Budapesti Közlöny, 1935. február (69. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

Budapest, 1935. ________________________________________________27a SlZglSll« Péntek, február 1■ BUDAPE­STI KIKÖZLÖNI. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. £. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1 281. „ negyedévenkint . 3 , 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ » » további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint..............................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint ......14 „ 40 „ Számonkint.......................... — 20 „ Az „O­rszágos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Hóman Bálint magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszternek a magyar tör­ténettudomány művelése körül szerzett ki­magasló érdemei elismeréséül a magyar Corvin­­láncot adományozom. A nevezetthez intézett kéziratomat idezárom. Kelt Budapesten, 1935. évi január hó 30. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. * Kedves dr. Hóman ! A magyar királyi minisz­terelnök előterjesztésére önnek a magyar tör­ténettudomány művelése körül szerzett ki­magasló érdemei elismeréséül a magyar Corvin­­láncot adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi január hó 30. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésé­vel megbízott magyar királyi kereskedelem­ügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy dr. Czirják Mihály miniszteri tanácsos, budapestvidéki pénzügyigazgatónak, nyugdíja­zása alkalmából sok éven át odaadóan teljesí­tett érdemes és eredményes szolgálatáért el­ismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1935. évi január hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére megengedem, hogy dr. Székely Miklós miniszteri titkárnak közszolgálati működésével szerzett érdemeiért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1935. évi január hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1935. évi január hó 1-től számitott öt évi időtartamra megalakított Országos Testnevelési Tanács alelnökeivé : dr. Bakay Lajos egye­temi nyilvános rendes tanárt, Boross Sándor altábornagyot, Demény Károly nyug­­állam­titkárt, Múzsa Gyula udvari tanácsos, gyógy­szerész, felsőházi tag, a Nemzetközi Olympiai Bizottság tagját, Zuber Ferenc nyug. minisz­teri tanácsost, főtitkárává : dr. Prém Lóránd miniszteri osztálytanácsost, szakelőadókká : dr. Garam Jenő m. kir. k­ormánytanácsos, vasúti felügyelőt, Misángyi Ottó m. kir. test­­nevelési főiskolai tanárt, Neidenbach Emil középiskolai tanár, a KISOK ügyvezető igaz­gatóját, Pluhár István hírlapírót és vitéz Szabó Lajos ezredest, titkárává : dr. Kammermayer Oszkár miniszteri titkárt, tagjaivá pedig ugyan­csak az említett időtartamra : gr. Andrássy Géza v. b. t. t., a Nemzetközi Olympiai Bizott­ság tagját, vitéz Béldy Alajos ezredes, a Ma­gyar Úszó Szövetség társelnökét, dr. Csilléry András v. miniszter, országgyűlési képviselőt, dr. Csordás Elemér székesfővárosi tiszti fő­orvost, dr. Egyed István egyetemi nyilvános rendes tanárt, Filótás Ferenc ezredes, mint a Magyar Vívó Szövetség ügyvezető elnökét, vitéz Hadnagy Domonkos tábornok, mint az Országos Magyar Lövész Szövetség elnökét, ifj. vitéz nagybányai Horthy Miklós bankigaz­gató, mint a Magyar Úszó Szövetség elnökét, vitéz Karándy Imre nyug. altábornagy, mint a Magyar Ökölvívó Szövetség társelnökét, dr. Karafiáth Jenő nyug. m. kir. vallás- és köz­­oktatásügyi minisztert, dr. Kemenes Illés tan­kerületi királyi főigazgatót, dr. Kirchknopf Ferenc ügyvéd, mint a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökét, balázsfalvi Kiss Ferenc nyug. altábornagy, mint a Magyar Lovassport­egyesületek Országos Szövetsége elnökét, Kmetykó János a M. Kir. Testnevelési Főiskola tanárát, dr. vitéz Kossuth Ferenc a Magyar Nemzeti Bank ügyésze, mint a Magyar Bir­kózó Szövetség elnökét, dr. Lakig Dezső mű­egyetemi nyilvános rendes tanárt, Lauber Dezső építész, mint a Magyar Golf Club igaz­gatóját, dr. Liber Béla középiskolai c. igazgató, a KISOK miniszteri biztosát, Mailinger Béla az Országos Társadalombiztosító Intézet igaz­gatója, mint a Magyar Labdarúgók Szövetsé­gének társelnökét, dr. Milleker Rezső egyetemi nyilvános rendes tanárt, dr. Moldoványi István a Budapesti Központi Királyi Járásbíróság másodelnökét, dr. Neubauer Constantin fő­iskolai nyilvános rendes tanár, mint a Magyar Főiskolai Sportegyletek Egyesülésének elnökét, Novakovits Béla ezredes, mint a m. kir. Toldi Miklós Sporttanár és Vivómesterképző Intézet parancsnokát, dr. Papp Antal nyug. állam­titkár, mint a Magyar Cserkész Szövetség országos elnökét, dr. Perger Ferenc m. kir. kormányfőtanácsos, ügyvéd, mint a Magyar Evezős Szövetség elnökét, dr. Pézel István m. kir. kormányfőtanácsos, ügyvéd, mint a Magyar Gyephockey Szövetség elnökét, dr. Rakovszky István m. kir. kormányfőtanácsos, mint a Magyar Országos Lawn-Tennis Szövet­ség elnökét, vitéz rumwerthi Rapaich Richard altábornagy, lovassági szemlélő, mint a Magyar Si Szövetség elnökét, Stankovits Szilárd m. kir. kormányfőtanácsos, a BESZKÁRT v. igazga­tója, mint a Magyar Athlétikai Szövetség elnö­két, dr. Szabó Gusztáv műegyetemi tanárt, dr. Szendy Károly m. kir. kormányfőtanácsos, Budapest-székesfőváros polgármesterét, dr. Szukováthy Imre m. kir. egészségügyi főtaná­csos, a M. Kir. Testn­evelési Főiskola igazga­tóját, gr. dr. Teleki Pál nyug. miniszterelnök, egyetemi nyilvános rendes tanár, mint tiszte­letbeli főcserkészt, gr. Teleki Sándor ország­gyűlési képviselő, mint a Magyar Országos Torna Szövetség elnökét, dr. Temple Rezső nyug. h. államtitkár, országgyűlési képviselő, mint a Magyar Országos Korcsolyázó Szövet­ség elnökét, dr. Ugron Gábor v. b. t. t., nyug. belügyminiszter, mint a Magyar Vitorlázó Yacht Szövetség elnökét, Usetty Béla ügyvéd, országgyűlési képviselő, mint a Magyar Labda­rúgók Szövetségének elnökét, dr. Yolland Arthur egyetemi nyilvános rendes tanárt, dr. Zsembery Gyula m. kir. kormányfőtanácsos, ügyvéd, mint a Magyar Turista Szövetség ügy­vezető másodelnökét és dr. Zsitvay Tibor nyug. igazságügyminiszter, mint a Magyar Turista Szövetség elnökét kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr.­­ Korok­nay Sándor, dr. Kovács József, dr. Pet­­rás Gyula, dr. Erőss István, dr. Zsigmond László és dr. Mikes István okleveles állat­orvosokat ideiglenes minőségű m. kir. állat­orvos-gyakornokokká kinevezte. A pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésé­vel megbízott magyar királyi kereskedelem­ügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Tóth Bálint miniszteri tanácsos, nyíregy­házi pénzügyigazgatónak a pénzügyi közigaz­gatás terén kifejtett kiválóan buzgó és eredmé­nyes működéséért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1935. évi január hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. Egyes szám­ai„a 10 fillér*. A m. kir. minisztérium 1.100/1935. M. E. számú rendelete a csődönkivü­li kényszeregyességi eljárásban a hirdetmény közzététele és a költségek letétbehelyezése tárgyában. A m. kir. minisztérium a csődönkívüli kény­­szeregyességi eljárásról és a csődtörvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1916 : V. t.-c. 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli :

Next