Budapesti Közlöny, 1935. február (69. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

2­ 1. §• A csődönkívüli kényszeregyességi eljárásról szóló 1.410/1926. M. E. számú rendelet 12. §-ának második bekezdése úgy módosul, hogy a csődönkívüli kényszeregyességi eljárás meg­indítását tartalmazó hirdetménynek teljes szö­vegű közzétételét, úgyszintén azt, hogy a hir­detményt a hivatalos lapon felül még más hír­lapokban, a körülményekhez képest külföldi hírlapokban is és a megállapított időközben többször is közzétegyék, a bíró csak abban az esetben rendelheti el, ha az egyesség joghatálya alá eső hitelezők kielégítésére szolgáló vagyon tízezer pengő értéket meghalad. 2­ §• Az 1.410/1926. M. E. számú rendelet 16. §-ának a 3.890/1932. M. E. számú rendelet 2. §-ával módosított első bekezdése azzal egé­­szíttetik ki, hogy az adós a csődönkívüli kény­szeregyességi eljárás megindítása iránti kér­vény benyújtásával egyidejűen köteles a bírói ügykezeléssel, valamint a hirdetmények közzé­tételével felmerülő költségek fedezésére abban az esetben, ha az egyesség joghatálya alá eső hitelezők kielégítésére szolgáló vagyon értéke 10.000 pengőt meghalad, 160 pengőt, ha pedig a vagyon értéke 10.000 pengőt nem halad meg, 90 pengőt az eljáró bíróságnál elnöki letétbe helyezni ; ennek az összegnek letétbe helyezését a kérvényen el kell ismerni ; a letétel elmulasz­tása esetében a kérvényt hivatalból vissza kell utasítani. A letett összegből a kir. törvényszék elnöke 16 pengőt használ fel a bírói ügykeze­léssel kapcsolatban felmerülő költségek fede­zésére. E 16 pengő visszatérítését akkor sem lehet követelni, ha egyébként az előlegezett el­járási költség — ideértve a hirdetményi költ­séget is — vagy egy része visszatérítésének van helye. Az 1.410/1926. M. E. számú rendelet 16. §-ának második bekezdése hatályát veszti. 3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1935. évi január hó 29-én. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztérium 1935. évi 1.120 M. E. számú rendelete a vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §­­alapján tett intézkedésekről.­ ­ §• Az 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján az ezen törvény mellékle­tét képező vámtarifában foglalt egyes vámok alkalmazására nézve a minisztérium a követ­kezőket rendeli el: a) Vámmentesen kezelhetők további intéz­kedésig: 288.­­ sz.-ból : Dyxolith-meta, aluminium fluorid. 456. t. sz.-ból : b) További intézkedésig az autonóm vámta­rifában foglalt vámtétel 10 (tíz) % -ával kezel­hetők a következő áruk : 685. a) t. sz.-ból: Színes üvegcsövek bármily átmérővel és falvastagság­gal, továbbá színtelen üvegcsövek 4 mm-nél ki­sebb, vagy 30 mm-nél na­gyobb átmérővel, bármily falvastagsággal és 4—30 mm közötti átmérővel, amennyiben falvastagsá­guk 1.2 mm-nél nagyobb. 859. c), d), e) Elektromos gyújtó- és in­­t. sz.-ból: ditóberendezések benzin­motorok részére, ily moto­rokat előállító iparüzemek számára külön engedély alapján, a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett. 877. 1. sz.-ból: Sport- és túracélokra szol­gáló, zárt kabinos, legfel­­­­e­jebb 150 lóerős motorral felszerelt repülőgépek. c) További intézkedésig az autonóm vám­tarifában foglalt vámtétel 50 (ötven) % -ával kezelhetők a következő áruk : 270. 1. sz.-ból : Káliumklorát festékgyárak részére külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett. 609. 1. sz.-ból : Cipőorrmerevítő-szövet 0,5 mm-nél kisebb vastagság­ban, legfeljebb 30 g meny­­nyiség erejéig cipőgyárak számára legkésőbb 1935. június 30.-ig való elvámo­lás mellett, külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett. d) További intézkedésig a 331. 1. sz. alá tar­tozó lenolaj, selyem- és műselyemfonalak k­e­­zése céljából, e művelettel foglalkozó üzemek részére külön­­ engedély alapján a rendeleti után megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett......................................12.— ar. K e) Jegyzet a Álló- és faliórákhoz való 737. c) 1. sz.-hoz: rugó órajavítási célokra a rendeleti úton megállapí­tandó feltételek és ellen­őrzés mellett 100 kg­­kint . . . . 10 ar. K vámmal kezelendő. 2­ §• Az 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ában foglalt fel­hatalmazás alapján a m. kir. minisztérium ál­tal korábban kiadott hasonló tárgyú rendele­tek határozmányainak módosításaként a kö­vetkezőket rendeli el: a) Az 1/M. E. sz. 1925. évi rendeletnek az 583. t. sz.-hoz fűződő rendelkezése, mely sze­rint háromágú nyers mohair-, alpakka-, ge­­nappes-, teveszőr-, west- és harrasfonalak pa­s­szomántgyártás céljaira az engedélyjegyes for­galomban vámmentesen kezelendők, olykép módosul, hogy e kedvezmény a westfonalakra nézve hatályát veszti ; ugyanennek a rendelet­nek az az m­ű­ködése, mely szerint a 728. 1. sz. alá tartozó ernyőbordák duzzasztott fe­jekkel v. levágott végekkel, v. rájuk préselt csuklókkal a vámtétel 50%-ával kezelendők, hatályát veszti. b) A 6.480/M. E. sz. 1925. évi rendeletnek az a rendelkezése, mely szerint három- és több­ágú nyers mohair-, alpakka-, genappes-, teve­szőr-, west- és harrasfonalak gépiszőnyeg­­gyártó üzemek részére az engedélyjegyes for­galomban vámmentesen kezelendők s amely kedvezményt a 15.600/M. E. sz. 1933. évi ren­delet a kendőgyártó üzemek céljaira behozott ily fonalakra kiterjesztette, a westfonalak te­kintetében hatályát veszti. c) Az 1.370/M. E. sz. 1926. évi rendeletnek az az intézkedése, mely szerint a 786. t. sz. alá tartozó ernyőbordák rászegecselt villával a vám 10%-ával kezelendők, további intézkedé­sig kiterjesztetik a duzzasztott fejekkel v. le­vágott végekkel, v. rájuk préselt csuklókkal biró ernyőbordákra is . d) A 7.530/M. E. számú 1927. évi rendelet­nek az az intézkedése, mely szerint a 751. 1. sz. alá tartozó s az említett rendeletben körülirt Mannesmann-árbócok az engedélyjegyes eljá­rásban a vám 10%-ával kezelendők, hatályát veszti. e) A 230/M. E. számú 1928. évi rendeletnek az az intézkedése, mely szerint az 552., 553. és 678. b) t. sz.-ok alá tartozó kasírozott, festett cipőrips­­szövetek az engedélyjegyes forga­lomban a vám 25 % -ával kezelendők, hatályát veszti. f) A 120/M. E. sz. 1932. évi rendeletnek az az intézkedése, mely szerint a 334. 1. sz. alá tartozó szójababolaj technikai célokra az en­gedélyjegyes forgalomban 100 kg­ kint 2.d­ar. K vámmal kezelhető, hatályát veszti. g) A 10.000/M. E. sz. 1932. évi rendeletnek a 9.600/M. E. számú 1933. évi rendelettel rész­ben módosított s a 410­­. sz. alá tartozó tour­­nantolaj, törökvörösolaj, türkonolaj, fémszul­­fobeátok és másutt nem említett mesterséges csinázókészítmények vámjára vonatkozó ren­delkezése a következőképen módosul : 410.­­ sz. Tournantolaj, törökvörösolaj, türkonolaj, fémszulfob­á­­tok és másutt nem emlí­tett mesterséges csinázó­készitmények: a) törökvörösolaj . , 21.—­b) másféle . » , * » 42.— 3. §. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-ának 1. pontjában nyert felhatalmazás alapján a m. kir. minisztérium elrendeli, hogy az előbb említett törvény mellékletét képező vámtarifa alábbi tételeit a következő módosí­tásokkal kell alkalmazni : 160. t. sz. Besűrített vagy szárított tej és tejszín vagy más 100 tejkonzerv, cukortar- kg-kint­­talommal is . . . 30.— 264. t. sz. Aluminiumhidrát (vegy­tiszta is) és alumi­­niumoxid, nátrium­­aluminát; a) könnyű alumi­niumhidrát . . . , 25.— b) másféle . . . vm. 615. aj t. sz. Hímzés pamutból, len­ből, kenderből, jutá­ból vagy más növé­nyi fonóanyagokból készült szöveten . . 1200.— 775. a) t. sz. Aluminium és ennek ött­­vényei, ezeknek töre­déke és hulladéka . 65.— Jegyzet: E vámtétel életbeléptetésére nézve a m. kir. pénzügyminiszter a kereskedelemügyi m. kir. mi­niszterrel egyetértőleg külön fog rendelkezni. 4. §. A m. kir. minisztérium a vámjog szabályo­zásáról szóló 1924. évi XIX. t.-c. 5. szakaszá­ban és az 1922. évi XVII. t.-c. 36. §-ában ka­pott felhatalmazás alapján elrendeli, hogy azoknak a cikkeknek jegyzéke, amelyek az egyes áruk behozatalának korlátozása tárgyá­ban kiadott 440/1932. M. E. számú rendelet értelmében a behozatalban a szabad forgalom és az előjegyzési forgalom számára csakis a kereskedelemügyi miniszternek az érdekelt miniszterekkel egyetértőleg kiadott engedélye alapján vámkezelhetők, az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét képező autonóm vámtarifa alább felsorolt számai alá tartozó árukkal egészíttes­­sék ki : 274. t. sz.-ból : 400. t. sz. 407. t. sz.-ból : 456. t. sz.-ból : Nátriumszulfid. Pirotechnikai készítmények. Növényi eredetű átlátszó hártyalapok. Tejsavj 467. t. sz.-ból: 769. t. sz.-ból: Dietilecetsav a gyógyszer­­vegyészeti ipar céljaira kü­lön engedély alapján, a rendeleti úton megálla­pítandó feltételek és ellen­őrzés mellett. Terpenolajtartalmu vadkár­ellenes készítmények, er­dei facsemeték beköpésére, külön engedély alapján, a rendeleti úton megállapí­tandó feltételek és ellenőr­zés mellett. Orvosi műszerek nyersen préselt alkotórészei ily műszereket gyártó üzemek részére külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett Budapesti Közlöny 1935 február 1.

Next