárgyában. 46. szám. 2.100/1935. Nagy-Britannia és Északirország Egyesült Királysággal, valamint az ír Szabad Álla­mmal és a Kanadai Dominiummal szemben ez útlevélláttalma­­zási kényszer ideiglenes felfüggesztése tárgyában. 46. szám. 1.960/1935. A Külföldi Hitelek Pénztára tárgyában. 47. szám. 2.110/1935. Az egyes áruk behozatalát korlátozó 140. 1932. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 47. szám. 1.900/1935. Az élet- és járadékbiztosítási szerződéseken alapuló pénztartozások átértékelésére az 1928 : XII. t.-c. 24. §-a értelmében alkotott alapnak fel­osztása tárgyában. 47. szám. 2.300/1935. A gyülekezési jog korlátozásáról szóló 4.980/ 1934. M. E. számú rendeletet módosító 6.070/1933. M. E. számú rendelet hatályon kivül helyezése. 50. szám. 2.360/1935. Az aranykészletek bejelentése és az aranyra vonatkozó jogügyletek korlátozása tárgyában. 54. szám. 2.430/1935. A cukorrépatermeléssel és cukorgyártással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról. 54. szám. 2.500/1935. A gyülekezési jog korlátozásáról szóló 2.300/ 1935. M. E. számú rendelet hatályon kívül helyezése. 55. szám. 2.350/1935. A fiumei kikötőn át irányuló magyar átmenő áruforgalom fejlesztése tárgyában Rómában, 1934. évi november hó 18-án kelt magyar-olasz egyez­mény ideiglenes életbeléptetéséről. 56. szám. ad 1.111/1935. A földbirtokokra, valamint a gazdasági üzemiekre vonatkozó statisztikai összeírás tárgyában kibocsátott 1.111/1935. M. E. számú rendelet módo­sításáról. 61. szám. 3.100/1935. A 10.900/1934. M. E. számú rendelet 3. §-ában árverés elhalasztására megállapított határ­idő meghosszabbítása tárgyában. 69. szám. 3.330/1935. A közszállításokkal kapcsolatos társadalom­biztosítási rendelkezések módosítása tárgyában. 74. szám. 2.720/1935. A 4.730/1927. M. E. számú rendelettel ki­adott Hajózási és rendőri szabályzat I. melléklete III. részének (a Duna Vaskapu és Zuhatagos sza­kasza) kihirdetése és hatálybaléptetése tárgyában. 74. szám. 3.700/1935. Egyes áruk behozatalát korlátozó 440/1932. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 83. szám. 3.800/1935. A társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyában. 85. szám. 4.000/1935. A községi alkalmazottak készpénzilletményei utalványozásának és egyes háztartási kérdéseknek újabb szabályozása. 86. szám. 3.900/1935. Az egyes áruk behozatalát korlátozó 440/ 1932. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 89. szám. 3.500/1935. A pénzhamisítás elnyomásáról szóló nemzet­közi egyezmény tárgyában. 95. szám. 3.966/1935. Az irodalmi és a művészeti művek védel­méről szóló berni nemzetközi okmányok hatályá­ról. 95. szám. 4.410/1935. Az élet- és járadékbiztosítási szerződéseken alapuló pénztartozások átértékelésére alkotott alap felosztása tárgyában kibocsátott 1.900/1935. M. E. számú rendelet kiegészítéséről. 103. szám. 4.460/1935. Az állami tisztviselők és egyéb alkalmazot­tak által a hivatalos kiküldetéseik alkalmával fel­számítható illetményeknek szabályozása tárgyában. 108. szám. 4.490/1935. A külfölddel való fizetési forgalom ellenőr­zése és szabályozása tárgyában 4.506/1931. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet újabb módosításá­ról. 110. szám. 5.140/1935. A­­fiumei m. kir. fővámhivatal tárgyában Rómában 1935. évi április hó 20.-án kelt Jegyző­könyv kihirdetéséről. 115. szám. 5.730/1935. Az ásványolaj lepárlásának és kivonásának termékeire az autonóm vámtarifában megállapított vámtételek felfüggesztése és e termékek, valamiért a nyers ásványolaj behozatalának engedélyhez kö­tése tárgyában. 127. szám. 5.820/1935. Az egyes áruk behozatalát korlátozó 440. 1932. M. E. számú rendelet kiegészítése és egyes áruk kivitelének korlátozása tárgyában. 128. szám. 5.999/1935. A különleges alakban és néven forgalomba hozott áruk árának védelmére vonatkozó megálla­podások tárgyában. 132. szám. 5.830/1935. A fiumei kikötőn át irányuló magyar átmenő áruforgalom fejlesztése tárgyában Rómában, 1934. évi november hó 18. napján kelt magyar-olasz egyezmény tárgyában. 134. szám. 6.300/1935. A Nemzetközi Közművelődési Alapítvány szervezete és szerveinek hatásköre tárgyában kibo­csátott 4.000/1929. M. E. számú rendelet egyes ren­delkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről. 140. szám. 6.510/1935. Budapesten, 1935. évi junius hó 14. napján létesített magyar-csehszlovák Árucsereegyezmény életbeléptetése tárgyában. 142. szám. 6.400/1935. A mezőgazdaságnak az 1934/35. gazdasági évre nyújtandó kedvezmények tárgyában kiadott 5.600/1934. M. E. számú rendelet hatályának az 1935/36. gazdasági évre való meghosszabbítása tár­gyában. 144. szám. 6.500/1935. A társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyában. 145. szám. 6.000/1935. A Budapesten, 1935. évi junius hó 14. nap­ján kelt magyar-csehszlovák kereskedelmi meg­állapodás és a hozzátartozó zárójegyzőkönyv ideig­lenes életbeléptetéséről. 146. szám. 6.001/1935. Az egyes illetékek újabb megállapításáról szóló 1931. évi 5.100. M. E. számú rendeletnek a belföldön engedéllyel nem bíró biztositó intézetek­kel kötött biztosítási szerződések illetékét szabá­lyozó 38. §-nak kiegészítéséről. 146. szám, 6.660/1935. A munkaidőnek és a legkisebb munkabérek­nek egyes iparágakban megállapítására átmeneti hatállyal szóló felhatalmazás tárgyában. 146. szám. 6.350/1935. A gyűjtószeradóról szóló 1921 : XI. t.-c. 12. §-ának és a tűzkő után fizetendő gyujtószeradóról szóló 1925. évi 391. M. E. számú kormányrendelet­nek kiegészítése tárgyában. 146. szám. 4.990/1935. A magyar-olasz Kereskedelmi és Hajózási Szerződéshez 1932. évi julius hó 23. napján aláirt Pótszerződést Kiegészítő Egyezmény végleges élet­­beléptetése tárgyában. 147. szám. 6.700/1935. A külfölddel való fizetési forgalom ellen­őrzése és szabályozása tárgyában. 4.500/1931. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet újabb módosításáról szóló 4.490/1935. M. E. számú rendelet kiegészí­téséről, 147. szám. 6.860/1935. A tej értékesítéséről, löl. szám. 6.850/1935. A Magyarország és Olaszország között a magyar búza árának felértékelésére, a két ország közti kereskedelmi forgalomból eredő fizetések sza­bályozására és a Mag­yar­o­rs­zá­ggal szemben fenn­álló olasz hátralékos kereskedelmi követelések fel­számolására vo­n­atkozólag Rómában, 1935. évi június hó 18. napján kelt magyar-olasz megállapodások ideiglenes életbeléptetése tárgyában. 151. szám. 5.170/1935. Csehszlovákiával történt megállapodás 15 éven aluli gyermekeknek az útlevélkényszer alól való felmentése tárgyában. 162. szám. 7.500/1935. Az iparügyi, valamint a kereskedelem és köz­lekedésügyi miniszterről szóló 1935 : VII. t.-c. végre­hajtása tárgyában. 170. szám. 7.600/1935. Az ország területén szállításra kerülő bur­gonya legkisebb termelői árának megállapítása tár­­­­gyában. 173. szám. 7.511/1935. Egyes konzuli illetékek újabb megállapítása tárgyában. 175. szám. 8.200/1935. Az Országos Hitelügyi Tanács 3/1915 szám­ú határozatának közzététele tárgyában. 198. szám. 8.300/1935. A gazdatartozásokra vonatkozó rendelkezé­sekben megállapított egyes határidők meghosszabbí­tása tárgyában. 199. szám. 8.620/1935. Az ipari okta­tási intézetek igazgatásáról és felügyeletéről. 216. szám. 8.699/1935. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.­c. 2. 8-a alapján tett intézkedésekről. 246. szám. 6.710/1935. A margarin, margarinsajt, mesterséges étel­­zsír és étolaj után fizetendő fogyasztási adó tárgyá­ban. 225. szám. 8.180/1935. Az idegenforgalom fejlesztésére vonatkozó, Budapesten, 1935. évi július hó 29. napján kelt ma­gyar-jugoszláv megállapodás életbeléptetése tárgyá­ban. 2126. szám. 9.030/1935. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 228. szám. 9.200/1935. Az egyes áruk behozatalát korlátozó 440/1932. M. E. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 231. szám. 10.000/1935. A gazdatartozások rendezése tárgyában. 233. szám. 9.360/1935. A tej értékesítéséről szóló 6.860/1935. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 243. szám. 9.700/1935. A Külkereskedelmi Bizottság, M. kir. Kül­kereskedelmi Hivatal és Külkereskedelmi Tanács felállításáról szóló 2.000/1933. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 250. szám. 9.500/1935. A Magyarország és Olaszország között a ma­gyar búza árának felértékelésére, a két ország közti kereskedelmi forgalomból eredő fizetések szabályozására a Magyarországgal szemben fenn­álló olasz hátralékos kereskedelmi követelések fel­számolására vonatkozólag 1935. évi június hó 18. napján Rómában kelt magyar-olasz megállapodások végleges hatályú életbeléptetése tárgyában. 250. szám, 3.470/1935. A Genfben 1931. évi julius hó 18. napján aláirt magyar-német kereskedelmi szerződés módo­­sításaképen Berlinben, 1934. évi julius hó 23-án kelt jegyzékváltás útján létrejött megállapodás életbeléptetéséről. 263. szám. 10.205/1935. A magyar-észt kiadatási és bűnügyi jog­segélyegyezmény alapján a fordítások nyelvére vonatkozóan létrejött megállapodás tárgyában. 267. szám. 10.160/1935. A mezőgazdasági munkások munkaereje jogosulatlan­­kihasználásának meggátlásáról szóló 1923 : XXV. t.-c. 2—14. §-ai hatályának az 1936., 1937. és 1938. év tartamára való, kiterjesztése tár­gyában. 272. szám. 10.400/1935. Az iskolai oktatásra szánt mozgófényképek megvizsgálásáról és engedélyezéséről. 273. szám. 10.800/1935. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 288. szám, 10.700/1935. A 4.730/1927. M. E. számú rendelettel élet­­beléptetett Hajózási és Rendőri Szabályzatnak és az ennek kiegészítő részét alkotó Mellékletnek, úgy­szintén egyes rendelkezéseik módosításának egysé­ges szerkezetben kihirdetése és egyes kapcsolatos rendelkezések tárgyában. 291. szám. 9.800/1935. A mezőgazdaságnak az 1934/1935. gazdasági évre nyújtandó kedvezmények tárgyában kiadott és a 6.400/1935. M. E­ . számú rendelettel az 1935/36. gazdasági évre hatályban tartott 5.690/1934. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 291. szám. 10.900/1935. A külfölddel szemben fennálló egyes tarto­zásoknak pengőértékben való befizetéséről szóló 6.900/1931. M. E. számú rendelet hatályának további meghosszabbítása tárgyában. 291. szám. 10.910/1935. Az arányban teljesítendő fizetésekről szóló 410/1932. M. E. számú rendelet hatályának újabb meghosszabbítása tárgyában. 291. szám. 8.190/1935. A textilipari vállalatok nyersanyag-beszerzé­sének elősegítése­­tárgyában. 292. szám. 11.000/1935. A 4.800/1923. M. E. számú kormányrendelet 18. §-ában a népiskolákra vonatkozóan foglalt ren­delkezések végrehajtása tárgyában. 294. szám. M. kir. belügyminisztérium részéről. 25/1935. Az „Árpád“ motoros járaton a külföldiek ellen­őrzésével kapcsolatos kihágási ügyekben kikülöní­­tett rendőri büntetőbíróság kijelölése. 4. szám. 149.497/1934. A külföldiek be- és kijelentésére szolgáló űrlapok díjmentes kiszolgáltatása tárgyában. 5. szám. 289.682/1934. Hajduhadház megyei városnak községgé alakulása folytán a m. kir. rendőrség hajduhadházi kapitányságának megszüntetése tárgyában. 5. szám. 172.361/1934. A Kábítószereket Ellenőrző Központi Szerv címe. 8. szám. 172.362/1934. Az erkölcsrendészeti központi hatóság címe. 8. szám. 258.124/1934. A Solubismuth elnevezésű gyógyszerkészít­ménynek a ..Közgyógyszerellátás“ terhére való ren­delése tárgyában. 13. szám­.

Next